Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ponuka pracovných miest

V zmysle § 11 a ods. /1/ zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov zamestnávateľ

Materská škola

Adresa

Československej armády 1590, 069 01 Snina

Kontakt

Mgr. Jana Bocková, riaditeľka školy

mscsa@stonline.sk

057/7623463

Kategória

Pedagogický asistent

Podkategória

Asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady

 • Životopis
 • Podpísaný štruktúrovaný životopis  /Europass – povinný formát/
 • Súhlas so spracovávaním osobných údajov
 • Motivačný list
 • Fotokópie dokladov o vzdelaní  / k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške /
 • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • Úspešného uchádzača sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie straší ako 3 mesiace
 • Potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

 24.9.2018

Iné požiadavky

 • Bezúhonnosť
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Znalosť práce s PC /Microsoft WORD, Excel, Power Point, práca s internetom/
 • Prax vítaná
 • Flexibilita, ochota pomáhať
 • komunikatívnosť

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú – do 31.8.2019 v rámci projektu „Škola otvorená všetkým“

Platové podmienky

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 5.9.2018 do 12,00 hod. na adresu školy alebo emailom na adresu mscsa@stonline.sk

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor

 

 

Výberové konanie

 

Informácie o pracovnom mieste:

 

Miesto výkonu práce

Základná škola, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Pracovná pozícia

Pedagogický asistent

Počet pracovných miest :   2

Termín nástupu

20.9.2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

14.9.2018 do 12.00hod

Rozsah úväzku

65%  pre každé pracovné miesto

Počet študentov školy

205

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa  zákona č. 317/2009 Z.z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.

a) ovládanie štátneho jazyka, 

b) bezúhonnosť, 

Ďalšie požiadavky    

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s   prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe
 • osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace pred nástupom), 
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • organizačné a komunikačné schopnosti, 
 • samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita, 
 • práca s počítačom, 

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Budovateľská 1992/9
069 01 Snina
www.zsbudovatelska@stonline.sk
057 762 22 55

Kontaktná osoba

RNDr. Rudolf Paraska

0903 623 687