Mesto Snina

Ponuka voľného pracovného miesta

Ponuka voľného pracovného miesta

Mesto Snina ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu referent oddelenia strategického rozvoja Mestského úradu Snina.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Trvanie pracovného pomeru: doba neurčitá

Predpokladaný termín nástupu: 01. 07. 2021

Pracovný čas: týždenný fond pracovného času 37,5 hod.

Plat:

 • v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov         pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), plat (platová trieda 7) v rozpätí od 802,00 € do 962,50 € v závislosti od počtu odpracovaných rokov + 15 % zvýšenie tarifného platu

Náplň práce:

 • plánovanie verejných obstarávaní
 • príprava zadávania jednotlivých zákaziek verejného obstarávania (špecifikácia súťažných podkladov, príprava výzvy, oznámenia)
 • vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu verejného obstarávania
 • vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní, spracovanie dokumentov a korešpondencia súvisiaca s realizáciou verejného obstarávania
 • sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní            
 • spolupracovanie s ostatnými oddeleniami MsÚ Snina pri zabezpečovaní podkladov v prípravnej fáze verejného obstarávania, spracovanie dokumentácie z použitého postupu zadávania zákazky

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Znalostné a iné predpoklady:

 • odborná prax v oblasti verejného obstarávania minimálne dva roky
 • znalosť platnej právnej legislatívy pre oblasť verejnej správy a územnej samosprávy, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 • znalosť platnej právnej legislatívy pre oblasť verejného obstarávania, najmä zákona         č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

 

Iné výhody:

 • skúsenosti s verejným obstarávaním prác, tovarov alebo služieb financovaných z podporných finančných mechanizmov (štrukturálne fondy)
 • zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť do zamestnania na pracovné miesto referent oddelenia strategického rozvoja Mestského úradu Snina
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • doklady preukazujúce odbornú prax (potvrdenie zamestnávateľa o odbornej praxi alebo čestné vyhlásenie o odbornej praxi)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony

Spôsob procesu výberu uchádzača:

 • pracovný pohovor
 • pracovný pohovor alebo jeho časť sa môže uskutočniť aj formou videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti uchádzačov

Termín doručenia žiadostí:

Žiadosť do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Snina do 07. 06. 2021 do 15.00 hod. na adresu Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina alebo emailom: katarina.regulova@snina.sk.

Žiadosti doručené osobne, poštou, resp. emailom po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z pracovného pohovoru vylúčené.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru – oznámi sa všetkým prihláseným písomne s uvedením dátumu, miesta a hodiny pracovného pohovoru.

Informáciu o spracovaní osobných údajov nájdete na otvorena-samosprava/ochrana-osobnych-udajov/.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponuku voľného pracovného miesta zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Regulová, tel. č.: 057/756 18 72, katarina.regulova@snina.sk

Prílohy

Ponuka voľného PM - referent OSR-VO

ponuka voľného PM-referent OSR_VO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,99 kB
Dátum vloženia: 26. 5. 2021 11:59
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 5. 2021 12:19
Autor: Mgr. Miroslava Špitaliková

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5