Mesto Snina

Mgr. Jana Karľová

Takto som hlasovala:

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
23. 9. 2021 9:00 - 19:15
01. Otvorenie - Hlasovanie o zložení návrhovej komisie Neprítomný
01. Otvorenie - Schválenie programu rokovania Neprítomný
01. Otvorenie - Schválenie nového programu rokovania Neprítomný
03. Správa o kontrolnej činnosti k 23. 09. 2021 Neprítomný
04. Zmena v pláne kontrolnej činnosti Neprítomný
05. VZN mesta Snina o podmienkach poskytovania sociálnej služby v dennom centre Neprítomný
06. VZN mesta Snina o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Neprítomný
07. Doplnok č. 2 VZN mesta Snina č. 154/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina  Neprítomný
08. Doplnok č. 3 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015-2025 Neprítomný
09. Monitorovacia správa implementácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015-2025 za rok 2020 Neprítomný
10. Spolufinancovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „Intenzifikácia zhodnocovania kuchynského BRO v meste Snina“ Za
11. Zrušenie uznesenia MsZ v Snine č. 547/2018 zo dňa 18. 10. 2018 - Spolufinancovanie projektu „Zberný dvor Snina“ Za
12. Investičný zámer - Stavebné úpravy a modernizácia priestorov zariadenia pre seniorov - DPS Za
13. Poskytnutie mimoriadnej dotácie pre Mestský futbalový klub Snina Za
14. Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 3 Za
15. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina k 30. 06. 2021 Za
17. Nadobudnutie podielov v Lesopoľnohospodárskom podielovom družstve Snina formou kúpy zo strany mesta Snina Za
17. Nadobudnutie podielov v Lesopoľnohospodárskom podielovom družstve Snina formou kúpy zo strany mesta Snina Za
18. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmluvný prenájom pozemku parc. č. CKN 7527/18 a časť pozemku parc. č. CKN 2527/1 pre Animoterapeuticko – jazdecké centrum – AJC Snina Za
19. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 3806/25, CKN, 1225/264, CKN 3806/26, CKN 1225/29, k. ú. Snina pre dotknutých vlastníkov nehnuteľností z ulice Nad Cirochou v Snine Za
20. Zmluvný prevod nehnuteľného majetku mesta Snina – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2581//17, Východoslovenská distribučná, a. s., Košice Za
21. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 2224/22 a CKN 2224/30, k. ú. Snina – COOP Jednota, Vranov nad Topľou, s. d.  Za
22. Zmluvný prevod nehnuteľného majetku mesta Snina – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1899/41, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Balko Maroš, Balko Silvia, Snina Za
23. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1338/6, k. ú. Snina – Kovaľ Anton, Snina Za
24. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 3806/24 a CKN 1225/263, k. ú. Snina – Dzurko Jaroslav, Dzurková Beáta, Snina Za
25. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj pozemku parc. č. CKN 8156/31, k. ú. Snina – Ing. Dunajová Božena, Snina Za
26. Zmluvný prevod nehnuteľného majetku mesta Snina – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1813/493, z dôvodu osobitného zreteľa - Mgr. Ondíková Emília, Mgr. Kraemer Štefánia, Snina Za
27. Zmluvný prevod nehnuteľného majetku mesta Snina – odpredaj pozemku parc. č. CKN 7063/22, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa - Mgr. Birková Marta, Snina Za
28. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 1508/113 a CKN 1508/116, k. ú. Snina – Mihaličová Eva, Ing. Za
29. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 8156/48, k. ú. Snina – Ing. Jozef Krupa Za
30. Informácia o prijatých rozhodnutiach na valných zhromaždeniach konaných v obchodných spoločnostiach, ktorých zakladateľom je mesto Snina Za
31. Informácia o vydaní Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Snina Za
32. Informatívna správa o stave procesu povoľovania skládky TKO – nie nebezpečného odpadu  Za
33. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 2224/22 a CKN 224/30, k. ú. Snina – COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo Za
34. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj časti pozemku parc. č. EKN 6033,k. ú. Snina – Ing. Jozef Krupa Za
35. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj pozemku parc. č. CKN 8156/47, k. ú. Snina – Ing. Peter Juhás, Anna Karľová, Snina Za
