Menu
Mesto Snina

Participatívny rozpočet

PR

Participácia

 

Toto je šanca pre aktívnych občanov, ktorí majú jedinečnú príležitosť zapojiť sa a participovať na rozvoji mesta. Dvere sú otvorené pre všetkých, ktorí svojimi nápadmi môžu zmeniť a zlepšiť Sninu podľa svojich predstáv. Môžu to byť jednotlivci nad 15 rokov, neziskové organizácie, občianske združenia. Vy ste súčasťou mesta a vo Vás spočíva sila podieľať sa na dianí v meste, samospráve či komunite. Je to šanca kreatívne meniť svoje okolie. V tomto čase aspoň rozmýšľať o prípadných nápadoch.

V prvej fáze sme rozbehli informačnú kampaň. Informovali sme o participatívnom rozpočte prostredníctvom letákov a formou dotazníkov sme od Vás získali dôležité podnety.  Na začiatok ste boli skvelí a je vidieť, že život v meste Vám nie je ľahostajný. Spätná väzba bola výborná, zozbierali sme viac ako 400 dotazníkov. Výstupom je množstvo informácií a nápadov, ktorými by ste si priali zmeniť a zlepšiť Sninu.

Pravidlá participatívneho rozpočtu

Snina zavedením participatívneho rozpočtu ako súčasti samosprávnych procesov umožňuje občanom zapájať sa do verejného života v čo najširšej možnej miere. Pravidlá participatívneho rozpočtu majú za cieľ umožniť realizáciu efektívnych a kvalitných procesov zapájania občanov do diskusií o podobe mesta a rozšírenie možností ich aktívnej participácie.

Medzi participatívne procesy mesta Snina patrí:

 • participatívny rozpočet (ďalej len PR),
 • participatívna tvorba verejných politík,
 • služba Odkaz pre starostu.

PR je procesom dobrovoľnej, priamej a univerzálnej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia Mesta Snina či členovia komunít, združení a verejných či neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití časti verejných financií vyčlenených samosprávou na tento účel. Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu spolurozhodovania formou tvorby konkrétnych projektov, ich  výber, voľbu a následný monitoring. PR umožňuje obyvateľom navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu mesta na základe navrhnutých projektov jeho obyvateľov.

Participatívna tvorba verejných politík je organizovaný a metodický proces, na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia verejnej správy a rozličných sociálnych skupín - zainteresovaní aktéri. V celom procese dochádza k sérii verejných rozhodnutí v konkrétnej oblasti, napr.: oblasť vzdelávania, možnosti trávenia voľného času v meste, kultúra, úprava verejných priestranstiev, územné plánovanie a pod.

Služba Odkaz pre starostu je príkladom participácie občanov a ich zapájania sa do života v našom meste. Odkaz pre starostu je aplikácia, prostredníctvom ktorej podávajú občania svoje podnety, postrehy a návrhy na to, čo by sa v meste malo zmeniť či vylepšiť. (https://www.odkazprestarostu.sk/snina)

Proces verejného rozhodovania o financiách PR je definovaný týmito kritériami:

 1. Predmetom procesu je verejný rozpočet alebo aspoň jeho časť (nejde teda o mestské plánovanie).
 2. Účasť (participácia) občanov má priamy dopad na rozpočet.
 3. Pravidlá, ktorými sa celý proces riadi, sa pripravujú za účasti občanov a schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo.  
 4. Proces PR obsahuje prvok zvažovania – deliberácie v rámci špecifických stretnutí/fór (otvorenie administratívnych stretnutí či klasických zastupiteľských inštancií voči občanom mesta nie je participatívnym rozpočtovaním).
 5. Proces PR je navrhnutý inštitucionálne tak, aby zaisťoval občanom možnosť podieľať sa na rozhodovaní alebo svojím návrhom určiť, kam pôjdu financie z PR.
 6. Proces PR sa periodicky opakuje.  
 7. Vyžaduje sa istá zodpovednosť vo veci výstupov/výstupných údajov.                                         

Cieľom Mesta Snina v rámci participácie občanov je:

 1. Modernizácia a zefektívnenie samosprávy tak, aby mohla flexibilnejšie reagovať na potreby a požiadavky obyvateľov mesta,
 2. vytvoriť nový vzťah medzi samosprávou a občanmi, formovanie novej, demokratickejšej formy riadenia a rozhodovania za spoluúčasti obyvateľov mesta,
 3. demokratické, otvorené a spoločné využívanie verejných finančných prostriedkov na tvorbu a realizáciu nápadov pre zvýšenie kvality života v meste,
 4. vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v meste a realizácia nápadov v jednotlivých oblastiach mesta Snina, a tým naplnenie potrieb a požiadaviek občanov mesta,
 5. transparentnosť samosprávnych orgánov, zrozumiteľnosť a sprístupnenie procesov v meste každému, kto prejaví záujem.

