Mesto Snina

Ponuka voľného pracovného miesta

Ponuka voľného pracovného miesta

Voľné pracovné miesto - referent stavebného úradu na oddelení výstavby, územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Snina.

Počet miest: 2

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá 1 rok, predpoklad trvalého pracovného pomeru

Predpokladaný termín nástupu: 15. 07. 2021

Pracovný čas: týždenný fond pracovného času 37,5 hod.

Plat:

 • v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov         pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), plat (platová trieda 7) v rozpätí od 802,00 € do 962,50 € v závislosti od počtu odpracovaných rokov + 15 % zvýšenie tarifného platu, resp. dohoda

Náplň práce:

 • Výkon činnosti obce ako stavebného úradu podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, a to:
 • povoľovacia činnosť vrátane ukladania sankcií,
 • vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia,
 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia, 
 • povoľuje v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti stavebníka zmenu stavby  pred dokončením, 
 • povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
 • vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia,
 • nariaďuje údržbu stavby,
 • nariaďuje nevyhnuté úpravy na stavbe,
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb, ich zmien,
 • rozhoduje o dodatočnom povolení stavby,
 • prerokováva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie,
 • vydáva súhlasy k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom,
 • rozhoduje  o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
 • vedie vyvlastňovacie konania a s tým súvisiace činnosti,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad,
 • zabezpečuje evidenčnú činnosť obce ako stavebného úradu a poskytovanie informácií do informačného systému,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
 • rozhoduje o opravných prostriedkoch,
 • Spravodajská činnosť podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
 • Výkon činnosti špeciálneho stavebného úradu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií podľa § 3 ods. 5 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Prerokovanie sťažností, námietok a pripomienok občanov a organizácií v medziach stavebného zákona.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore stavebníctvo alebo architektúra, alebo
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore stavebníctvo alebo architektúra, alebo
 • úplné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru,

Znalostné a iné predpoklady:

 • znalosť právnych predpisov najmä z oblasti prípravy a uskutočňovania stavieb, základných požiadaviek na stavby, pojmov stavebného poriadku, územného konania, stavebného konania, kolaudačného konania, a to najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ďalších právnych predpisov z oblasti prípravy a uskutočňovania stavieb,
 • znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, Internet)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča:

 • vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osobnostné požiadavky:

 • spoľahlivosť, dôslednosť, tímová práca, flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť do zamestnania na pracovné miesto referent stavebného úradu na oddelení výstavby, územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Snina
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony

Spôsob procesu výberu uchádzača:

 • pracovný pohovor
 • pracovný pohovor alebo jeho časť sa môže uskutočniť aj formou videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti uchádzačov

Termín doručenia žiadostí:

Žiadosť do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Snina do 30. 06. 2021 do 15.00 hod. na adresu Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina alebo emailom: katarina.regulova@snina.sk.

Žiadosti doručené osobne, poštou, resp. emailom po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z pracovného pohovoru vylúčené.

Informáciu o spracovaní osobných údajov nájdete na otvorena-samosprava/ochrana-osobnych-udajov/.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru – oznámi sa všetkým prihláseným písomne s uvedením dátumu, miesta a hodiny pracovného pohovoru.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponuku voľného pracovného miesta zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Regulová, tel. č.: 057/756 18 72, katarina.regulova@snina.sk

 

 

Prílohy

Ponuka voľného PM - stavebný úrad

ponuka voľného PM-stavebný úrad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,68 kB
Dátum vloženia: 17. 6. 2021 14:34
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 6. 2021 14:41
Autor: Mgr. Miroslava Špitaliková

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2