Mesto Snina
Snina

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v meste Snina a jeho okolí

 

Zariadenie pre seniorov

Gabriela n.o., Čs. armády 1601/12, 069 01 Snina – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár

AEVITAS n.o., 067 35 Pčoliné 143 – zariadenie pre seniorov

KOSMATEC n.o., 067 73 Ubľa 120 – zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie

 
Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa podľa § 36 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 (minimálne stupeň odkázanosti II.), ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Mesto Snina nemá zriadené zariadenie opatrovateľskej služby, ani na území mesta Snina v súčasnosti neposkytuje sociálnu službu žiadne takéto zariadenie.

PROVITAL, n.o., 067 61 Stakčínska Roztoka 23

 
Denný stacionár

V dennom stacionári sa podľa § 40 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Arcidiecézna charita Košice, Denný stacionár Snina, Nám. Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina

Arcidiecézna charita Košice, Denný stacionár sv. Štefana, Jána Bottu 142, 069 01 Snina

Gabriela n.o., Čs. armády 1601/12, 069 01 Snina

RK Charita n.o., Duchnovičova 284/3, 067 61 Stakčín

Bella Vita, n.o., 067 67 Uličské Krivé 45 a 067 68 Nová Sedlica 110

Pokojný život, n.o., 067 67 Ulič 128