36. Zrušenie uznesenia MsZ č. 365/2021 a schválenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 1508/113 a CKN 1508/116 – Mihaličová Eva, Ing., Snina. Za
37. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1508/114, k. ú. Snina – Kirňak Jozef, Snina Za
38. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1508/115, k. ú. Snina – Ondrej Kirňak, Veronika Kirňaková, Martin Kirňak zastúpený Jozefom Kirňakom, Snina Za
39. Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2020 Za

 

Dátum Čas Program Hlasovanie
16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
28.05.20 13:24:28 01. Otvorenie
- Hlasovanie o zložení návrhovej komisie
Za
28.05.20 13:25:58 01. Otvorenie
- Schválenie programu rokovania
Za
28.05.20 13:27:57 01. Otvorenie
- Hlasovanie o poslaneckom návrhu klubu KDH - uznesenie č. 199/2020
Za
28.05.20 15:06:03 03. Správa o kontrolnej činnosti k 28. 05. 2020 Za
28.05.20 15:22:52 04. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 Za
28.05.20 15:23:55 04. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020  Za
28.05.20 15:29:40 05. Informácia o prijatých rozhodnutiach na valných zhromaždeniach, ktoré sa konali v obchodných spoločnostiach, ktorých zakladateľom je mesto Snina Za
28.05.20 15:39:30 06. Záverečný účet mesta Snina za rok 2019 Za
28.05.20 15:53:25 07. VZN mesta Snina o tvorbe, ochrane a údržbe zelene Za
28.05.20 15:55:37 09. VZN mesta Snina o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina Za
28.05.20 16:04:05 10. VZN mesta Snina o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni Za
28.05.20 16:23:11 11. Správa o činnosti MsP Snina na rok 2019 Za
28.05.20 16:24:27 12. Doplnok č. 5 Organizačného poriadku MsP Snina Za
28.05.20 16:45:24 13. Prevádzkový poriadok pohrebiska na Budovateľskej ulici v Snine a Prevádzkový poriadok pohrebiska na Švermovej ulici v Snine Za
28.05.20 16:46:35 13. Prevádzkový poriadok pohrebiska na Budovateľskej ulici v Snine a Prevádzkový poriadok pohrebiska na Švermovej ulici v Snine Za
28.05.20 16:48:17 14. Vyhodnotenie plnenia „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022“ za rok 2019 Za
28.05.20 16:51:54 15. . Spolufinancovanie projektu „Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina“ z operačného programu Efektívna verejná správa Za
28.05.20 17:05:18 16. Štúdia uskutočniteľnosti k projektu „Moderné technológie v meste Snina“ z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Za
28.05.20 17:14:05 17. Zmena účelu použitia schválených dotácií Zdržala sa
28.05.20 17:22:27 18. Návrh na schválenie účasti mesta Snina v Občianskom združení KA VVS, a. s., o. z. Za
28.05.20 17:35:01 19. Zmluvný prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina - nebytových priestorov v Dome kultúry Snina – Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana Za
28.05.20 17:39:06 20. Zmluvný prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nebytových priestorov v Dome kultúry Snina – Súkromná základná umelecká škola, Komenského 64/17, 067 81 Belá nad Cirochou Za
28.05.20 17:43:24 22. Zmluvný prevod nehnuteľného majetku mesta Snina – pozemku parc. č. CKN 8125/4, Východoslovenská distribučná, a. s., Košice Za
28.05.20 17:48:51 23. Zrušenie uznesenia MsZ č. 195/2016 zo dňa 14. 04. 2016 Za
28.05.20 17:51:47 24. Zrušenie uznesenia MsZ č. 498/2018 zo dňa 22. 05. 2018 – Zmluvný prevod nehnuteľností - kúpa pozemkov parc. č. CKN 1224/156, CKN 1224/157, CKN 1224/158, CKN 1224/26, k. ú. Snina - Slovenský pozemkový fond Za
28.05.20 17:55:11 25. Zrušenie uznesenia MsZ č. 142/2019 zo dňa 07. 11. 2019 Za
28.05.20 18:38:17 26. Interpelácia poslancov Za
15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
23.04.20 13:04:01 01. Otvorenie – Schválenie programu rokovania Za
23.04.20 13:04:34 01. Otvorenie – Hlasovanie o zložení návrhovej komisie Za
23.04.20 13:28:40 02. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2020 – Rozpočtové opatrenie č. 2 Zdržala sa
23.04.20 13:32:21 03. Zmena uznesenia MsZ č. 146/2019 zo dňa 12. 12. 2019 Za
23.04.20 13:36:48 04. Zmluvný prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina – pozemkov parc. č. CKN 1224/46, 1224/64, 1224/65 z dôvodu osobitného zreteľa – ÖMV Slovensko, s. r. o. Za
23.04.20 14:00:11 05. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpa nehnuteľností Výrobnej haly s. č. 2938 a Výrobnej haly s. č. 2939, k. ú. Snina Za
