Mesto Snina

Opatrovateľská služba

 

Opatrovateľskú službu vymedzuje § 41 zákona o sociálnych službách ako sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá: 

  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách), 
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách).  

Opatrovateľská službu mesto Snina poskytuje v pracovných dňoch v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými má mesto uzatvorenú pracovnú zmluvu.  

Opatrovateľskou službou sa poskytujú: 

  • úkony sebaobsluhy (t.j. pomoc pri stravovaní, pri vyprázdňovaní, pri osobnej hygiene a celkovom kúpeli, pri obliekaní a obúvaní, pri zmene polohy tela, pri chôdzi, pri dodržiavaní liečebného režimu), 
  • úkony starostlivosti o svoju domácnosť (nákupy, varenie, donáška jedla, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, vynášanie odpadu, donáška dreva, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti) 
  • základné sociálne aktivity (sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, do školy alebo zamestnania a pri záujmových činnostiach)  
  • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít 

Opatrovateľskú službu možno poskytovať žiadateľovi, ktorý má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu a je zaradený do registra žiadateľov o opatrovateľskú službu

Výška úhrady na hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby: 

Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby sa stanovuje podľa stupňa odkázanosti vo výške: 

Stupeň odkázanosti 

Úhrada za 1 hodinu OS 

II.

0,70 € 

III.

0,80 € 

IV.

0,90 € 

V.

1,00 € 

VI.

1,00 € 

 

Žiadateľ pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby mestu predloží: 

  • potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch na účely platenia úhrady za opatrovateľskú službu, t.j. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku.  
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu, 
  • vyhlásenie fyzickej osoby o predaji nehnuteľného majetku na účely platenia úhrady za sociálnu službu 

Podmienky, na základe ktorých mesto Snina rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom s trvalým pobytom v meste Snina, stanovuje VZN č. 165/2021 o opatrovateľskej službe mesta Snina. 

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

VZN č. 124/2014 o opatrovateľskej službe
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 (Opatrovateľská služba)
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 (Opatrovateľská služba)
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 (Opatrovateľská služba)
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 (Opatrovateľská služba)
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 (Opatrovateľská služba)

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21

Mgr. Eva Krivjančinová
Mgr. Eva Krivjančinová

referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.