Menu
Mesto Snina

Ako triediť

Cieľom triedenia odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.

Odpad je  hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je  v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo s osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

Mechanické zhodnocovanie odpadu je opätovné využitie vyseparovanej recyklovateľnej hmoty, napr. plastových fliaš. 

Pri energetickom zhodnocovaní odpadu sa z neho vyrába napríklad elektrická energia, bioplyn ap.

Cieľom je využívať vytriedené  odpady na ďalšie využitie, ktoré využitím množstva rôznych procesov znamenajú nižšiu záťaž životného prostredia ako ukladanie odpadu na skládku.

Pri vysypaní bežnej 1100-litrovej nádoby sa zistilo, že by z nej bolo možné vytriediť ešte 80% odpadu, za tých 80% odpadu, ktorý sa netriedi, stále PLATÍME. Pri maximálnom triedení odpadu by teda bolo možné upraviť interval zberu alebo znížiť počet nádob, a tým aj znížiť náklady za vývoz odpadu.

Triedením odpadu  chránime životné prostredie.

Vývoz triedených zložiek je v našom meste bezplatný.

 
1) papier

Papier tvorí približne 20 % komunálnych odpadov vyprodukovaných v domácnostiach. Je teda hneď na druhom mieste po biologickom odpade. Jeho spotreba neustále narastá tak ako rastie produkcia odpadov všetkých druhov spolu s ekonomikou jednotlivých štátov.

Recykláciou papiera dokážeme ušetriť nielen primárne zdroje, ale aj energiu a vodu, ktoré sú potrebné na výrobu papiera. Niekoľko štatistických údajov:

 • 1 tona vyseparovaného papiera nahradí 2,5 m3 vyťaženej drevnej hmoty, čo je približne 17 dospelých stromov,
 • 110 ton vyseparovaného papiera zachráni 1 ha 80-ročného lesa,
 • viac ako 70 ľudí príde o kyslík vyrúbaním jedného dospelého stromu,
 • pri výrobe papiera z druhotných surovín sa spotreba vody znižuje o viac ako 50 % oproti prvovýrobe,
 • voda, ktorá je použitá pri recyklácii, je až o 1/3 menej znečistená ako voda z prvovýroby,
 • pri recyklácii papiera je vypúšťaných až o 74 % menej emisií ako pri primárnej výrobe,
 • recykláciou papiera ušetríme 23 - 74 % elektrickej energie (v porovnaní s prvovýrobou),
 • svet v súčasnosti stráca okolo 14 miliónov hektárov prirodzeného lesa každý rok - oblasť väčšia ako Grécko. Z dreva ťaženého pre „priemyselné" účely sa 42 % spotrebuje na výrobu papiera.
 

Využitie

Papier sa veľmi dobre recykluje, ale v nezmenenej podobe ho však nemožno recyklovať donekonečna - vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní skracujú, aj tak však môžeme papier recyklovať 5 - 8-krát. Na výrobu kvalitného papiera sa využíva surovina s dlhým vláknom a na výrobu napr. toaletného papiera sa môže používať aj surovina s kratším celulózovým vláknom (preto nemá tento papier veľkú mechanickú odolnosť). Skrátené vlákna celulózy resp. papierového odpadu, ktoré už nie je možné znovu spracovávať, môžeme kompostovať.

Zo zberového papiera sa po recyklácii najčastejšie vyrábajú:

 • hygienické a sanitárne papiere (toaletný papier, hygienické vreckovky),
 • niektoré druhy baliacich papierov,
 • lepenky, kartóny (obaly na vajíčka, obaly na žiarovky),
 • dosky na knihy,
 • novinový a magazínový papier,
 • papier na kalendáre a iné.

Papiere určené na priame balenie potravín sa nesmú vyrábať z recyklovaného papiera.

 
2) sklo

Sklo je ušľachtilý materiál s viac ako 5000 rokov starou tradíciou. Je jediným obalovým materiálom, ktorý sa možno 100%-ne recyklovať. Vyrába sa z črepov a prírodných surovín, čím je jednoznačne najekologickejším obalom. Obaly zo skla je možné bezo zvyšku využiť na výrobu nového skla - znova a znova. Recykláciou tak možno znížiť znečistenie ovzdušia o 20% a vody o 50 %.

Recyklovaním jedinej sklenenej fľaše sa ušetrí energia potrebná na chod počítača po dobu 25 minút!
Je na každom z nás, aby sa zamyslel, a sám rozhodol, aké výrobky si kupuje alebo bude kupovať. Každý nepotrebný sklenený obal - fľaše (bez uzáverov), sklenené poháre, črepy z nich, dekoratívne a tabuľové sklo patria do zelených zberných nádob v našich stojiskách.

