Mesto Snina

Organizácia školského roka 2020/2021

Organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina

 • Školský rok sa začína 1. septembra 2020.
 • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda)
 • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok)
 • Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok)
 •  a končí sa 30. júna 2021 (streda)

Prevádzka každej MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko MŠ jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ rodičov alebo zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5.ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským)
25. marca 2021 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín Testovania 9-2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).

Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021:
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje 
  externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl  
 2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.
 3. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční 
  a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov
  matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
 4. <Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021
  a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
  b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
  c)do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
  d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.
 5. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
  a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
 6. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
  a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
  b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.