Mesto Snina
Snina

Opatrovateľská služba

 

Opatrovateľskú službu vymedzuje § 41 zákona o sociálnych službách ako sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá:

  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách),
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách). 

Podmienky, na základe ktorých mesto Snina rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom s trvalým pobytom v meste Snina, stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 124/2014 o opatrovateľskej službe. Opatrovateľská služba sa poskytuje opatrovaným v pracovných dňoch v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými mesto Snina uzatvára pracovnú zmluvu. Úhrada za opatrovateľskú službu je stanovená vo výške 0,50 € za jednu hodinu, pričom celková výška úhrady za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac predstavuje násobok sumy za opatrovateľskú službu za jednu hodinu a počtu hodín poskytovanej opatrovateľskej služby v danom mesiaci.

S občanom, ktorý má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Podkladom na uzatvorenie je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, žiadateľ obci uvedie údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy a predloží potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch na účely platenia úhrady za opatrovateľskú službu, t.j. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a vyplnené a úradne overené tlačivá  „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ a „Vyhlásenie fyzickej osoby o predaji nehnuteľného majetku na účely platenia úhrady za sociálnu službu“,

Občan si môže požiadať o rozsah poskytovanej opatrovateľskej služby (počet hodín) iba v medziach podľa stupňa odkázanosti stanoveného v rozhodnutí (napr. ak má priznaný stupeň II., tak maximálne do 4 hodín denne, resp. ak má priznaný stupeň IV., V. a VI., tak maximálne do  7,5 hodín denne, pričom minimálny rozsah poskytovanej opatrovateľskej služby sú 2 hodiny denne). V zmluve sú dohodnuté jednak jednotlivé úkony, pri ktorých opatrovaný potrebuje pomoc a jednak časový rozsah (t.j. počet hodín poskytovanej opatrovateľskej služby denne), ktorý si opatrovaný požiadal a príslušná suma úhrady. Jednotlivé úkony sebaobsluhy (t.j. pomoc pri stravovaní, pri vyprázdňovaní, pri osobnej hygiene a celkovom kúpeli, pri obliekaní a obúvaní, pri zmene polohy tela, pri chôdzi, pri dodržiavaní liečebného režimu), úkony starostlivosti o svoju domácnosť (nákupy, varenie, donáška jedla, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, vynášanie odpadu, donáška dreva, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti) a základné sociálne aktivity (sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, do školy alebo zamestnania a pri záujmových činnostiach) sú vymedzené v Prílohe č. 4 k zákonu o sociálnych službách. Opatrovateľka pri pridelení klienta je písomne i slovne oboznámená s rozsahom úkonov, pri ktorých má opatrovanému pomáhať, pričom tieto úkony ako aj časový rozsah v priebehu trvania opatrovateľskej služby je možné meniť dodatkom k zmluve v závislosti od požiadaviek alebo potrieb opatrovaného, avšak úkony je možné meniť iba v súlade s platným „Posudkom o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu“.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

VZN č. 124/2014 o opatrovateľskej službe
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 (Opatrovateľská služba)
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za tok 2018 (Opatrovateľská služba)

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49

Mgr. Eva Krivjančinová
Mgr. Eva Krivjančinová

referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.