Do zbernej nádoby na sklo však nepatrí porcelán, keramika, dlaždice, zrkadlá,, obrazovky, žiarivky, výbojky, autosklo, drôtové sklo, sklo kombinované s inými látkami, sklenené obaly, znečistené farbou, olejom, potravinami a zeminou. Chráňme si životné prostredie kupovaním výrobkov v ekologických obaloch a separáciou zložiek zmesového komunálneho odpadu, ktoré je možné ďalej zhodnotiť.

 

3) plasty

Mnoho materiálov, ktoré bežne využívame, pochádza z prírody. Iné získavame z rastlín, zvierat, prípadne ťažbou zo zeme. Dnes ich však už môžeme i nahrádzať synteticky vyrobeným materiálom - plastom. Vyrába sa z látok, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v rope, ale aj v zemnom plyne a v uhlí.

Plasty sa používajú:

 • pri balení potravín,
 • pri výrobe konzumných produktov (šaty, topánky, domáce spotrebiče, nábytok, kontajnery, hračky),
 • ako stavebný materiál (potrubia, odkvapové rúry),
 • v dopravných prostriedkoch (sedadlá, podložky, krytiny, koberce, vlakov),
 • ako textilné vlákna na obleky a poťahoviny.

Plasty nás obklopujú všade, svojimi účinkami ovplyvňujú (znečisťujú) pracovné a životné prostredie a nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus.

Jednou z výhod plastov je ich odolnosť voči korózii a rozkladu. Pretože sú plasty odolné voči vode a nehnijú, sú ideálnym materiálom na vodovodné rúry či kvetináče. Ľahko sa tvarujú, sú praktické, ľahké a po použití sa znehodnotia. Niektoré chemikálie z plastov však prenikajú do potravín (napr. z polystyrénu sa uvoľňuje styrén, z PET fliaš sa uvoľňuje acetylaldehyd). Pri spaľovaní plastov vznikajú tiež karcinogénne látky - dioxíny, ktoré vedci považujú za najjedovatejšie chemikálie, aké kedy človek vyprodukoval. Vznikajú ako nepotrebné vedľajšie produkty priemyselných aktivít, pri ktorých sa pri spaľovaní používa chlór. Existuje asi 210 druhov dioxínov. 

Vplyv dioxínov na zdravie:

 • poškodzujú imunitný systém,
 • narušujú hormonálny systém,
 • poškodzujú vyvíjajúci sa plod v tele matky (teratogenita),
 • majú rakovinotvorné účinky (podporujú rast nádorov),
 • negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém,
 • podporujú cukrovku,
 • poškodzujú nervový systém, môžu prispieť k poruchám správania,
 • môžu spôsobiť negatívne vývojové a neurologické poruchy novorodencov, ktorých matky boli vystavené vysokým dávkam

Recyklácia plastov

Plasty sú jedným z najťažšie recyklovateľných materiálov a najviac zaťažujú naše životné prostredie. Plastová fľaša od malinovky sa môže vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel alebo ako izolácia do spacích vakov. Zo zmesi plastového odpadu však možno recykláciou vyrobiť napríklad odolný plastový plot, protihlukové panely pre dopravné komunikácie, clony proti oslneniu, zábrany proti snehu či nosiče dopravných značiek. 

Recyklácia plastov je možná po veľmi dôkladnom pretriedení, lebo vlastnosti granulátu získaného z odpadového plastu sa líšia od vlastností novej suroviny. Počet recyklácií aj množstvo plastových obalov vhodných k recyklácii je preto obmedzený:

 • polyetylén (PE) sa znovu používa na odpadkové vrecká a odpadové koše,
 • polyvinylchlorid (PVC) na výrobu tyčí, trubiek, plastového nábytku,
 • polytelyléntereftalátové (PET) fľaše sa môžu vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky, roztaviť a vyrobiť z nich vlákna na tkaniny a nábytok.

Možno spracovávať aj zmiešané a znečistené plastové obaly, ktoré nahrádzajú ťažké palivové oleje pri výrobe cementu či železa, do ovzdušia sa však týmto spôsobom dostáva veľa nečistôt a jedovatých látok. 

