Menu
Mesto Snina

Ponuka voľného pracovného miesta

Ponuka voľného pracovného miesta 1

Zdravotnícky zamestnanec Oddelenia sociálnych služieb Mestského úradu Snina.

 

Názov pracovného miesta:

Zdravotnícky zamestnanec Oddelenia sociálnych služieb Mestského úradu Snina

Miesto výkonu práce:

Zariadenie pre seniorov – Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, 069 01 Snina

Trvanie pracovného pomeru:  

doba určitá 1 rok, predpoklad trvalého pracovného pomeru

Predpokladaný termín nástupu: 15.06.2024

Pracovný čas: týždenný fond pracovného času 35 hod. v nepretržitej prevádzke

Plat:

 • v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov                pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme):
 • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sestra  -  plat (platová trieda 5) v rozpätí od 839,50 € do 1007,50 € v závislosti od počtu odpracovaných rokov + 15 % zvýšenie tarifného platu, alebo
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa  pre  výkon zdravotníckeho povolania v odbore ošetrovateľstvo - plat (platová trieda 6) v rozpätí od 919,50 € do 1103,50 € + 15 % zvýšenie tarifného platu

Náplň práce:

 • posudzovanie zdravotného stavu klienta
 • zabezpečovanie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti zameranej na získanie nezávislosti  a sebestačnosti  prijímateľov sociálnych služieb
 • podieľanie sa na zabezpečení zdravotnej starostlivosti pre klientov v rámci ambulantnej a nemocničnej starostlivosti
 • vedenie dokumentácie súvisiacej s prijatím klienta do zariadenia
 • zabezpečovanie komplexnej preventívnej starostlivosti pre klientov zariadenia
 • zodpovednosť za vedenie zdravotno - ošetrovateľskej dokumentácie
 • spolupráca s rodinou klienta pri  spisovaní a podávaní písomných  podaní a vypisovaní tlačív pre zdravotnícke účely
 • navrhovanie a realizácia foriem, metód a postupov zdravotnej starostlivosti s klientom a jeho rodinou v zariadení pre seniorov

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sestra, alebo
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa  pre  výkon zdravotníckeho povolania v odbore ošetrovateľstvo.

 

Znalostné a iné predpoklady:

 • znalosť platnej právnej legislatívy pre výkon zdravotníckeho povolania najmä zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

 

Iné výhody:

 • skúsenosti s ošetrovateľskou starostlivosťou o geriatrických pacientov, špecializačné štúdium ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť do zamestnania na pracovné miesto zdravotnícky zamestnanec Oddelenia sociálnych služieb Mestského úradu Snina
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Spôsob procesu výberu uchádzača:

 • pracovný pohovor

 

Termín doručenia žiadostí:

Žiadosť do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Snina do 31. 05. 2024 do 15.00 hod. na adresu Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina alebo emailom: adriana.dudicova@snina.sk.

Žiadosti doručené osobne, poštou, resp. emailom po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z pracovného pohovoru vylúčené.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru – oznámi sa všetkým prihláseným písomne, resp. telefonicky s uvedením dátumu, miesta a hodiny pracovného pohovoru.

Informáciu o spracovaní osobných údajov nájdete na otvorena-samosprava/ochrana-osobnych-udajov/.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponuku voľného pracovného miesta zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontaktná osoba:

Mgr. Adriána Dudičová, tel. č.: 057/756 18 72, adriana.dudicova@snina.sk

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Dátum vloženia: 23. 5. 2024 15:53
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 5. 2024 15:56
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2