Mesto Snina

Rok 2021 - Moderné technológie

Logo informačné technológie MD

 

 

 

Prijímateľ: mesto Snina

Názov projektu: Moderné technológie v meste Snina

Miesto realizácie projektu: mesto Snina

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os 7: Informačná spoločnosť

Investičná priorita 2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP

     Mestu Snina bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt
„Moderné technológie v meste Snina“ v rámci Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c) Posilnenie
aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej
inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, Špecifický cieľ 7.4 Zvýšenie
kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ALY5 bola uzavretá dňa 28.07.2021 a účinnosť nadobudla dňa 06.08.2021.

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu služieb prostredníctvom zavedenia prvkov IoT a vybudovania IKT platforiem na Smart Manažment mesta, ktoré budú zamerané na získavanie údajov, ich analýzu, ako aj na prepojenie externých senzorov v rámci mesta.

Stanovený cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 5 aktivít:

  1. Analýza a dizajn riešenia
  2. Nákup HW a krabicového softvéru
  3. Implementácia
  4. Testovanie
  5. Nasadenie

Realizáciou tohto projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ: 340 zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe.

Realizácia hlavných aktivít projektu bude prebiehať v období 12/2021 – 06/2023.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 463 213,80 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 440 053,11 EUR.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na 

www.opii.gov.sk

www.mindop.sk                                                                                         www.eufondy.sk                                                                                                                              

 

Príprave žiadosti o NFP predchádzala štúdia uskutočniteľnosti. Predkladaná štúdia uskutočniteľnosti Moderné technológie v meste Snina pokrýva nevyhnutnú modernizáciu a implementáciu inteligentných prvkov správy mesta Snina, ktorých realizácia bude zabezpečená prostredníctvom projektu predkladaného vo výzve „Moderné technológie“ s kódom OPII-2020/7/11-DOP. Na jej tvorbe sa podieľali predovšetkým zodpovední pracovníci mesta Snina.

Predkladaná štúdia je štúdiou uskutočniteľnosti pre programové obdobie 2014 – 2020 pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Informačná spoločnosť, Typ projektu: Internet vecí pre mestá a verejnú správu.

Táto štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav a rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy, spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry. Hlavnou úlohou navrhovaného riešenie bude bezpochybne zefektívnenie hospodárenia mesta, poskytovania služieb mesta a skvalitnenia života občanov. Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je detailný pohľad na analýzu súčasného stavu, zmonitorovanie aktuálnej situácie mesta, základná analýza nákladov a prínosov, prioritizácia a popis služieb s pridanou hodnotou pre efektívnu správu mesta pre budúcu implementáciu.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti bolo možné zasielať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: erika.jankajova@snina.sk email do 31. 07. 2020 do 16:00 hod.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh a TCO je zverejnená v nižšie zverejnených dokumentoch:

Štúdia uskutočniteľnosti s pripomienkami

Prílohy k štúdii uskutočniteľnosti s pripomienkami

TCO Snina s pripomienkami

Pripomienkový formulár pre verejné pripomienkovanie

Test štátnej pomoci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2