Metodika separovania plastových obalov

S používaním plastových obalov sa stretávame na každom kroku. Je veľmi dôležité zamerať sa na to, ako môže občan prispieť k zníženiu ich negatívnych vplyvov na životné prostredie. Prvým krokom je obmedzenie výrobkov s plastovými obalmi. Pokiaľ sme sa už rozhodli kupovať výrobky, ktoré takéto obaly obsahujú, tak je na nás, aby sme sa začali svedomito zaoberať ich separáciou (triedením). Nebezpečenstvo odpadu z plastov je pre životné prostredie dané úrovňou nakladania s ním. Množstvo odpadu z plastov, ktoré je potrebné zneškodniť, závisí od toho, koľko odpadu sa materiálovo zhodnotí a koľko z celkového množstva plastového odpadu predstavuje nevyužiteľný odpad. Je na nás, aby sme svojim konaním prispeli k materiálovému zhodnocovaniu plastových odpadov, čím znížime množstvo nevyužitého plastového odpadu a v konečnom dôsledku aj množstvo komunálneho odpadu. Výrobcovia pre uľahčenie označujú obaly grafickými značkami, ktoré sú doplnené písomnými a číselnými údajmi.

Zabráňme znečisťovaniu prírody a životného prostredia!

Nastal čas, keď môžeme prispieť k ochrane zdravia a čistote prírody i nášho životného prostredia. Zodpovedným prístupom k separácii plastových obalov zabránime negatívnym aj estetickým vplyvom na životné prostredie, ktorého súčasťou sme všetci. 

Zmenšením objemu PET fliaš predĺžime interval vývozu zberných nádob. Do zberných nádob s objemom 1100 l sa zmestí približne 733 1.5 l PET fliaš.

Predtým, než ho odnesieme do zbernej nádoby, urobme ešte jednu dobrú vec: zmenšime jeho objem. Je to veľmi jednoduché. Uvoľníme uzáver a obal jednoducho stlačíme (obr. 3). Obal možno zmenšiť tiež pristupením na zemi. Odstránime uzáver a poistný krúžok, pretože sú z polyetylénu a obal minerálky je z polyvinylchloridu.

A je to. Pokiaľ sa objem zmenší na jednu štvrtinu, zvoz zberných nádob sa nemusí vykonávať tak často, ako keď odhadzujeme obaly nezmenšené. Teraz odnesieme plastové obaly do zberných nádob. Obaly umiestňujeme do žltej zbernej nádoby.

Do žltých zberných nádob na plasty patria

- stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš, obalové fólie, tégliky z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných predmetov, plastové hračky, polystyrén.

Do žltých zberných nádob na plast nepatria:

- obaly od nebezpečných látok, napr. motorových olejov, farieb, lepidla, chemikálií, znečistené plastové obaly, linoleum, guma, plastové obaly od motorových olejov, plastové obaly od lepidiel, plastové obaly od farieb, molitan.

Poobzerajte sa okolo seba: nezáleží na tom, kde sa nachádzate - či doma, v kancelárii, alebo na ulici, v obchodnom dome, alebo keď cestujete autom, vlakom, autobusom, skúste si predstaviť, že prostredie, v ktorom sa nachádzate, nie sú žiadne plasty.

 

4) tetrapaky

Čo sú tetrapaky?

Viacvrstvové kombinované materiály definuje zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch ako „materiály tvorené minimálne dvomi kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru". Ako obaly na potraviny sa prvýkrát objavili pred vyše 50 rokmi vo Švédsku, keď do nich zabalili mlieko. Tieto materiály, ktoré hovorovo nazývame tetrapaky, tvorí niekoľko vrstiev materiálov.  Pre čerstvé potraviny vrstva kartónu a polyetylénu, pre trvanlivé - kartón, hliník a polyetylén. Slúži väčšinou na uchovávanie mlieka, ovocných či zeleninových štiav (džúsov), vína, smotany ap. Viacvrstvové obaly majú vačšinou jednorazové použitie, a ak sa neseparujú, predstavujú značnú časť komunálneho odpadu, ktorý sa dlho rozkladá. V roku 2008 sa celosvetovo zrecyklovalo viac ako 25 miliárd kartónových obalov.

Kam s tetrapakmi?

