Mesto Snina

Rok 2022 - Zlepšenie e-Gov služieb v meste Snina

logo integrovaná infraštruktúra

 

Názov projektu: Zlepšenie eGov služieb v meste Snina

Prijímateľ: Mesto Snina 

Program: Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Prioritná os: 7 informačná spoločnosť

Kód výzvy: OPII-2021/7/14-DOP

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 548 368,96 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 520 950,51 EUR

Opis projektu:

Mestu Snina bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, Špecifický cieľ 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071BQH9 bola uzavretá dňa 18.07.2022 a účinnosť nadobudla dňa 19.07.2022.

Hlavným cieľom projektu je otvoriť samosprávu občanom a poskytovať používateľsky prívetivé služby a synergicky dopĺňať realizované aktivity mesta v oblasti dátového manažmentu a využitia prvkov moderných technológií pri správe infraštruktúry mesta.

Projekt sa tematicky venuje trom modulom: modernizácia webov mesta a mestských organizácií, digitálny územný plán a elektronizácia služby Karta obyvateľa.

Realizáciou tohto projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:

 • Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov – 3 ks.
 • Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov – 4 ks.

Realizácia hlavných aktivít projektu bude prebiehať v období 08/2022 – 11/2023.

 

Modernizácia webov mesta

Mesto Snina disponuje relatívne moderným webom a mobilnou aplikáciou, pre ktoré má záujem zabezpečiť ich prístupnosť v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 z dňa 26. októbra 2016 o prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií. Uvedené webové sídlo je v čiastočnom súlade s uvedenými legislatívnymi predpismi. Modernizácia webov mesta, na ktorých poskytuje samospráva svoje služby a okrem jednotného grafického používateľského rozhrania, inkoherentnosti informačnej architektúry, absentuje najmä manažment spokojnosti a sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov. Novým prvkov vytvoreným v rámci projektu bude Webový portál Visit Snina isvs_11045, agregujúci turistické informácie a informácie o voľnočasových aktivitách v meste a priľahlom regióne.

Digitálny územný plán

V súčasnosti na svojom webe zverejňujeme Územný plán na nízkej úrovni elektronizácie v podobe textovej informácie a neštrukturovanej obrazovej prílohy. Daný stav ma viacero negatív. S jednotlivými vrstvami územného plánu nevie občan, podnikateľ alebo iné OVM pracovať ako s aktívnymi bodmi, nie je možné meniť jednotlivé vrstvy mapového podkladu a premenné ako dopad novej navrhovanej nehnuteľnosti na svetelnosť okolia musia byť manuálne a individuálne prepočítavané a sprístupňované. V rámci výzvy chceme preto Snina sprístupniť digitálny územný plán na webe mesta ako geoportál formou koncovej služby a dosiahnuť vyšší stupeň, plne elektronickú službu obdobne ako geoportál hlavného mesta Bratislava.

Elektronizácia služby Karta občana

Kartou občana chceme motivovať obyvateľov k nahláseniu trvalého pobytu. Plnenie si finančných záväzkov občanov im poskytuje službu tzv. karty občana, ktorá je platná 1 rok. K vystaveniu karty je potrebné buď fyzicky na úrade vyplniť tlačivo alebo si predmetné tlačivo stiahnuť na webe mesta, vyplniť, oscanovať a mailom poslať na príslušný referát. Následne pracovníčky úradu preverujú či majú občania splnené podmienky a karty tlačia a laminatujú, čo zaberá značný čas. Navrhovaným riešením je zvýšenie úrovne elektronizácie služby a eliminovanie osobného kontaktu na mestskom úrade alebo tlačenia, ručného vypisovania či scanovania žiadosti o vystavenie karty obyvateľa. Vytvorením elektronického formulára publikovaného na webe mesta a na ÚPVS bude možné žiadosť o vystavenie karty vypísať, podpísať a odoslať plne elektronicky do registratúry nášho mesta.

V súvislosti s Kartou občana je výrazným nedostatkom súčasného riešenia absencia identifikačných prvkov na karte, nakoľko jediným identifikátorom je meno občana. Vytvára to jednak priestor pre zneužitie resp. prenositeľnosť karty, no zároveň sú možnosti na reálny monitoring využitia poskytovaných zliav prakticky nulové. Prínosom je preto digitalizovaná karta občana s QR alebo čiarovým kódom, ktorý umožní identifikovať majiteľa, systematicky spracovať záznam o využití karty a overiť jej platnosť. Občania určite uvítajú, že nebudú  musieť každoročne meniť fyzickú kartu pri obnovovaní jej platnosti. Navyše môže byť karta deaktivovaná pri vzniku rozporu s podmienkami jej vystavenia, ako je napr. vznik dlhu voči samospráve. Zároveň je potrebné zachovať fyzickú podobu Karty občana pre tých, ktorí zo subjektívnych alebo objektívnych dôvodov nedisponujú smartfónom.

Očakávané prínosy a výstupy projektu:

 • Zjednodušenie navigácie občana na webstránke mesta jeho redizajnom v súlade s IDSK.
 • Zlepšenie používateľského zážitku a prívetivosti (UX) ďalších webstránok v správe mesta.
 • Zníženie počtu generických otázok od občanov, na ktoré je možné poskytnúť odpoveď proaktívne na webstránkach mesta.
 • Zvýšenie počtu poskytnutých územnoplánovacích informácií.
 • Zlepšenie informovanosti o územnom pláne a jeho zmenách.
 • Elektronizácia procesu podania žiadosti a vydania karty občana.

Výstupom projektu budú nové koncové služby:

 1. Podávanie žiadosti o vystavenie mestskej karty mesta Snina
 2. Nastavenie notifikácie pre zmenu územného plánu mesta Snina
 3. Sprístupnenie digitálneho územného plánu mesta Snina
 4. Pripomienkovanie územného plánu mesta Snina
 5. Publikovanie informácií Visit Snina 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

www.mirri.gov.sk                                                                                               www.eufondy.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2