23.04.20 14:05:30 06. Zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov pod stavbami vo vlastníctve – Slovenská republika a v správe – Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Za
23.04.20 14:07:59 07. Zrušenie uznesenia MsZ č. 429/2017 zo dňa 14. 12. 2017 a uznesenia MsZ č. 33/2019 zo dňa 26. 02. 2019 – SUPTRANS G.T.M., s. r. o., Snina Za
23.04.20 14:13:01 08. Informácia o zámere uzatvoriť nájomný vzťah na Plaváreň Snina Za
14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
27.02.20 15:05:45 01. Otvorenie – Hlasovanie za program Za
27.02.20 15:06:23 01. Otvorenie – Voľba návrhovej komisie Za
27.02.20 15:09:24 03. Presunutie kontrolných úloh hlavného kontrolóra Za
27.02.20 15:53:03 04. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Snina a návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2020 – Rozpočtové opatrenie č. 1 Za
27.02.20 16:06:46 05. Delegovanie zástupcu mesta Snina do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti VPS Snina, s. r. o., so sídlom Budovateľská 2202/10, Snina, IČO: 43 904 157, s majetkovou účasťou mesta Za
27.02.20 16:14:36 06. Delegovanie zástupcov mesta Snina do orgánov obchodnej spoločnosti Mestský podnik Snina, s. r. o., so sídlom Strojárska 2060/95, Snina, IČO: 52 532 810, s majetkovou účasťou mesta Za
13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
30.01.20 13:07:50 01. Otvorenie – Hlasovanie za program Neprítomná
30.01.20 13:08:28 01. Otvorenie – Voľba návrhovej komisie Neprítomná
30.01.20 13:29:11 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 Za
30.01.20 13:57:47 04. Správa o kontrolnej činnosti k 30. 01. 2020 Za
30.01.20 14:33:20 05. Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Snina – Doplnku č. 3 Za
30.01.20 14:48:20 06. Návrh na schválenie zástupcu mesta Snina do funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., so sídlom Budovateľská 2202/10, 06901 Snina, IČO: 43 904157 Za
30.01.20 14:49:36 07. Informácia o prijatých rozhodnutiach valných zhromaždení obchodných spoločností mesta Snina Za
30.01.20 14:56:41 08. Žiadosť o odpustenie nájmu za 1. polrok 2020 za skládku nie nebezpečného odpadu – Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Za
30.01.20 15:01:34 09. Stanovenie výšky nájomného na rok 2020 pre Nemocnicu Snina, s. r. o. Za
30.01.20 15:03:15 10. Zrušenie uznesenia MsZ v Snine č. 98/2019 zo dňa 26. 09. 2019 Za
30.01.20 15:05:19 11. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Snina pre projekt „Nákup techniky pre zhodnocovanie kuchynského BRO v meste Snina“ v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32 Za
30.01.20 15:07:17 12. Memorandum o vzájomnej spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom Za
30.01.20 15:22:12 13. Memorandum o spolupráci medzi Mestom Snina a Aevis, n. o Za
30.01.20 15:28:32 14. Investičný zámer – Rekonštrukcia budovy Materská škola Palárikova Za
30.01.20 15:31:28 15. Schválenie Dodatku č. 4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 558/6/2014/Závod HN Za
30.01.20 15:34:44 16. Zmluvný prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytových priestorov v Dome kultúry Snina – Matica slovenská Za
30.01.20 15:37:43 17. Zmluvný prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytových priestorov v Dome kultúry Snina – Ing. Jozef Makariv – ELINOR Za
30.01.20 15:57:14 18. Zmluvný prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytových priestorov v Dome kultúry Snina – Galéria Andrej Smolák Za
30.01.20 15:59:15 19. Schválenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov – ZMOS Za
30.01.20 16:01:17 20. Schválenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov – Únia žien Za
30.01.20 17:09:42 21. Zmluvný prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Súkromná materská škola – Poslanecký návrh poslancov Mgr. Stanislava Júna, Antona Vassa, Mgr. Márie Todákovej a Mgr.Jany Karľovej Za
30.01.20 17:11:38 21. Zmluvný prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Súkromná materská škola Za
30.01.20 17:14:20 22. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – odpredaj Skladu P 222 č. 1 – 022 súp. č. 4266 postaveného na pozemku parc. CKN č. 5907/117, k. ú. Snina – Ing. Lukáš Zuščák, Snina Za