Pred vhodením do kontajnera je potrebné zmenšiť objem škatule stlačením, aby nedochádzalo k zbytočnému prepĺňaniu nádob. Do 31.12.2010 sme tetrapaky separovali spolu s papierom. Nápojové kartóny však často obsahovali zvyšky nápojov, ktoré v nádobách spôsobovali znehodnocovanie papierovej zložky odpadu. Dochádzalo k navlhnutiu a znečisteniu papiera, a tým sa znižovala jeho kvalita pre ďalšie spracovanie. Papier a tetrapaky z modrej nádoby sa museli preto dotrieďovať na separačnej linke. Triedením tetrapakov spolu s kovmi a plastmi v žltej nádobe dôjde k zefektívneniu separácie v našom meste. Papier nebude musieť ísť na ďalšie ručné dotriedenie, dôjde už len k jeho zlisovaniu a následnej preprave k spracovateľovi separovaného papiera. Obsah žltej nádoby naopak prejde aj ručným dotrieďovaním. Tu sa oddelia jednotlivé zložky odpadu. Keďže ani plasty, ani kovy nemajú pijavú schopnosť a technológie ich ďalšej recyklácie umožňujú isté percento znečistenia, dôjde k menšiemu znehodnoteniu separovaných zložiek odpadu.

Čo sa ďalej s tetrapakmi deje?

Po tom, ako sa jednotlivé separované zložky odpadu od seba oddelia, dôjde k následnému lisovaniu tetrapakov a ich preprave k spracovateľovi. Tetrapaky sa na Slovensku spracúvajú v Šuranoch. Jediná firma spracovávajúca tetrapaky u nás využíva dve technológie. Prvou je technológia výroby nasávanej kartonáže, z ktorej vznikajú ochranné obaly na elektroniku, obaly rôzneho druhu na vajcia, zakoreňovače rôznych druhov atď. Pri tejto technológii sa využíva metóda rozvlákňovania. Princípom tejto metódy je vzájomné oddelenie jednotlivých vrstiev. Recyklačné zariadenie naberá papier a kartóny a vkladá ich do veľkej nádrže s vodou, kde rýchlo rotujú. Vírenie spôsobuje, že sa vlákna oddelia, a umožňuje rýchlejšie rozpúšťanie papiera. Vlákna absorbujú vodu a nadobúdajú konzistenciu riedkej kaše z vodnatých vlákien. Všetky nepapierové zložky (napr. plasty) buď plávajú na hladine, alebo sa ponoria a možno ich zozbierať, zoškrabať či precediť. Tento proces, ktorého výsledkom je obnova väčšiny vlákien, zvyčajne vyžaduje približne 15 – 30 minút. Takto zrekonštruované vlákna možno použiť na výrobu papiera pre tlačiarne, na výrobu papierových tašiek, papierových vreckoviek, vlnitej obalovej lepenky a podobne. Získaný hliník a polyetylén možno tiež recyklovať – v Taliansku z nich vyrábajú nový typ plastu, v Nemecku ich využívajú ako katalyzátory v peciach pri výrobe cementu atď. Druhou technológiou sa vyrábajú stavebné dosky a panely Tetra K. Technológia využívaná pri ich výrobe je navrhnutá práve zamestnancami tejto firmy a spoločnosť ju má patentovanú. Dnes ju využívajú aj v okolitých krajinách ako napr. Česko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Bielorusko a i. Pri tomto procese dochádza k rozomletiu tetrapakov a ich následnému spojeniu pôsobením vysokej teploty a tlaku, bez pridania lepidiel. Výsledkom sú už spomínané stavebné dosky. Povrch dosky tvorí kartónový papier, na ktorý sa dajú nanášať rôzne povrchové úpravy vrátane fasádnych náterov. Možnosti využitia tohto typu výrobkov sú široké. Doska Tetra K si svoje miesto našla aj pri výrobe jednocestných paliet, rôznych obalov, ako stratené debnenie pri betónovaní. Osvedčila sa ako ochranné krytie už položenej dlažby a iných podlahových krytín vo veľkých obchodno-zábavných centrách. Takto sa z odpadu stáva zmysluplný výrobok, namiesto toho, aby skončil na skládke, kde sa bez úžitku roky rozkladá.

 

5) Bioodopad

Čo je to bioodpad?

Vo všeobecnosti ide o všetky odpady organického pôvodu (organická biomasa), ktoré sú schopné sa rozložiť anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom. Jeho typickou vlastnosťou je biologická aktivita, počas ktorej sa jednotlivé časti odpadu za vhodných podmienok rozkladajú, ničia sa choroboplodné zárodky a biomasa sa mení na minerálnu hmotu obohatenú o humus – kompost (kvalitné prírodné hnojivo).

Medzi biologicky rozložiteľné komunálne odpady zaraďujeme:

 • Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – tzv. kuchynský odpad kam patria napríklad: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, potraviny po záručnej dobe a pod.
 • Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov – tzv. zelený odpad kam patria napr. kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka.
 • Použité jedlé oleje a tuky z domácností – patria sem všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.) po použití v kuchyni, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (olej z : ryby v konzerve, syry, sušené paradajky)

Prečo triediť bioodpad?

