Menu
Mesto Snina

Podmienky poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

     V súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) s účinnosťou od 01.01.2022 sú podľa § 75 zákona o sociálnych službách, obce povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a ktorý poskytuje sociálne služby vymedzené § 75 ods. 1, pís. a) až f).
      Obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje opatrovateľskú službu.
     Finančný príspevok sa môže poskytnúť neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý poskytuje sociálnu službu občanom s trvalým pobytom v meste Snina, len na základe písomnej žiadosti doručenej mestu Snina.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku musí obsahovať:

• názov poskytovateľa sociálnych služieb,
• sídlo poskytovateľa sociálnych služieb,
• miesto poskytovania sociálnej služby,
• štatutárny zástupca – meno a priezvisko, adresa a kontakt (mobil, e-mail),
• IČO,
• bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN,
• druh a forma poskytovanej sociálnej služby,
• kapacita zariadenia,
• počet prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom v meste Snina.

Zoznam povinných príloh:

• pred poskytnutím finančného príspevku je potrebné doložiť:
o rozpis skutočných bežných výdavkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
o rozpis skutočne dosiahnutých príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok,
• výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
• evidenciu prijímateľov sociálnych služieb s uvedením stupňa odkázanosti,
• zmluvu o poskytovaní sociálnej služby medzi prijímateľom a poskytovateľom sociálnej služby,
• kópiu zmluvy o bankovom účte, na ktorý sa bude poskytovať finančný príspevok,
• čestné prehlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, resp. nie je v likvidácií.

Žiadosť v jednom vyhotovení podpísanú štatutárom spolu s predpísanými prílohami je možne podať do podateľne Mestského úradu v Snine, alebo zaslať poštou najneskôr do 31.03. príslušného roka.
V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky údaje vrátane povinných príloh bude žiadateľ o finančný príspevok na prevádzku vyzvaný v termíne do 14 dní doplniť svoju žiadosť. Ak požadované údaje a prílohy v stanovenom termíne nebudú dodané, žiadosť nebude posudzovaná.
Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi žiadateľom a mestom Snina na príslušný rozpočtový rok, v ktorej sa určia vzájomné práva a povinnosti.
Poskytnuté finančné príspevky je možne použiť na výdavky od 01.01. do 31.12. bežného roka.
Finančný príspevok na prevádzku sa poskytne až po schválení rozpočtu mesta Snina.

Finančný príspevok na prevádzku mesto Snina neposkytne:

• subjektu, ktorý nie je registrovaný ako poskytovateľ sociálnej služby,
• subjektu voči ktorému je vedené konkurzné konanie alebo ktorý je v likvidácií.
Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami získanými zo zdrojov financovania podľa § 75 zákona o sociálnych službách. Kontrolu je mesto Snina oprávnené vykonať kedykoľvek. Poskytovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť.

Lehota na vybavenie
30 a viac kalendárnych dní

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby   PDF   DOC