Mesto Snina

Organizácia školského roka 2021/2022

Zápis do 1. ročníka základnej školy 2022

udalosti/zapis-deti-do-1-rocnika

Pedagogicko organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina

Pedagogicko-organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina

Organizácia školského roka 2021/2022

(§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.)

Školský rok sa začína 1. septembra 2021.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

 

Termíny školských prázdnin

Prevádzka každej MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko MŠ jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ rodičov alebo zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5, T5) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (a maďarský jazyk a literatúra).

Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9, T9-2022) sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 7. apríla 2020 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín Testovania 9-2022 sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022 (štvrtok, piatok).

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ

 ( v zmysle § 58 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je potrebné uskutočniť od 2.9.2021 do 29.10.2021 vo všetkých školách okrem ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

Všeobecné pokyny a nariadenia pre školy a školské zariadenia v čase krízovej situácie

Od marca 2020 ovplyvňuje všetky oblasti života pandémia ochorenia COVID-19, vrátane oblasti výchovy a vzdelávania. Uvedená situácia je zohľadnená vo viacerých právnych predpisoch, a to aj na úseku školstva.

Odporúčame sledovať všeobecne záväzné predpisy a rezortné predpisy, ktoré sú zverejňované na www.minedu.sk, Školský semafor pre školský rok 2021/2022 pre všetky druhy škôl, Sprievodcu školským rokom 2021/2022 s účinnosťou od 1. septembra 2021, preštudovať nové právne predpisy, uplatňovať ich v praxi.

PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO SEMAFORU 2021/2022

Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

 - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

 - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény,“

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.