Mesto Snina

Pobytová sociálna služba pre seniorov

 

Zariadenie pre seniorov – Domov pokojnej staroby

Ak opatrovateľská služba v domácom prostredí nie je účelná, vhodná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu občana, poskytuje sa pobytová sociálna službu, ktorou je sociálna služba poskytovaná v zariadení pre seniorov.

Mesto Snina, v rámci oddelenia sociálnych služieb, od 1. januára 2015 poskytuje  celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov – Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, Snina.

V zariadení pre seniorov sa v zmysle § 35 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba:

 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Suma úhrady za sociálnu službu je najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za:

 1. odborné činnosti:
  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. obslužné činnosti:
  - ubytovanie,
  - stravovanie,
  - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba osobnej bielizne a šatstva,
 3. ďalšie činnosti:
  - úschova cenných vecí.

Konkrétne podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 155/2020 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

VZN č. 155/2020 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni platnosť od 01.07.2020
VZN č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni platnosť do 30.06.2020
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 (Domov pokojnej staroby)
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 (Domov pokojnej staroby)

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: Zariadenie pre seniorov - Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, 069 01 Snina
 

Mgr. Monika Sivíková
Mgr. Monika Sivíková
- poverená vedením oddelenia sociálnych služieb
tel.: +421 57 239 95 30
mobil: +421 915 394 234
e-mail: monika.sivikova@snina.sk
Kancelária: Zariadenie pre seniorov - Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, 069 01 Snina

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 15.30 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.30 hod.