Menu
Mesto Snina

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v meste Snina a jeho okolí

 

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa podľa § 35 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Gabriela n.o., Čs. armády 1601/12, 069 01 Snina – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár
AEVITAS n.o., 067 35 Pčoliné 143 – zariadenie pre seniorov
KOSMATEC n.o., 067 73 Ubľa 120 – zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie

 
Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa podľa § 36 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 (minimálne stupeň odkázanosti II.), ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Mesto Snina nemá zriadené zariadenie opatrovateľskej služby, ani na území mesta Snina v súčasnosti neposkytuje sociálnu službu žiadne takéto zariadenie.

PROVITAL, n.o., 067 61 Stakčínska Roztoka 23

 
Denný stacionár

V dennom stacionári sa podľa § 40 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Arcidiecézna charita Košice, Denný stacionár Snina, Nám. Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina
Arcidiecézna charita Košice, Denný stacionár sv. Štefana, Jána Bottu 142, 069 01 Snina
Gabriela n.o., Čs. armády 1601/12, 069 01 Snina
RK Charita n.o., Duchnovičova 284/3, 067 61 Stakčín
Bella Vita, n.o., 067 67 Uličské Krivé 45 a 067 68 Nová Sedlica 110
Pokojný život, n.o., 067 67 Ulič 128

 

Útulok

V útulku sa podľa § 26 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služby fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Snina, Dom Humanity, 1. mája 882/17, 069 01 Snina

 

Zariadenie núdzového bývania

V zariadení núdzového bývania sa  podľa § 29 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služby fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb.

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Snina, Dom Humanity, 1. mája 882/17, 069 01 Snina

 

Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania sa podľa § 34 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služby fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť  samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Snina, Dom Humanity, 1. mája 882/17, 069 01 Snina

 

Služba včasnej intervencie

Služba včasnej intervencie sa v zmysle § 33 zákona o sociálnych službách poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.

OZ Gaštanový koník, 1. mája 2533/12, 069 01 Snina
 

Špecializované sociálne poradenstvo

OZ Fórum života, Strojárska 524/6, 069 01 Snina
Gréckokatolícka charita Prešov- Sociálne centrum Snina, Komenského 3192, 069 01 Snina


Prepravná služba

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Snina - okres Snina
Gabriela n.o. - okres Snina
Pokojný život n.o. - okres Snina