Mesto Snina

Participatívny rozpočet

PR

Participácia

 

Toto je šanca pre aktívnych občanov, ktorí majú jedinečnú príležitosť zapojiť sa a participovať na rozvoji mesta. Dvere sú otvorené pre všetkých, ktorí svojimi nápadmi môžu zmeniť a zlepšiť Sninu podľa svojich predstáv. Môžu to byť jednotlivci nad 15 rokov, neziskové organizácie, občianske združenia. Vy ste súčasťou mesta a vo Vás spočíva sila podieľať sa na dianí v meste, samospráve či komunite. Je to šanca kreatívne meniť svoje okolie. V tomto čase, aspoň rozmýšľať o prípadných nápadoch.

V prvej fáze sme rozbehli informačnú kampaň. Informovali sme o participatívnom rozpočte prostredníctvom letákov a formou dotazníkov sme od Vás získali dôležité podnety.  Na začiatok ste boli skvelí a je vidieť, že život v meste Vám nie je ľahostajný. Spätná väzba bola výborná, zozbierali sme viac ako 400 dotazníkov. Výstupom je množstvo informácií a nápadov, ktorými by ste si priali zmeniť a zlepšiť Sninu.

Pravidlá participatívneho rozpočtu

Snina zavedením participatívneho rozpočtu ako súčasti samosprávnych procesov, umožňuje občanom zapájať sa do verejného života v čo najširšej možnej miere. Pravidlá participatívneho rozpočtu majú za cieľ umožniť realizáciu efektívnych a kvalitných procesov zapájania občanov do diskusií o podobe mesta a rozšírenie možností ich aktívnej participácie.“

Medzi participatívne procesy mesta Snina patrí:

 • participatívny rozpočet (ďalej len PR),
 • participatívna tvorba verejných politík,
 • služba Odkaz pre starostu.

PR je procesom dobrovoľnej, priamej a univerzálnej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia Mesta Snina, či členovia komunít, združení a verejných či neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití časti verejných financií vyčlenených samosprávou na tento účel. Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu spolurozhodovania formou tvorby konkrétnych projektov, ich  výber, voľbu a následný monitoring. PR umožňuje obyvateľom navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu mesta na základe navrhnutých projektov jeho obyvateľov.

Participatívna tvorba verejných politík je organizovaný a metodický proces na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia verejnej správy a rozličných sociálnych skupín - zainteresovaní aktéri. V celom procese dochádza k sérii verejných rozhodnutí v konkrétnej oblasti, napr.: oblasť vzdelávania, možnosti trávenia voľného času v meste, kultúra, úprava verejných priestranstiev, územné plánovanie a pod.

Služba Odkaz pre starostu je príkladom participácie občanov a ich zapájania sa do života v našom meste. Odkaz pre starostu je aplikácia, prostredníctvom ktorej podávajú občania svoje podnety, postrehy a návrhy na to, čo by sa v meste malo zmeniť či vylepšiť. (https://www.odkazprestarostu.sk/snina)

Proces verejného rozhodovania o financiách PR je definovaný týmito kritériami:

 1. Predmetom procesu je verejný rozpočet, alebo aspoň jeho časť (nejde teda o mestské plánovanie).
 2. Účasť (participácia) občanov má priamy dopad na rozpočet.
 3. Pravidlá, ktorými sa celý proces riadi, sa pripravujú za účasti občanov a schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo.  
 4. Proces PR obsahuje prvok zvažovania – deliberácie, v rámci špecifických stretnutí/fór (otvorenie administratívnych stretnutí či klasických zastupiteľských inštancií voči občanom mesta nie je participatívnym rozpočtovaním).
 5. Proces PR je navrhnutý inštitucionálne tak, aby zaisťoval občanom možnosť podieľať sa na rozhodovaní alebo svojím návrhom určiť kam pôjdu financie z PR.
 6. Proces PR sa periodicky opakuje v intervale 1 rok.  
 7. Vyžaduje sa istá zodpovednosť vo veci výstupov/výstupných údajov.                                         

Cieľom Mesta Snina v rámci participácie občanov je:

 1. Modernizácia a zefektívnenie samosprávy tak, aby mohla flexibilnejšie reagovať na potreby a požiadavky obyvateľov mesta,
 2. vytvoriť nový vzťah medzi samosprávou a občanmi, formovanie novej, demokratickejšej formy riadenia a rozhodovania za spoluúčasti obyvateľov mesta,
 3. demokratické, otvorené a spoločné využívanie verejných finančných prostriedkov na tvorbu a realizáciu nápadov pre zvýšenie kvality života v meste,
 4. vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v meste a realizácia nápadov v jednotlivých oblastiach mesta Snina, a tým naplnenie potrieb a požiadaviek občanov mesta,
 5. transparentnosť samosprávnych orgánov, zrozumiteľnosť a sprístupnenie procesov v meste každému, kto prejaví záujem.

 

Kontakty: 

Mestský úrad Snina, Oddelenie strategického rozvoja
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Mgr. Miroslava Špitaliková, referentka oddelenia strategického rozvoja 
Mgr. Michaela Šalachová, referentka oddelenia strategického rozvoja
E-mail: participacia@snina.sk
Tel. čísla: 057/756 18 26, 0918 189 959