Povinnosť zabezpečiť zber a vykonávanie triedeného zberu bioodpadov má obec jednoznačne stanovenú zo zákona o odpadoch. Táto povinnosť má však svoj environmentálny ako aj ekonomický rozmer:

 1. Zásadným spôsobom znižujeme množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov. Zákon o odpadoch jednoznačne stanovuje zákaz zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, cintorínov ako aj vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Podiel BRO na celkovom odpade predstavuje 30-40 %, pričom podiel obsahu BRO v samotnom zmesovom komunálnom odpade zistený vykonanou analýzou bol 52 % čo sa týka hmotnosti. Bioodpady sú váhovo najväčšou zložkou tvoriacou komunálny odpad. Ukladaním odpadu na skládku odpadov zaberáme priestor v krajine, ohrozujeme režim podzemných a povrchových vôd, pôdy, ukladaním biologicky aktívnych odpadov dochádza k ich prirodzenej degradácii s tvorbou skládkových plynov.
 2. Tvorba kompostu. V prípade, že biologické odpady (okrem mäsových a mliečnych produktov) kompostujeme, vraciame premenený materiál (živiny) späť do pôdy a teda prírody. Domáce kompostovanie (v domácich kompostéroch, či hrobliach) je ideálny spôsob ako si sami môžeme vyrobiť z biologického odpadu kvalitný kompost – organické hnojivo, ktoré môžeme využiť priamo na svojich nehnuteľnostiach v záhradkách, políčkach a pod. Jednak šetríme svoje peňaženky, keďže takýto kompost- produkt nepotrebujeme a zároveň vrátime do pôdy živiny, ktoré sme z nej predtým odobrali. Viacej informácií o kompostovaní nájdete na webovej stránke mesta alebo iných portáloch, ktoré sa venujú tejto téme.
 3. Tvorba bioplynu. Mesto Žiar nad Hronom ako jediné svojho druhu na Slovensku vybudovalo stredisko na komplexné nakladanie s komunálnymi odpadmi s názvom Centrum zhodnocovania odpadov. Súčasťou tohto strediska je aj bioplynová stanica a gasifikačná jednotka. Biologicky rozložiteľné odpady vyzbierané z domácností (zelený odpad a kuchynský odpad) sú zložkami vstupujúcimi do procesu suchej fermentácie,  ktorej produktom je bioplyn s obsahom metánu CH₄, oxidu uhličitého CO₂ a iných plynov. Bioplyn je zachytávaný do vakov a následne spaľovaný v kogeneračných jednotkách, ktoré produkujú elektrickú energiu a teplo. V zariadení gasifikačnej stanice je vstupom fermentačný zvyšok, ktorý prechádza procesom splyňovania, kde výsledkom je bioplyn.
 4. Predchádzame problému spaľovania a tvorby čiernych skládok. Zákon o odpadoch stanovuje zákaz zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad ako aj uložiť odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom.

Ako triediť bioodpad?

V predchádzajúcom článku sme uviedli, že medzi biologicky rozložiteľné komunálne odpady zaraďujeme:

 1. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov – tzv. zelený odpad
 2. Použité jedlé (rastlinné a živočíšne) oleje a tuky z domácností
 3. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – tzv. kuchynský odpad

Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?

 • šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky,
 • pokazené, zhnité ovocie a zelenina,
 • kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku),
 • vaječné škrupiny,
 • starý chlieb a pečivo,
 • zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu),
 • mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky,
 • potraviny po záručnej dobe, 
 • trus malých domácich zvierat,
 • papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom,
 • potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené,
 • použitá papierová vreckovka, utierka a servítok

Čo nepatrí do nádoby na kuchynský odpad?

 • Sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované, materiály, guma, papier (plagátový, pergamenový, voskovaný)
 • Nebezpečné odpady -lieky, farby, batérie a akumulátory, odpadové oleje, chemické prostriedky, žiarivky a iné
 • Cigaretový ohorok,
 • Prach zo smetí a vysávania,
 • tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, voda),
 • biologicky znehodnotená hnedá lepenka, novinový papier a pod.,
 • uhynuté zvieratá,
 • vlasy a chlpy,
 • použitý jedlý olej a tuky z domácností,
 • zelený odpad zo záhrad (lístie, tráva, konáre)
 • objemný odpad a drobný stavebný odpad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
1
16
3
17
2
18
3
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
3
1
2
2
1