Menu
Mesto Snina

Organizácia školského roka 2023/2024

Organizácia školského roka 2023/2024

Obdobie školského vyučovania

Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024

Sprievodca školským rokom 2023/2024 nadobúda účinnosť 1. septembra 2023:

https://www.minedu.sk/data/att/27223.pdf

Prehľad termínov Testovanie 9 (T9) v školskom roku 2024

Prehľad termínov Testovanie 9 (T9) a Testovanie 5 (T5) 2023

Testovanie 9 

Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetu ukrajinský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským)

Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, vzdelávacích štandardov pre 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a pre 1. ročník gymnázií s päťročným vzdelávacím programom Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a sleduje ich obsahovú a výkonovú zložku.

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 13. - 30. novembra 2023.

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania

Ministerstvo školstva zabezpečí v školskom roku 2023/2024 podľa § 155 ods. 9 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade s § 13 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania (ďalej len „externé testovanie“), na ktorom sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré dosiahli primárne vzdelanie a skončili povinnú školskú dochádzku. Podľa zákona č.182/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 7 a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len zákon č. 182/2023 Z. z.) sa od školského roka 2023/2024 žiak s mentálnym postihnutím bude môcť zúčastniť externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania už v poslednom ročníku základnej školy, pričom môže získať nižšie stredné vzdelanie na základe výsledku tohto externého testovania až absolvovaním posledného ročníka základnej školy, nie absolvovaním samotného testu.

Obsah externého testovania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania zverejní na svojom webovom sídle ministerstvo školstva do 31. októbra 2023.

Žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve najneskôr do 30. novembra 2023.

Externé testovanie sa uskutoční v termíne 20. – 22. marec 2024. V tomto termíne sa zároveň uskutoční aj opravný termín externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania pre neúspešných uchádzačov z roku 2023. Dni konania pre jednotlivé predmety určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 15. februára 2024.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl v termíne od 5. 9. 2023 do 27. 10. 2023.

 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2