Mesto Snina

Opatrovateľská služba

 

Opatrovateľskú službu vymedzuje § 41 zákona o sociálnych službách ako sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá: 

  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách), 
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách).  

Opatrovateľská službu mesto Snina poskytuje v pracovných dňoch v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými má mesto uzatvorenú pracovnú zmluvu.  

Opatrovateľskou službou sa poskytujú: 

  • úkony sebaobsluhy (t.j. pomoc pri stravovaní, pri vyprázdňovaní, pri osobnej hygiene a celkovom kúpeli, pri obliekaní a obúvaní, pri zmene polohy tela, pri chôdzi, pri dodržiavaní liečebného režimu), 
  • úkony starostlivosti o svoju domácnosť (nákupy, varenie, donáška jedla, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, vynášanie odpadu, donáška dreva, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti) 
  • základné sociálne aktivity (sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, do školy alebo zamestnania a pri záujmových činnostiach)  
  • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít 

Opatrovateľskú službu možno poskytovať žiadateľovi, ktorý má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu a je zaradený do registra žiadateľov o opatrovateľskú službu

Výška úhrady na hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby: 

Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby sa stanovuje podľa stupňa odkázanosti vo výške: 

Stupeň odkázanosti 

Úhrada za 1 hodinu OS 

II.

0,70 € 

III.

0,80 € 

IV.

0,90 € 

V.

1,00 € 

VI.

1,00 € 

 

Žiadateľ pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby mestu predloží: 

  • potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch na účely platenia úhrady za opatrovateľskú službu, t.j. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku.  
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu, 
  • vyhlásenie fyzickej osoby o predaji nehnuteľného majetku na účely platenia úhrady za sociálnu službu 

Podmienky, na základe ktorých mesto Snina rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom s trvalým pobytom v meste Snina, stanovuje VZN č. 165/2021 o opatrovateľskej službe mesta Snina. 

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

​​​​​​​

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21

Mgr. Eva Krivjančinová
Mgr. Eva Krivjančinová

referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.