Menu
Mesto Snina

Ponuka 8 voľných pracovných miest

Ponuka 8 voľných pracovných miest 1

Mesto Snina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 8 pracovných miest členov miestnej občianskej a preventívnej služby.

Mesto Snina, v zastúpení primátor mesta Peter Vološin, Strojárska 2060/95, Snina 069 01, IČO: 00323560, v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie 8 pracovných miest členov miestnej občianskej a preventívnej služby, vytvorených v rámci výzvy Miestne občianske a preventívny služby (MOaPS), kód výzvy PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ (v rámci Programu SLOVENSKO 2021- 2027 - spolufinancované Európskou úniou - Úrad vlády Slovenskej republiky)

Miesto výkonu práce:

Mesto Snina a Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Trvanie pracovného pomeru:

Dobá určitá, t. j. do ukončenia projektu MOaPS, predpokladané trvanie projektu 30 mesiacov

Predpokladaný termín nástupu: 01. 03. 2024

Pracovný čas: týždenný fond pracovného času 37,5 hod. v dvojzmennej prevádzke

Plat: 750,00 €

Náplň práce:

- monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva; je nápomocná hliadke Policajného zboru SR a mestskej polícii;

- neodkladne hlási príslušníkom PZ SR a mestskej polície prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov mesta, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku;

- je nápomocný, po predchádzajúcom súhlase primátora mesta, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných mestom, alebo členmi MRK;

- výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov mesta;

- dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení…);

- upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok);

- upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania;

- kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar;

- monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch);

- monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;

- predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov;

- vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou MOaPS podľa pokynov priameho nadriadeného, ktorý je zodpovedný za realizáciu projektu.

Predpoklady a minimálne požiadavky na člena MOaPS:

- vek minimálne 18 rokov

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin podľa „ 1 hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu" Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. a akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z

- dobrý zdravotný stav

- akceptácia zo strany komunity - prirodzená autorita v MRK a u ostatných obyvateľov a je považovaný za osobu s morálnymi zásadami

Osobnostné predpoklady:

- schopnosť pracovať v tíme

- schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií

- komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť

- osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike

- predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky - výhoda

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu člen miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS)

- profesijný štruktúrovaný životopis

- fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Spôsob procesu výberového konania:

- ústny pohovor

Predpokladaný termín výberového konania:

21. 02. 2024 od 08:00 hod. v budove Mestského úradu Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, 1. poschodie, zasadacia miestnosť č. d. 2.13.

- presný termín výberového konania sa oznámi všetkým uchádzačom, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Snina do 12. 02. 2024 do 15.00 hod. na adresu Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina.

Obálku je potrebné označiť ako „Výberové konanie – člen MOaPS - neotvárať!“

Žiadosti doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.

Informáciu o spracovaní osobných údajov nájdete na otvorena-samosprava/ochrana-osobnych-udajov/.

Výberová komisia pozve na výberové konanie uchádzača, ktorý spĺňa požadované predpoklady.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontakt

Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslav Piteľ, tel. č.: 057/756 18 12

E-mail: jaroslav.pitel@snina.sk

Snina, 05. 02. 2024

Peter Vološin

primátor mesta

 

Dátum vloženia: 5. 2. 2024 15:26
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 2. 2024 15:31
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26
1
27
1
28
1
29
2
1
2
2
1
3
1
4
3
5
2
6
3
7
2
8
3
9
1
10
1
11
3
12
1
13
1
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
1
23
2
24
1
25
1
26
1
27
1
28 29 30 31