Menu
Mesto Snina

Mimoriadna dávka

 

Mimoriadna dávka je finančný príspevok, ktorý sa môže jednorazovo poskytnúť žiadateľovi, ak sa ocitol v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii za účelom:

 1. odstraňovania následkov živelnej pohromy (záplava, víchrica, zemetrasenie, požiar a pod.), havárie alebo inej mimoriadnej nepredvídateľnej udalosti,
 2. liečby závažného ochorenia žiadateľa alebo členov jeho domácnosti, ktorá si vyžaduje zvýšené finančné výdavky a tieto nie sú hradené prostredníctvom základného zdravotného poistenia,
 3. zabezpečenia pohrebu osoby, ktorá bola so žiadateľom v priamom príbuzenskom pomere a ktorej žiadateľ preukázateľne zabezpečoval pohreb,
 4. zabezpečenia základných životných potrieb počas obdobia, kedy je žiadateľ a členovia jeho domácnosti preukázateľne bez príjmu,
 5. vybavovania občianskeho preukazu pri jeho strate alebo odcudzení,
 6. riešenia iných mimoriadnych nepredvídateľných udalostí

 

za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • žiadateľ a členovia jeho domácnosti majú na území mesta Snina trvalý pobyt minimálne 2 roky pred podaním žiadosti,
 • pri poskytnutí mimoriadnej dávky na účel uvedeným pod písm. a), b) a f) celkový príjem žiadateľa a členov jeho domácnosti (priemer výšky všetkých príjmov za posledných šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti) nepresiahne 1,5-násobok sumy životného minima,
 • pri poskytnutí mimoriadnej dávky na účel uvedený pod písm. c) a e) celkový príjem žiadateľa a členov jeho domácnosti (priemer výšky všetkých príjmov za posledných šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti) nepresiahne 1,2-násobok sumy životného minima,
 • pri zisťovaní celkového príjmu žiadateľa a členov jeho domácnosti za účelom poskytnutia mimoriadnej dávky sa do príjmu nezapočítava:
 • prídavok na dieťa,
 • peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, okrem   príspevku na osobnú asistenciu a príspevku na opatrovanie,
 •  sociálne štipendium,
 •  výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ zdokladuje (napr. oznámením na políciu alebo dokladom o začatí súdneho konania)

 

v maximálnej výške nasledovne:

 • na účel uvedený pod písm. a)                 do 500,-   €,
 • na účel uvedený pod písm. b)                 do 300,-   €,
 • na účel uvedený pod písm. c)                 do 150,-   €;
 • na účel uvedený pod písm. d)                 do 300,-   €,
 • na účel uvedený pod písm. e)                 do   35,-   €,
 • na účel uvedený pod písm. f)                  do 350,-   €.

 

Žiadateľ o poskytnutie mimoriadnej dávky si podá písomnú žiadosť na Mestskom úrade v Snine na predpísanom tlačive.

K žiadosti žiadateľ predloží podklady potrebné k posúdeniu jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb, ako aj ďalšie podklady potrebné k rozhodovaniu o poskytnutí mimoriadnej dávky, zoznam ktorých je uvedený v tlačive žiadosti. Žiadateľ je povinný preukázať všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie nároku na mimoriadnu dávku.

K žiadosti o poskytnutie mimoriadnej dávky pre účel uvedený pod písm. a) žiadateľ predloží aj fotodokumentáciu škôd spôsobených živelnou pohromou alebo haváriou.

O poskytnutí, resp. o neposkytnutí mimoriadnej dávky na účel uvedený pod písm. a) až d) rozhoduje primátor mesta na základe odporúčania Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej.

O poskytnutí, resp. o neposkytnutí mimoriadnej dávky na účel uvedený pod písm. e) a f) rozhoduje primátor mesta na základe písomného odporúčania príslušného organizačného útvaru Mestského úradu v Snine.

Na účel uvedený pod písm. e) mesto poskytne mimoriadnu dávku žiadateľovi vrátane členov jeho domácnosti maximálne jedenkrát za tri roky.

Príjemca jednorazovej dávky je povinný do 30 kalendárnych dní od poskytnutia finančných prostriedkov zdokladovať účelnosť ich použitia doložením kópií pokladničných dokladov alebo faktúr, v opačnom prípade stráca možnosť požiadať o jednorazovú dávku v nasledujúcom kalendárnom roku.

Mimoriadna dávka sa poskytuje v peňažnej forme. Na jej poskytnutie nie je právny nárok.

Podmienky a postup pri poskytovaní mimoriadnej dávky sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Snina č. 166/2021 o sociálnej pomoci občanom mesta Snina.

 
POTREBNÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o poskytnutie JD a NOP   PDF   DOC
Potvrdenie školy o plnení povinnej školskej dochádzky   PDF   DOC
Potvrdenie o príjme   PDF   DOC
VZN č. 166/2021

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.19

Mgr. Martina Alušíková
Mgr. Martina Alušíková
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: martina.alusikova(at)snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.19

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2