Mesto Snina

Štátny fond rozvoja bývania

 

Podpora Štátneho fondu rozvoja bývania môže byť poskytnutá na základe podanej žiadosti a po splnení zákonom stanovených podmienok (zákon č. 150/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktoré určí Štátny fond rozvoja bývania.

 

Podporu možno poskytnúť na tieto účely (link)

 

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom pracovníka mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby.

Pred podaním žiadosti je vhodná konzultácia s kontaktnou osobou.

Pracovník MÚ bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí, ktorý automaticky vygeneruje poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB.

Kompletná žiadosť je prostredníctvom MÚ odoslaná na ŠFRB, ktorý žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Klient predkladá doklady na odsúhlasenie pracovníkovi MÚ za účelom kontroly čerpania prostriedkov z úveru spolu so žiadosťou o čerpanie, ktoré sú cestou MÚ odoslané na ŠFRB.

Ďalšie informácie na web stránke ŠFRB (link)

 

POTREBNÉ DOKLADY

Prílohy podľa tlačiva žiadosti

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
POTREBNÉ TLAČIVÁ

na web stránke ŠFRB (link)

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.28

Ľubica Gerbocová
Ľubica Gerbocová
- referentka pre štátny fond rozvoja bývania

tel.: +421 57 756 18 33
mobil: +421 905 625 888
e-mail: lubica.gerbocova(at)snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.28

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.