Mesto Snina

Zlepšenie e-Gov služieb v meste Snina

Názov projektu:

Zlepšenie e-Gov služieb v meste Snina

Program:

Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:

7 informačná spoločnosť

Kód výzvy: 

OPII-2021/7/14-DOP

Opis projektu:

Projekt je možné tematicky rozdeliť na nasledujúce časti a ich identifikované nedostatky a príležitosti:

 • Modernizácia webov mesta
 • Digitálny územný plán
 • Elektronizácia služby Karta občana

Modernizácia webov mesta

Mesto Snina disponuje relatívne moderným webom a mobilnou aplikáciou, pre ktoré má záujem zabezpečiť ich prístupnosť v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 z dňa 26. októbra 2016 o prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií. Uvedené webové sídlo je v čiastočnom súlade s uvedenými legislatívnymi predpismi. Modernizácia webov mesta, na ktorých poskytuje samospráva svoje služby a okrem jednotného grafického používateľského rozhrania, inkoherentnosti informačnej architektúry, absentuje najmä manažment spokojnosti a sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov. Novým prvkov vytvoreným v rámci projektu bude Webový portál Visit Snina isvs_11045, agregujúci turistické informácie a informácie o voľnočasových aktivitách v meste a priľahlom regióne.

Digitálny územný plán

V súčasnosti na svojom webe zverejňujeme Územný plán na nízkej úrovni elektronizácie v podobe textovej informácie a neštrukturovanej obrazovej prílohy. Daný stav ma viacero negatív. S jednotlivými vrstvami územného plánu nevie občan, podnikateľ alebo iné OVM pracovať ako s aktívnymi bodmi, nie je možné meniť jednotlivé vrstvy mapového podkladu a premenné ako dopad novej navrhovanej nehnuteľnosti na svetelnosť okolia musia byť manuálne a individuálne prepočítavané a sprístupňované. V rámci výzvy chceme preto Snina sprístupniť digitálny územný plán na webe mesta ako geoportál formou koncovej služby a dosiahnuť vyšší stupeň, plne elektronickú službu obdobne ako geoportál hlavného mesta Bratislava.

Elektronizácia služby Karta občana

Kartou občana chceme motivovať obyvateľov k nahláseniu trvalého pobytu. Plnenie si finančných záväzkov občanov im poskytuje službu tzv. karty občana, ktorá je platná 1 rok. K vystaveniu karty je potrebné buď fyzicky na úrade vyplniť tlačivo alebo si predmetné tlačivo stiahnuť na webe mesta, vyplniť, oscanovať a mailom poslať na príslušný referát. Následne pracovníčky úradu preverujú či majú občania splnené podmienky a karty tlačia a laminatujú, čo zaberá značný čas. Navrhovaným riešením je zvýšenie úrovne elektronizácie služby a eliminovanie osobného kontaktu na mestskom úrade alebo tlačenia, ručného vypisovania či scanovania žiadosti o vystavenie karty obyvateľa. Vytvorením elektronického formulára publikovaného na webe mesta a na ÚPVS bude možné žiadosť o vystavenie karty vypísať, podpísať a odoslať plne elektronicky do registratúry nášho mesta.

V súvislosti s Kartou občana je výrazným nedostatkom súčasného riešenia absencia identifikačných prvkov na karte, nakoľko jediným identifikátorom je meno občana. Vytvára to jednak priestor pre zneužitie resp. prenositeľnosť karty, no zároveň sú možnosti na reálny monitoring využitia poskytovaných zliav prakticky nulové. Prínosom je preto digitalizovaná karta občana s QR alebo čiarovým kódom, ktorý umožní identifikovať majiteľa, systematicky spracovať záznam o využití karty a overiť jej platnosť. Občania určite uvítajú, že nebudú  musieť každoročne meniť fyzickú kartu pri obnovovaní jej platnosti. Navyše môže byť karta deaktivovaná pri vzniku rozporu s podmienkami jej vystavenia, ako je napr. vznik dlhu voči samospráve. Zároveň je potrebné zachovať fyzickú podobu Karty občana pre tých, ktorí zo subjektívnych alebo objektívnych dôvodov nedisponujú smartfónom.

Očakávané prínosy a výstupy projektu:

 • Zjednodušenie navigácie občana na webstránke mesta jeho redizajnom v súlade s IDSK.
 • Zlepšenie používateľského zážitku a prívetivosti (UX) ďalších webstránok v správe mesta.
 • Zníženie počtu generických otázok od občanov, na ktoré je možné poskytnúť odpoveď proaktívne na webstránkach mesta.
 • Zvýšenie počtu poskytnutých územnoplánovacích informácií.
 • Zlepšenie informovanosti o územnom pláne a jeho zmenách.
 • Elektronizácia procesu podania žiadosti a vydania karty občana.

Výstupom projektu budú nové koncové služby:

 1. Podávanie žiadosti o vystavenie mestskej karty mesta Snina
 2. Nastavenie notifikácie pre zmenu územného plánu mesta Snina
 3. Sprístupnenie digitálneho územného plánu mesta Snina
 4. Pripomienkovanie územného plánu mesta Snina
 5. Publikovanie informácií Visit Snina 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu je: 610 000 €.

Spolufinancovanie mesta Snina 5%  

Projekt je potrebné realizovať do 31.12.2023. 

 

Projekt spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja

Žiadateľ, mesto Snina, je povinné pri predložení Žiadosti o NFP predložiť Projektový zámer a Prístup k projektu a stanovisko od Ministerstva investície, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“), sekcie informačných technológii verejnej správy (ďalej len „SITVS“) potvrdzujúce súlad Projektového zámeru a Prístupu k projektu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a splnenie minimálnych obsahových a formálnych náležitosti v súlade s Prílohou č. 10 výzvy.

Vaše pripomienky k projektu "Zlepšenie eGov služieb v meste Snina" môžete zasielať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: erika.jankajova@snina.sk email do 25. 02. 2020 do 16:00 hod.

Pripomienkový formulár pre verejné pripomienkovanie (16.23 kB)

Dokumenty na stiahnutie:

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/c1c71b18-3aef-4f40-98cd-aff5220d828b/cimaster?tab=documentsForm

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5