Menu
Mesto Snina

Odpredaj "Telocvične T 18"

Odpredaj "Telocvične T 18" 1

Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina – „Telocvičňa T 18“

Mestské zastupiteľstvo v Snine Uznesením MsZ č. 186/2024 zo dňa 25. 04. 2024 v zmysle § 8 ods. 1 a 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina, schválilo prebytočnosť nehnuteľného majetku stavby so súpisným číslom 1406 – „Telocvičňa T 18“ a pozemku parc. č. CKN 7527/6, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1011 m2, zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným úradom Snina, katastrálny odbor, pre okres Snina, obec Snina, katastrálne územie Snina.

Mesto Snina, so sídlom Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, na základe vyššie citovaného uznesenia, ponúka na predaj svoj prebytočný nehnuteľný majetok: Stavbu so súp. číslom 1406 – „Telocvičňa T 18“ a pozemok parc. č. CKN 7527/6, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina.

Všeobecná hodnota „Telocvične T 18“ s. č. 1406 v Snine na Pčolinskej ulici, príslušenstva a pozemku parc. č. CKN 7527/6, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina je 164 000,- € a je stanovená  znaleckým posudkom č. 45/2023 zo dňa 22. 01. 2023.

            Žiadosti o kúpu stavby „T 18“ so s. č. 1406 a  ňou zastavaného pozemku s uvedením mena a adresy žiadateľa je potrebné doručiť do podateľne MsÚ alebo zaslať poštou na adresu: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina, do 28.06.2024. 

V Snine, dňa 03. 06. 2024

           

Peter Vološin v. r.

primátor mesta

Dátum vloženia: 3. 6. 2024 14:55
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 6. 2024 15:01
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2