Mesto Snina

Opatrovateľská služba

 

Opatrovateľskú službu vymedzuje § 41 zákona o sociálnych službách ako sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá:

  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách),
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách). 

Podmienky, na základe ktorých mesto Snina rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom s trvalým pobytom v meste Snina, stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 124/2014 o opatrovateľskej službe. Opatrovateľská služba sa poskytuje opatrovaným v pracovných dňoch v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými mesto Snina uzatvára pracovnú zmluvu. Úhrada za opatrovateľskú službu je stanovená vo výške 0,50 € za jednu hodinu, pričom celková výška úhrady za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac predstavuje násobok sumy za opatrovateľskú službu za jednu hodinu a počtu hodín poskytovanej opatrovateľskej služby v danom mesiaci.

S občanom, ktorý má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Podkladom na uzatvorenie je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, žiadateľ obci uvedie údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy a predloží potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch na účely platenia úhrady za opatrovateľskú službu, t.j. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a vyplnené a úradne overené tlačivá  „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ a „Vyhlásenie fyzickej osoby o predaji nehnuteľného majetku na účely platenia úhrady za sociálnu službu“,

Občan si môže požiadať o rozsah poskytovanej opatrovateľskej služby (počet hodín) iba v medziach podľa stupňa odkázanosti stanoveného v rozhodnutí (napr. ak má priznaný stupeň II., tak maximálne do 4 hodín denne, resp. ak má priznaný stupeň IV., V. a VI., tak maximálne do  7,5 hodín denne, pričom minimálny rozsah poskytovanej opatrovateľskej služby sú 2 hodiny denne). V zmluve sú dohodnuté jednak jednotlivé úkony, pri ktorých opatrovaný potrebuje pomoc a jednak časový rozsah (t.j. počet hodín poskytovanej opatrovateľskej služby denne), ktorý si opatrovaný požiadal a príslušná suma úhrady. Jednotlivé úkony sebaobsluhy (t.j. pomoc pri stravovaní, pri vyprázdňovaní, pri osobnej hygiene a celkovom kúpeli, pri obliekaní a obúvaní, pri zmene polohy tela, pri chôdzi, pri dodržiavaní liečebného režimu), úkony starostlivosti o svoju domácnosť (nákupy, varenie, donáška jedla, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, vynášanie odpadu, donáška dreva, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti) a základné sociálne aktivity (sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, do školy alebo zamestnania a pri záujmových činnostiach) sú vymedzené v Prílohe č. 4 k zákonu o sociálnych službách. Opatrovateľka pri pridelení klienta je písomne i slovne oboznámená s rozsahom úkonov, pri ktorých má opatrovanému pomáhať, pričom tieto úkony ako aj časový rozsah v priebehu trvania opatrovateľskej služby je možné meniť dodatkom k zmluve v závislosti od požiadaviek alebo potrieb opatrovaného, avšak úkony je možné meniť iba v súlade s platným „Posudkom o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu“.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

VZN č. 124/2014 o opatrovateľskej službe
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 (Opatrovateľská služba)
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 (Opatrovateľská služba)
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 (Opatrovateľská služba)
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 (Opatrovateľská služba)

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21

Mgr. Eva Krivjančinová
Mgr. Eva Krivjančinová

referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.