Menu
Mesto Snina

Domov pokojnej staroby

 

DPS

Mesto Snina, v rámci oddelenia sociálnych služieb, od 1. januára 2015 poskytuje  celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov – Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, Snina.

V zariadení pre seniorov sa v zmysle § 35 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba:

 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Suma úhrady za sociálnu službu je najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za:

 1. odborné činnosti:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

 1. obslužné činnosti:

- ubytovanie,

- stravovanie,

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba osobnej bielizne a šatstva,

 1. ďalšie činnosti:

- úschova cenných vecí.

Konkrétne podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 173/2023 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni.

 

Podmienky prijatia do zariadenia:
 1. Žiadateľ si podáva: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na príslušnom mestskom(MÚ) alebo obecnom(OÚ) úrade podľa svojho miesta trvalého bydliska . Tlačivá “Žiadosť o posúdenie  odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na webovej stránke mesta Snina.
 2. Prílohou k žiadosti o posúdenie je Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa – Lekársky nález- vypracuje ho obvodný lekár žiadateľa 
 3. Následne posudkový lekár vypracuje Lekársky posudok a pracovník MÚ/OÚ/Sociálny posudok žiadateľa 
 4. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku MÚ/OÚ/ vyhotoví Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje: 
  - stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
  - znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, 
  - návrh druhu sociálnej služby, 
  - a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 
 5. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 
 6. Po vydaní "Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby" a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" spolu  s uvedenými prílohami  v zariadení sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený: Mesto Snina – Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, Zariadenie pre seniorov - Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2706/2, 069 01 Snina. Žiadosť doručí písomne alebo osobne  na uvedenú adresu, kde  žiadosť zaeviduje do poradovníka čakateľov. Ak sa uvoľnilo miesto pre daného občana v časovej postupnosti,  v akej  bol občan zaradený do poradovníka zaradený, Zariadenie sociálnej služby ho vyzve na vyjadrenie sa k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 7. V zariadení sociálnych služieb sa následne s občanom uzatvára "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby".

 

K nástupu do zariadenia sociálnych služieb je potrebné priniesť so sebou:

 1. kópia právoplatného „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 2. kópia „Posudku o odkázanosti na sociálnu službu“
 3. čestné vyhlásenia o príjmových a majetkových pomeroch – overené na obecnom alebo mestskom úrade
 4. ak je klient  nesvojprávny-  právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení na právne úkony a ustanovenie opatrovníctva,
 5. ak je klient  splnomocňuje poverenú osobu na všetky právne úkony je poverená osoba povinná  doniesť tzv.  Generálnu plnú moc , overenú notárom. 
 6. zdravotná dokumentácia od obvodného lekára a odhlásenie od obvodného lekára v prípade, ak budete mať záujem o služby obvodného lekára, ktorý  ambuluje pre ZpS-DPS, 
 7. lieky, ktoré klient užíva,
 8. potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia a žiadateľa (nie staršie ako tri dni),
 9. lekárske vyšetrenia - u dispenzarizovaných občanov psychiatrické alebo neurologické,
 10. potvrdenie o výške príjmu – aktuálne rozhodnutie o druhu a výške poberaného dôchodku zo Sociálnej poisťovne,
 11. preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
 12. občiansky preukaz,
 13. preukaz ŤZP (ak vlastí tento preukaz).

    

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte na tel. čísle: +421 57 75 61 893

 

KONTAKTY:

vedúca zariadenia: +421 57 23 99 530, +421 915 394 234
sociálna pracovníčka: +421 57 75 61 893, +421 915 812 315
zdravotná sestra : +421 57 23 99 531, +421 915 947 892
vedúca kuchyne : +421 57 75 61 894, +421 905 535 692

Vybavuje: Mgr. Monika Sivíková
tel.: +421 915 394 234
e-mail: monika.sivikova(at)snina.sk
 


znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @


 

Kontaktná adresa:

Oddelenie sociálnych služieb
Zariadenie pre seniorov Domov pokojnej staroby
Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2
069 01 Snina

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení pre seniorov

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa odkázanosti:

IV. stupeň odkázanosti suma úhrady   3,50 € / deň
V. stupeň odkázanosti suma úhrady   4,00 € / deň
VI. stupeň odkázanosti suma úhrady   4,50 € / deň

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

VZN 173-2023 o poskytovaní pobytových a ambulantných sociálnych služieb
Interný predpis 1.1. Účel obsah poskytovania soc. služby
Interný predpis 1.2. Dostupnosť soc. služby
Interný predpis 1.3. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
Interný predpis 3.5. Prijímanie darov
Interná smernica - Krízový plán_ver. 2
Interná smernica - Krízový plán_príklad z praxe
VZN č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni v úplnom znení - končí platnosť do 30.06.2020
VZN 155/2020 o poskytovaní služieb v DPS a v jedálni - účinné od 01.07.2020
VZN 155/2020 doplnok č. 1 učinný od 01.07.2021
VZN 155/2020 doplnok č. 2 účinný od 16.07.2022
Prevádzkový poriadok zariadenia pre seniorov DPS
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019
Priemerne ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022
Ekonomický opravnené náklady za rok 2023

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   PDF   DOC

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3