30.01.20 17:19:40 23. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu hodného osob. zreteľa – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 5708/40, CKN 5704/57, CKN 5713/125 a stavieb ČOV A so súp. č. 3952, ČOV B so súp. č. 3953, vodojem so súp. č. 3954 - VVS, a. s. Za
30.01.20 18:26:33 25. Spolufinancovanie projektu „Krajšie miesto pre život“ Za
30.01.20 18:28:21 26. Spolufinancovanie projektu „Bieszczady – Poloniny, dve krajiny – jedna značka“ Za
30.01.20 18:30:07 27. Patrónka Zemplína – podpora regionálneho názvu Za
12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
12.12.19 09:08:56 01. Otvorenie – Hlasovanie za program Za
12.12.19 09:10:21 01. Otvorenie – Voľba návrhovej komisie Nehlasovala
12.12.19 09:13:09 03. Informácia o priebehu a rozhodnutiach valného zhromaždenia spoločnosti Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Za
12.12.19 09:44:18 04. Návrh riešenia problematiky skládky TKO Za
12.12.19 10:24:01 05. Rozpracovanie alternatívy vysporiadania vzťahov medziMestom Snina a Lesopoľnohospodárskou urbárskou spoločnosťou, pozemkové spoločenstvo Snina formou spoločného podniku Zdržala sa
12.12.19 10:30:55 06. VZN mesta Snina o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane Za
12.12.19 10:33:57 07. Doplnok č. 2 VZN mesta Snina č. 117/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina Za
12.12.19 10:38:43 08. Doplnok č. 2 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina Za
12.12.19 10:49:17 09. Úprava výšky nájomného na rok 2019 pre Nemocnicu Snina, s. r. o. Za
12.12.19 12:29:14 10. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2020 – 2022 – Poslanecký návrh klubu SNS a Ing. Michala Vohara Proti
12.12.19 12:32:32 10. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2020 – 2022 Za
12.12.19 12:46:22 11. Návrh siedmej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 7 Za
12.12.19 12:47:35 12. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina k 30. 09. 2019 Za
12.12.19 14:30:40 13. Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Snina na prevádzkovanie Domu Matice slovenskej v Snine Za
12.12.19 14:32:46 14. Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Snina na prevádzkovanie Galérie Andrej Smolák Za
12.12.19 14:35:33 15. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu osobitného zreteľa – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snina – Brehy, Snina Za
12.12.19 14:41:29 16. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku predajom z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj Skladu P 222 č. 1 – 022 súp. č. 4266 postaveného na pozemku parc. č. CKN 5907/117, k. ú. Snina – Ing. Lukáš Zuščák, Snina Za
12.12.19 14:45:12 17. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetkupredajom z dôvodu osobitného zreteľa – odpredajpozemkov parc. č. CKN 5708/40, CKN 5704/57, CKN 5713/125a stavieb ČOV A so súp. č. 3952, ČOV B so súp. č. 3953, vodojem so súp. č. 3954 -Východosl Za
12.12.19 14:57:52 18. Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Snina – Doplnku č. 2 Za
12.12.19 15:16:47 19. Stanovisko ku Správe o výsledkoch kontrolnej činnosti k 07. 11. 2019 Za
12.12.19 15:22:58 20. Orientačný časový harmonogram zasadnutí MsR a MsZ v Snine na rok 2020 Za
12.12.19 15:28:21 21. Schválenie hodnotiacej komisie žiadostí o poskytnutie dotácie Za
12.12.19 15:52:28 22. Interpelácia poslancov – Poslanecký návrh všetkých poslancov Za
11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
07.11.19 10:00:55 01. Otvorenie – Hlasovanie za pôvodný program Ospravedlnená
07.11.19 10:05:42 01. Otvorenie – Hlasovanie za zmenu programu – zaradenie bodu: Potvrdenie pozastavených uznesení MsZ č. 84/2019 a85/2019 zo dňa 26. 09. 2019 – ako bod č. 3 Ospravedlnená
07.11.19 10:06:55 01. Otvorenie – Hlasovanie za zmenu programu – presunutie bodu č. 7 Memorandum o vzájomnom porozumení ako bod č. 4 Ospravedlnená
07.11.19 10:08:01 01. Otvorenie – Hlasovanie za zmenu programu – zaradenie bodu s názvom Prejednanie rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorým zastavila konanie vo veci vydania integrovaného povolenia pre skládku a vytvorenie zodpovednosti Ospravedlnená
07.11.19 10:08:45 01. Otvorenie – Hlasovanie za program so schválenými zmenami Ospravedlnená
07.11.19 10:10:25 01. Otvorenie – Voľba návrhovej komisie Ospravedlnená
