Mesto Snina

Mesto Snina vyhlasuje výberové konanie

Mesto Snina vyhlasuje výberové konanie

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

MESTO Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 16. 11. 2021 o 8:00 hod. v priestoroch malej zasadačky (č. dverí 15), 1. poschodie Mestského úradu v Snine, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť v tlačenej podobe osobne, alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad v Snine, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, obálku označiť „Výberové konanie s uvedením pracovnej pozície, resp. uviesť obe pozície“ alebo v elektronickej podobe na adresu katarina.regulova@snina.sk. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP).

Predpokladaná hrubá mzda je:

Pracovná pozícia TSP     1019,00 Eur

Pracovná pozícia TP       750,00 Eur

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 09.11.2021. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne.),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. (platí pre MVO),
 1. Predpoklady na pozíciu TSP sú:

Predpokladom k výkonu povolania terénneho sociálneho pracovníka je odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TSP:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona  č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca a preukázateľne štúdium II. stupňa VŠ v odbore sociálna práca.

Kompetencie:

 • vytrvalosť, konštruktívna schopnosť pracovať v tíme (spolupráca s TSP, TP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií;

Odporúčané výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie
  a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností, potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).
 3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
 4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami, príp. znalosť jazyka cieľovej skupiny a záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Rámcový popis pracovných činností TSP:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu MRK prioritne osôb z MRK), posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;
 • posky­tovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných služieb (sociálnych, psychologických, pedagogických, zdravotných a iných) v záujme človeka/skupiny/komunity;
 • schopnosť identifikovať dostupné zdroje potrebné pre dosiahnutie cieľov terénnej sociálnej práce, sieťovanie a iniciovanie zmien v záujme cieľovej skupiny, spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;
 • vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a latentných konfliktov v lokalite (v prípade potreby rola facilitátora); technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej sociálnej práce, priebežné vzdelávanie sa a rozvoj sociálnych kompetencií, výkon iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP TSP II.

Zdravotná spôsobilosť:

 • schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP, OP vykonávať prácu v teréne.

 

 1. Predpoklady na pozíciu TP sú:

Predpokladom k výkonu povolania terénneho  pracovníka je odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TP:

 • minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie (§16, ods. 4, písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Kompetencie:

 • vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme (spolupráca s TSP, TP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií;

Odporúčané výberové kritériá na pozíciu TP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
 2. Znalosť cieľovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne), znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).
 3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
 4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami a záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Rámcový popis pracovných činností TP:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia prioritne osôb z MRK a ľudí bez domova, uľahčovanie komunikácie medzi majoritou, úradnými osobami, TSP, OP a osobami z komunity, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre TSP;
 • posky­tovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka v kontexte verejných politík, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, sprevádzanie osôb; 
 • spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne.

Zdravotná spôsobilosť:

 • schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP, OP vykonávať prácu v teréne.

Uchádzač o pozíciu TSP / TP musí preukázať splnenie kvalifikačných predpokladov získaného vzdelania predložením dokladu o vzdelaní (napr. diplom, vysvedčenie, príp. osvedčenia, certifikát a iné relevantné doklady) a požadovanej praxi, resp. štúdiu TSP /TP môžu vykonávať len tie činnosti, na výkon ktorých majú dosiahnutý zodpovedajúci stupeň vzdelania vyžadovaný príslušnými právnymi normami.

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec/MVO uzatvorí pracovno-právny vzťah a prijme ho na miesto zamestnanca, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorá sa dosvedčuje výpisom z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace pred nástupom do zamestnania. Výpisom z registra trestov musí  zamestnávateľ disponovať pred uzavretím pracovnej zmluvy. Bez výpisu z registra trestov, osvedčujúceho bezúhonnosť, nie je možné uzatvoriť pracovno-právny vzťah.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady
na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny – mesto Snina, lokalita Sídlisko I, lokalita „Kostrubaň“ a lokalita Jesenského,  kancelária TSP/TP v priestoroch Mestského úradu v Snine, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina a administratívnej budove na Ul. Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01. 12. 2021, resp. 01.01.2022 - po dohode.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzanín v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Mestu Snina súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

 

 


 

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Logo ESF

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

Prílohy

NP TSPII_Oznam_VK_TSP_TP

NP TSP II_Oznam_VK_TSP_TP (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 912,92 kB
Dátum vloženia: 25. 10. 2021 11:05
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 10. 2021 11:59
Autor: Mgr. Miroslava Špitaliková

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2