 

Kontakty: 

Mestský úrad Snina, Kancelária primátora
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Mgr. Michaela Šalachová, referentka kancelárie primátora
E-mail: participacia@snina.sk
Tel. čísla: 057/756 18 26, 0918 189 959 

Tvoj nápad pre naše mesto

 

Hlasovanie je UKONČENÉ! 

V tomto ročníku rozdelíme na projekty 5 000 EUR. Do hlasovania sa môžu zapojiť obyvatelia Sniny vo veku od 15 rokov. Hlasovať môžete maximálne za dva projekty. Jednotlivé projekty Vám predstavujeme v krátkej anotácií. 

Hlasovať môžete fyzicky prostredníctvom hlasovacieho lístka označením jedného alebo dvoch projektov a vhodením hlasovacieho lístka do urny.

Mesta, kde sa budú urny nachádzať: 

 • vestibul Mestského úradu Snina
 • Knižica Snina
 • Kaštieľ Snina
 • Denné centrum Budovateľská ulica
 • Denné centrum na Ulici 1. mája
 • Plaváreň Snina 
 • pohostinstvo "Rozvalka" na Table

Hlasovať môže te aj elektronicky, prostredníctvom online formulára zahlasujte označením jedného alebo dvoch projektov kliknutím na odkaz nižšie. 

Hlasovať môžete ELEKTRONICKY na tomto linku:

https://forms.gle/hFGpJ4ThMUyYf2Je8

Hlasovať bude možné od 15. 08. 2022 do 31. 08. 2022. 

Ďakujeme za Váš čas, ďakujeme za Váš hlas!

 

Krátke anotácie k predloženým projektom

Projekt číslo 1: Projekt SNaha, INiciatívA v ZŠ Študentská alebo Poďme spolu na školský dvor

Cieľom  projektu je postupná revitalizácia školského dvora v ZŠ Študentská a jeho aktívne využívanie počas celého roka vytvorením oddychovej zóny s kruhovým sedením, lavičkami a stolmi, hojdačkami, tabuľou na kreslenie, okrasnými a bylinkovými záhonmi, ktoré budú slúžiť pri edukačných aktivitách učiteľov a žiakov vo vyučovacom i mimovyučovacom čase, ale i na stretávanie sa rodičov, mamičiek s deťmi, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a ďalších sídliskových komunít,  pri organizovaní vzdelávacích workshopov  v prírode, piknikov či relaxačných aktivít širokej sídliskovej verejnosti.

           fotka         fotka

 

Projekt číslo 2: Oddychová zóna pre návštevníkov areálu OZ Chlpáčik Snina

Cieľom projektu je skvalitniť a zvýšiť pohodlie návštevníkov OZ Chlpáčik Snina - venčiarov. V časti areálu pre verejnosť je vybudovaná nová plocha zo zámkovej dlažby, kde nie je žiadna možnosť oddychu, relaxu. Miesto kde by si návštevníci mali možnosť sadnúť si a v pohodlí pozorovať zachránených psíkov. Zakúpením lavičiek, odpadkových košov, stojanu na bicykle sa vytvorí pre občanov, ktorí chodia venčiť psíkov, priaznivcov Chlpáčika, dobrovoľníkov, pomocníkov  dostatočný priestor na aktivity, oddych ale aj zábavu.

                  fotka          fotka

 

Projekt číslo 3: Modernizácia multifunkčného ihriska na Ulici Komenského

Cieľom projektu je modernizácia basketbalového ihriska na sídlisku Komenského, ktoré je aj napriek jeho horšiemu stavu veľmi využívané všetkými vekovými skupinami. V projekte sa plánuje úprava asfaltového povrchu (zarovnanie prasklín, vytrhanie trávy), vymaľovanie povrchu (moderný dizajn ihriska), namaľovanie čiar podľa pravidiel rôznych športov, osadenie nových basketbalových dosiek a obručí do výšky  podľa oficiálnych pravidiel FIBA, natiahnutie sietí na bránky, inštalácia lavičiek na sedenie. Po týchto úpravách bude možné na ihrisku organizovať rôzne športové súťaže, turnaje či ligy.

             fotka      fotka

 

Projekt číslo 4: Vybavenie „Klubovne“ stolnými hrami pre aktivity s mládežou

Cieľom projektu je rozšíriť možnosti aktívneho trávenia a zábavy pre mladých v meste Snina. V súčasnosti sa mládež pri aktivitách stretáva v priestore „Obývačky“. Momentálne sa tam nachádza iba premietacie plátno a teda väčšina aktivít a hier je sprostredkovaná a zabezpečená svojpomocne. Týmto projektom by sa vybavila miestnosť "Obývačky", neskôr „Klubovne“ v CVČ Snina rôznymi stolnými hrami (vzdušný hokej, stolný futbal, biliardový stôl, šípky, arkádový automat). Vybavenie by sa tak dalo využiť na realizáciu zábavných podujatí, či turnajov. Vzrástol by záujem mládeže o aktivity v „Obývačke“ a neskôr v „Klubovni“ CVČ Snina.

fotka               fotka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3