Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ponuka pracovných miest

V zmysle § 11 a ods. /1/ zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

ZUŠ Ulica študentská 1447, 069 01 Snina – informácia o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu – učiteľ V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:

Názov zamestnávateľa

Základná umelecká škola

Adresa

Ulica študentská 1447, 069 01 Snina

Kontakt

Katarína Valaliková, DiS. art. riaditeľka školy tel. 0911 205 414, 057/7623450

zussnina.ekonomka@gmail.com

Kategória

učiteľ

Podkategória

učiteľ základnej umeleckej školy

Kvalifikačné predpoklady

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

učiteľ s aprobáciou: výtvarná výchova

Požadované doklady

 • žiadosť
 • životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z. z.
 • motivačný list
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné doložiť vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

(u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)

Termín nástupu

01. 09. 2019 

Iné požiadavky

bezúhonnosť

ovládanie štátneho jazyka

Pracovné podmienky

pracovný pomer na dobu určitú – do 31. 8. 2020

Platobné podmienky

V zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR

č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 804,50 €.

Ďalšie informácie

Požadované dokumenty je potrebné doručiť na adresu ZUŠ Ulica študentská 1447, 069 01 Snina alebo na mail zussnina.ekonomka@gmail.com do 26. 07. 2019.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor prostredníctvom mailovej pošty alebo telefonicky.

 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Základná škola, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Aprobácia

Učiteľ pre primárne vzdelávanie

Termín nástupu

2.9.2019

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.8.2019

Rozsah úväzku

 100%  na dobu určitú (do 31.8.2020)

Počet študentov školy

224

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

pokročilý

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky

samostatnosť, kreativita, flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť, inovatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní, zodpovednosť, nadšenie, schopnosť otvorene spolupracovať a hľadať spoločné riešenia problémov 

Do výberového konania zaslať: 
- žiadosť o prijatie do zamestnania (mailom, poštou alebo osobne),
- profesijný životopis a motivačný list, 
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Úspešný uchádzač doloží výpis z registra trestov a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 559/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe 

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Budovateľská 1992/9
069 01 Snina
www.zsbudovatelska@stonline.sk
057 762 22 55

Kontaktná osoba

RNDr. Rudolf Paraska

0903 623 687

 


Informácie o pracovnom mieste

 

Ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina, ( 057 762 21 90, E-mail: mskukucinova.sv@gmail.com

www.mskukucinovasnina.estranky.sk

 

 

Materská škola, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina, IČO: 37873768, v zastúpení Mgr. Kristína Varšová, riaditeľka MŠ, vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto kuchár/kuchárka na prípravu diétneho stravovania v školskej jedálni MŠ Kukučínova, Snina.

 

 

Názov zamestnávateľa:                              Materská škola, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina

Adresa zamestnávateľa:                             Ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

Kategória:                                                     kuchár/kuchárka pre diétne stravovanie

Termín nástupu:                                           01.09.2019

Pracovný úväzok:                                        50 %

Nástupný plat:                                              v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Kvalifikačné predpoklady:                         

 • stredoškolské vzdelanie v odbore kuchár/kuchárka,
 • výučný list s maturitou v odbore kuchár/kuchárka,
 • zaškolenie v oblasti diétneho stravovania nevyhnutné.

 

Požadované doklady:

 •  písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte poštou do 26.07.2019 na adresu materskej školy.

Pracovný pohovor sa uskutoční v pondelok 05.08.2019. Pozvanie na pracovný pohovor dostanú všetci uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a predložia všetky požadované doklady.

 

 

 

V Snine 04.07.2019                                                                          Mgr. Kristína Varšová

       riaditeľka MŠ


 

Informácie o pracovnom mieste

 

ZUŠ Ulica študentská 1447, 069 01 Snina – informácia o voľnom pracovnom
mieste na pracovnú pozíciu – učiteľ V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme
informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:
Názov zamestnávateľa Základná umelecká škola
Adresa Ulica študentská 1447, 069 01 Snina
Kontakt Katarína Valaliková, DiS. art. riaditeľka školy

tel. 0911 205 414, 057/7623450
zussnina.ekonomka@gmail.com

Kategória učiteľ
Podkategória učiteľ základnej umeleckej školy, hra na gitare
Kvalifikačné predpoklady Absolutórium konzervatótia alebo

vysokoškolské vzdelanie II.stupňa (hra na gitare)

Požadované doklady - žiadosť
- životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
podľa 18/2018 Z. z.
- motivačný list
- fotokópie dokladov o vzdelaní
(k diplomu je potrebné doložiť
vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
- potvrdenie o telesnej a duševnej
spôsobilosti na výkon činnosti
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
(u úspešných uchádzačov sa bude
vyžadovať výpis z registra trestov, nie
starší ako 3 mesiace)

Termín nástupu 01. 09. 2019
Iné požiadavky bezúhonnosť

ovládanie štátneho jazyka

Pracovné podmienky pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2020
Platobné podmienky V zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a nariadenia vlády SR
č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme je funkčný plat od
671,- €.

Ďalšie informácie Požadované dokumenty je potrebné doručiť na
adresu ZUŠ Ulica študentská 1447, 069 01 Snina
alebo na mail zussnina.ekonomka@gmail.com do
01. 08. 2019.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor prostredníctvom mailovej pošty alebo
telefonicky.


 

Informácie o pracovnom mieste

 

ZUŠ Ulica študentská 1447, 069 01 Snina – informácia o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu 
– asistent riaditeľa V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre 
pedagogického zamestnanca:
Názov zamestnávateľa                                              Základná umelecká škola
Adresa                                                                       Ulica študentská 1447, 
069 01 Snina
Kontakt                                                                     Katarína Valaliková, 
DiS. art. riaditeľka školy tel. 0911 205 414, 057/7623450
zussnina.ekonomka@gmail.com
Kategória                                                                   Asistent riaditeľa
Náplň (druh) práce:                                                   Administratívna a organizačná 
podpora vedenia školy
Kvalifikačné predpoklady                                         Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
Požadované doklady                                                       -    žiadosť
-    životopis
-    súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z. z.
-    motivačný list
-    fotokópie dokladov o vzdelaní
Termín nástupu                                                         15. 08. 2019
Spôsobilosti a predpoklady:                                      Vedieť dodržiavať termíny a 
ustrážiť si dodávanie podkladov od kolegov, nájsť si vlastný systém a mať chuť zjednodušovať 
procesy, pozitívne myslenie
Pracovné podmienky                                                pracovný pomer na dobu určitú – 
do 15.08.2020
Platobné podmienky                                                 V zmysle zákona č.553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme je funkčný plat od 688,50 €.
Ďalšie informácie                                                      Požadované dokumenty je 
potrebné doručiť na adresu ZUŠ Ulica študentská 1447, 069 01 Snina alebo na mail 
zussnina.ekonomka@gmail.com
do 01. 08. 2019.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor prostredníctvom mailovej pošty alebo telefonicky.