Menu
Mesto Snina

Opatrovateľská služba

 

Opatrovateľskú službu vymedzuje § 41 zákona o sociálnych službách ako sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá: 

  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách), 
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách).  

Opatrovateľská službu mesto Snina poskytuje v pracovných dňoch v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými má mesto uzatvorenú pracovnú zmluvu.  

Opatrovateľskou službou sa poskytujú: 

  • úkony sebaobsluhy (t.j. pomoc pri stravovaní, pri vyprázdňovaní, pri osobnej hygiene a celkovom kúpeli, pri obliekaní a obúvaní, pri zmene polohy tela, pri chôdzi, pri dodržiavaní liečebného režimu), 
  • úkony starostlivosti o svoju domácnosť (nákupy, varenie, donáška jedla, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, vynášanie odpadu, donáška dreva, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti) 
  • základné sociálne aktivity (sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, do školy alebo zamestnania a pri záujmových činnostiach)  
  • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít 

Opatrovateľskú službu možno poskytovať žiadateľovi, ktorý má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu a je zaradený do registra žiadateľov o opatrovateľskú službu a uzatvorí sa s ním zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Podmienky, na základe ktorých mesto Snina poskytuje opatrovateľskú službu sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Snina č. 165/2021 o opatrovateľskej službe mesta Snina.

Výška úhrady na hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby: 

Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby sa stanovuje podľa dosiahnutého stupňa odkázanosti v nasledujúcej výške: 

Stupeň odkázanosti 

Úhrada za 1 hodinu OS 

II.

0,70 € 

III.

0,80 € 

IV.

0,90 € 

V.

1,00 € 

VI.

1,00 € 

 

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

Pokiaľ sa žiadateľ rozhodne  využiť opatrovateľskú službu, Mesto Snina ako poskytovateľ s ním pred začiatkom jej poskytovania uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v súlade
s § 74 zákona o sociálnych službách.

Za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby žiadateľ mestu  predloží:

  • údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy (meno, priezvisko, miesto poskytovania opatrovateľskej služby, dátum začatia jej poskytovania, požadovaný rozsah v hodinách a orientačné časové rozpätie),
  • potvrdenie o príjme na účely platenia úhrady za opatrovateľskú službu (poberateľ dôchodku na Slovensku, tieto doklady nepredkladá),   
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s overeným podpisom, 
  • vyhlásenie fyzickej osoby o predaji nehnuteľného majetku na účely platenia úhrady za sociálnu službu s overeným podpisom.

Tieto informácie v písomnej forme obdrží žiadateľ spolu s rozhodnutím o odkázanosti na opatrovateľskú službu. Úkony, ktoré bude opatrovateľka vykonávať sú podľa „Posudku o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu“ dohodnuté so žiadateľom alebo s jeho kontaktnou osobou osobne, príp. aj telefonicky. So zoznamom zmluvne dohodnutých úkonov je pred zahájením opatrovateľskej služby oboznámená aj pridelená opatrovateľka.   

Zmluva uzatváraná za účelom poskytovania opatrovateľskej služby obsahuje označenie zmluvných strán (Mesto Snina ako poskytovateľ a žiadateľ ako prijímateľ, teda osoba, ktorá bude opatrovaná), vopred dohodnuté úkony, ktoré bude opatrovateľka u opatrovanej osoby vykonávať, deň začatia, miesto poskytovania opatrovateľskej služby, hodinovú sadzbu a dennú výšku úhrady za opatrovateľskú službu vrátane spôsobu jej platenia, podmienky ukončenia zmluvy a ďalšie práva i povinnosti poskytovateľa i prijímateľa opatrovateľskej služby. S obsahom zmluvy je opatrovaná osoba oboznámená pred podpisom zmluvy.  

Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, jedno podpísané vyhotovenie dostáva opatrovaná osoba a druhé vyhotovenie ostáva poskytovateľovi. 

Zmluva je záväzný akt dvoch rovnoprávnych strán a v priebehu poskytovania opatrovateľskej služby je možné ju meniť písomnou požiadavkou opatrovanej osoby, na základe ktorej sa spracuje dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Vyhodnotenie poskytovania opatrovateľskej služby za rok 2023

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.19

Mgr. Eva Krivjančinová
Mgr. Eva Krivjančinová

referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova@snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.19

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.