Menu
Mesto Snina

Jednorázová dávka

 

Cieľom jednorazovej dávky je pomôcť občanovi a rodinám pri preklenutí nepriaznivej životnej situácie krátkodobého charakteru v ktorej sa ocitli, a z ktorej sa nedokážu vlastným pričinením dostať.

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov, školských potrieb alebo iných odôvodnených mimoriadnych výdavkov.

 

Jednorazovú dávku možno poskytnúť za splnenia nasledujúcich podmienok:

  1. žiadateľ a členovia jeho domácnosti majú na území mesta Snina trvalý pobyt minimálne 2 roky pred podaním žiadosti a poberajú pomoc v hmotnej núdzi,
  2. žiadateľ a členovia jeho domácnosti nemajú voči mestu Snina žiadne finančné záväzky po lehote ich splatnosti,
  3. žiadateľ a členovia jeho domácnosti sa v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nedopustili porušenia všeobecne záväzných nariadení mesta Snina,
  4. žiadateľ vo svojej domácnosti nemá neplnoleté dieťa, ktoré si neplní povinnú školskú dochádzku

 

v maximálnej výške nasledovne:

  • pre jednotlivca                                           do 80,-   €,
  • pre dvojicu bez detí                                   do 160,-   €,
  • pre rodinu s 1-3 deťmi                              do  240,- €,
  • pre rodinu so 4 a viac deťmi                    do  320,- €.

 

Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky si podá písomnú žiadosť na Mestskom úrade v Snine na predpísanom tlačive a predloží všetky podklady potrebné k posúdeniu jeho žiadosti, zoznam ktorých je uvedený v tlačive žiadosti. Je povinný preukázať všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie nároku na jednorazovú dávku.

O poskytnutí, resp. o neposkytnutí jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta na základe odporúčania Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej.

 

Jednorazová dávka je financovaná z rozpočtu mesta a je poskytovaná v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme. Žiadateľovi vrátane členov jeho domácnosti môže byť poskytnutá iba 1-krát ročne. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok.

Príjemca jednorazovej dávky je povinný do 30 kalendárnych dní od poskytnutia finančných prostriedkov zdokladovať účelnosť ich použitia doložením kópií pokladničných dokladov alebo faktúr, v opačnom prípade stráca možnosť požiadať o jednorazovú dávku v nasledujúcom kalendárnom roku.

Podmienky a postup pri poskytovaní jednorazovej dávky sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Snina č. 166/2021 o sociálnej pomoci občanom mesta Snina.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o poskytnutie JD a MD   PDF   DOC
Potvrdenie školy o plnení povinnej školskej dochádzky   PDF   DOC
Potvrdenie o príjme   PDF   DOC
VZN č. 166/2021

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.19

Mgr. Martina Alušíková
Mgr. Martina Alušíková
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: martina.alusikova(at)snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.19

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3