Mesto Snina

Jednorázová dávka

 

Účelom jednorazovej dávky je okamžitá pomoc pri preklenutí mimoriadne nepriaznivej životnej situácie krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením.

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a je určená najmä na zabezpečenie:

  • nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
  • nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu),
  • mimoriadnych liečebných nákladov (napr. keď dieťa nastupuje na kúpeľnú liečbu, vyššie úhrady za lieky, lekárske vyšetrenia mimo miesta trvalého bydliska),
  • školských potrieb pre nezaopatrené dieťa (napr. keď dieťa navštevuje záujmový krúžok, nákup špeciálnych pomôcok).

Jednorazovú dávku je možné poskytnúť v peňažnej, vecnej alebo v kombinovanej forme. Mesto zo svojho rozpočtu môže poskytnúť občanovi mesta jednorazovú dávku iba jedenkrát v kalendárnom roku.

Podmienky pre poskytnutie jednorazovej dávky:

  • žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta Snina,
  • žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky voči mestu (nedoplatky na miestnych daniach, za komunálny odpad, za nájom a služby spojené s užívaním bytu a pod.),
  • žiadateľ nemá neplnoleté dieťa, ktoré si riadne neplní povinnú školskú dochádzku,
  • žiadateľ a členovia jeho domácnosti sa nedopustili sa priestupku alebo nespáchali trestný čin v priebehu jedného roka pred podaním žiadosti.

Podané žiadosti o jednorazovú dávku sú prejednávané na Bytovej, sociálnej a zdravotníckej komisii, ktorá vydáva stanovisko o odporúčaní a o výške príspevku, resp. o neodporúčaní priznania príspevku. 

Podmienky poskytovania jednorazovej dávky a nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Snina č. 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o poskytnutie JD a NOP   PDF   DOC
Potvrdenie školy o plnení povinnej školskej dochádzky   PDF   DOC
VZN č. 123/2014

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21

Bc. Mariana Kicošová
Bc. Mariana Kicošová
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: mariana.kicosova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.