Menu
Mesto Snina

Dotácie na stravu a školské potreby

 

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva  práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, pracovisko v Snina dotácie na:

 • podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)
 • podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ďalej len „dotácia na školské potreby“)

Dotácia na stravu sa poskytuje na zabezpečenie stravy v MŠ alebo ZŠ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Snina.

Od 01.01.2019 do 31.08.2019 sa dotácia na stravu poskytovala na každé dieťa, ktoré navštevovalo:

 1. posledný ročník MŠ
 2. MŠ, je vo veku od 2 – 5 rokov a žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 3. MŠ, ak je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 4. ZŠ a žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima
 5. ZŠ, ak je najmenej 50 % detí z rodín, ktorý sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

Od 01.09.2019 sa dotácia na stravu poskytne na každé dieťa, ktoré navštevuje:

 1. posledný ročník MŠ
 2. MŠ, je vo veku od 2 – 5 rokov a žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 3. MŠ, ak je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

Dotácia na stravu je určená na zabezpečenie obeda a iného jedla a poskytuje sa v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo (podľa osobitného predpisu) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Nárok na dotáciu na diétne stravovanie má dieťa, ktorému zákonný zástupca zabezpečuje vlastnú stravu a súčasne predloží písomné potvrdenie od príslušného odborného lekára o druhu diéty, na ktorú je dieťa vzhľadom na zdravotný stav odkázané, spolu s číslom bankového účtu vedúcej školskej jedálne. Vedúca školskej jedálne predloží uvedené doklady zriaďovateľovi, ktorý posúdi splnenie podmienok na vyplatenie dotácie na diétne stravovanie. Po splnení podmienok na vyplatenie dotácie na stravu, vedúca školskej jedálne predkladá zriaďovateľovi po uplynutí mesiaca, resp. štvrťroka počet dní prítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese alebo účasť na vyučovaní. Dotácia na stravu sa bude vyplácať mesačne, resp. štvrťročne na osobný účet zákonného zástupcu.

Dotáciu na školské potreby možno poskytovať na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a vyučovanie v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje:

 1. posledný ročník MŠ a žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 2. posledný ročník MŠ, ak je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 3. ZŠ a žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima
 4. ZŠ, ak je najmenej 50 % detí z rodín, ktorý sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

Školské potreby podľa § 4 ods. 2 vyššie uvedeného zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice a nevyhnutné individuálne pomôcky.

Výška dotácie v príslušnom rozpočtovom roku je najviac v sume 33,20 € na dieťa a poskytuje sa v dvoch častiach:

 • na  I. školský polrok – suma 16,60 € na dieťa, poskytuje sa do 25. septembra,
 • na II. školský polrok  – suma 16,60 € na dieťa, poskytuje sa do 25. februára. 

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.26

Mgr. Jana Ščerbáková
Mgr. Jana Ščerbáková
- referentka

tel.:  +421 57 756 18 81
e-mail: jana.scerbakova(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.26

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2