Menu
Mesto Snina

Sociálne služby

 

Dostali ste sa do situácie, kedy váš rodinný príslušník potrebuje sociálnu službu?

 
POSUDKOVÁ ČINNOSŤ

Mesto Snina v rozsahu svojej pôsobnosti, prostredníctvom Oddelenia starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Snine, zabezpečuje dostupnosť sociálnych služieb pre občanov, ktorí sú na ne odkázaní, pričom majú právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách. Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnej služby sa určuje podľa nepriaznivej sociálnej situácie a pri opatrovateľskej službe aj podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

Postup pri konaní o odkázanosti občana na sociálnu službu:

 • v zmysle § 80 písm. c) je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
 • občan s trvalým pobytom v meste Snina na Oddelení starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Snine obdrží „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“,
 • tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa občan, ktorému sa má poskytovať sociálna služba,
 • tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa obvodný lekár; resp. žiadateľ k žiadosti doloží odborné lekárske nálezy, posudky, výpis zo zdravotnej dokumentácie, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia, ktoré nie sú staršie ako šesť mesiacov,
 • „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami občan doručí (osobne alebo poštou) na Mestský úrad v Snine, Oddelenie starostlivosti o obyvateľa, Strojárska 2060, 069 01 Snina,
 • po zaevidovaní žiadosti občana sa následne vykoná posudková činnosť:
 1. sociálna (vykonáva ju sociálny pracovník mesta za účasti žiadateľa a zahŕňa posúdenie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III zákona o sociálnych službách – výsledkom je sociálny posudok),
 2. zdravotná (posudzujúci zdravotnícky pracovník hodnotí a posudzuje zdravotný stav a zmeny zdravotného stavu žiadateľa – výsledkom je zdravotný posudok),
 • na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah, návrh druhu sociálnej služby, určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu; tento posudok je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu,
 • pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu sa ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže použiť komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom alebo posudok vydaný príslušnou obcou alebo príslušným vyšším územným celkom,
 • v prípade opatrovateľskej služby po vydaní posudku a rozhodnutia je ďalším krokom občana, ktorý má záujem o poskytovanie tejto sociálnej služby, uviesť obci údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy a predložiť potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch na účely platenia úhrady za opatrovateľskú službu, napr. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a vyplnené a úradne overené tlačivá  „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ a „Vyhlásenie fyzickej osoby o predaji nehnuteľného majetku na účely platenia úhrady za sociálnu službu“,
 • v prípade ostatných sociálnych služieb sa občan s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov (resp. v zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári) môže uchádzať o umiestnenie v konkrétnom zariadení pre seniorov (resp. v zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári) podľa svojho záujmu;

 

Opatrovateľská služba

Mesto Snina zabezpečuje svojim občanom prioritne terénnu formu sociálnej služby, ktorou je domáca opatrovateľská služba realizovaná v prirodzenom sociálnom prostredí (domácnosti) občana a ktorá má v zmysle § 13 ods. 6 zákona o sociálnych službách prednosť pred pobytovou sociálnou službou. S občanom, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, Mesto Snina uzavrie zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

 

Opatrovateľskou službou sa poskytujú:

 • úkony sebaobsluhy (t.j. pomoc pri stravovaní, pri vyprázdňovaní, pri osobnej hygiene a celkovom kúpeli, pri obliekaní a obúvaní, pri zmene polohy tela, pri chôdzi, pri dodržiavaní liečebného režimu),
 • úkony starostlivosti o svoju domácnosť (nákupy, varenie, donáška jedla, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, vynášanie odpadu, donáška dreva, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti)
 • základné sociálne aktivity (sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, do školy alebo zamestnania a pri záujmových činnostiach).

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   PDF   DOC
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu   PDF   DOC
Potvrdenie ošetrujúceho lekára k žiadosti   PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.19

Mgr. Eva Krivjančinová
Mgr. Eva Krivjančinová
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova(at)snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.19

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2