Mesto Snina

Organizácia školského roka 2023/2024

Organizácia školského roka 2022/2023

Obdobie školského vyučovania

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/ 2023

Sprievodca školským rokom 2022/2023 nadobúda účinnosť 1. septembra 2022:

https://www.minedu.sk/data/att/24153.pdf

Organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023

https://www.minedu.sk/data/att/23500.pdf

Prehľad termínov Testovanie 9 (T9) a Testovanie 5 (T5) 2023

Prehľad termínov Testovanie 9 (T9) a Testovanie 5 (T5) 2023

Testovanie 5 

Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský́ jazyk a literatúra (v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).

Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov pre 1. – 5. ročník štátneho vzdelávacieho programu pre prvý a pre druhý stupeň ZŠ a sleduje jeho obsahovú a výkonovú zložku. Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 sa uskutoční v termíne 14. – 30. november 2022.

Testovanie 9 

Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, vzdelávacích štandardov pre 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným 7 vzdelávacím programom a pre 1. ročník gymnázií s päťročným vzdelávacím programom Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a sleduje ich obsahovú a výkonovú zložku.

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 14. až 30. novembra 2022.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl v termíne od 6. 9. 2022 do 28. 10. 2022.