07.11.19 10:29:07 03. Preschválenie uznesení – Poslanecký návrh JUDr. Hačka - potvrdenie uznesenia MsZ č. 84/2019 zo dňa 26. 09. 2019 – uznesenie č. 84/2019 Ospravedlnená
07.11.19 10:51:52 03. Preschválenie uznesení – Poslanecký návrh JUDr. Hačka - potvrdenie uznesenia MsZ č. 85/2019 zo dňa 26. 09. 2019 – uznesenie č. 85/2019 Ospravedlnená
07.11.19 11:16:43 04. (07.) Memorandum o vzájomnom porozumení a budúcej spolupráci medzi Mestom Snina a LPUS, p. s. Snina - procedurálne hlasovanie - poslanecký návrh Petra Vološina – uznesenie č. 122/2019 Ospravedlnená
07.11.19 11:18:04 04. (07.) Memorandum o vzájomnom porozumení a budúcej spolupráci medzi Mestom Snina a LPUS, p. s. Snina – hlasovanie ouznesení č. 123/2019 Ospravedlnená
07.11.19 12:07:41 05. Prejednanie rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ospravedlnená
07.11.19 12:45:11 06. (03.) Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 07. 11. 2019 Ospravedlnená
07.11.19 12:51:21 07. (04.) Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Snine Ospravedlnená
07.11.19 15:03:26 08. (05.) Doplnok č. 9 k VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom – Procedurálne hlasovanie – poslanecký návrh Mgr. Júna, Mgr. Todákovej, Mgr. Hasina a Ing. Kníža Ospravedlnená
07.11.19 15:04:16 08. (05.) Doplnok č. 9 k VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom Ospravedlnená
07.11.19 15:06:30 09. (06.) Doplnok č. 6 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina Ospravedlnená
07.11.19 15:40:58 10. (08.) Investičný zámer – Rekonštrukcia budov vo vlastníctve mesta Ospravedlnená
07.11.19 15:43:22 10.1 (8.1) Schválenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Snina a Mestským podnikom Snina, s. r. o. Ospravedlnená
07.11.19 16:06:51 11. (09.) Prijatie úveru na financovanie investičných výdavkov mesta Snina – Procedurálne hlasovanie – poslanecký návrh JUDr. Ladislava Alušíka Ospravedlnená
07.11.19 16:09:19 11. (09.) Prijatie úveru na financovanie investičných výdavkov mesta Snina Ospravedlnená
07.11.19 16:10:33 12. (10.) Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2016 –2020 Ospravedlnená
07.11.19 16:15:53 13. (11.) Zrušenie uznesenia MsZ č. 174/2016 zo dňa 25. 02. 2016 Ospravedlnená
07.11.19 16:17:31 14. (12.) Zrušenie uznesenia MsZ č. 448/2018 zo dňa 12. 02. 2018 a schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o združení právnických osôb – PSK Ospravedlnená
07.11.19 16:19:00 15. (13.) Zrušenie uznesenia MsZ č. 152/2011 zo dňa 28. 11. 2011 Ospravedlnená
07.11.19 16:50:21 18. (16.) Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/972, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Petrunčík Ján, Petrunčíková Anna Ospravedlnená
07.11.19 16:52:31 19. (17.) Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 7063/31, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Karaščák Marián, Karaščák Jozef Ospravedlnená
07.11.19 16:55:33 20. (18.) Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 1856/262, 1856/263, 1856/264, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Rak Vladimír, Raková Marta, Snina Ospravedlnená
07.11.19 16:57:46 21. (19.) Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1968/161, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Gáborová Gabriela, Snina Ospravedlnená
07.11.19 17:03:25 22. (20.) Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 2146/36 a2146/37, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Mgr. Jana Karľová Ospravedlnená
07.11.19 17:55:03 23. (21.) Interpelácia poslancov – Procedurálne hlasovanie – poslanecký návrh Mgr. Stanislava Júna Ospravedlnená
07.11.19 17:56:11 23. (21.) Interpelácia poslancov – Procedurálne hlasovanie – poslanecký návrh Petra Vološina Ospravedlnená
10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
18.10.19 13:13:56 01. Otvorenie - Schválenie programu rokovania Za
18.10.19 13:14:42 01. Otvorenie - Voľba návrhovej komisie Za
18.10.19 14:11:50 02. VZN o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina - Poslanecký návrh Mgr. Márie Todákovej, Mgr. Jany Karľovej, Ing. Mariána Kníža, Mgr. Stanislava Júna Za
18.10.19 14:14:16 02. VZN o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina Za
18.10.19 14:16:18 03. Priority Mesta Snina na rok 2020 Za
18.10.19 14:18:47 04. Zrušenie uznesenia MsZ č. 52/2019 zo dňa 25. 04. 2019 Za
9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
26.09.19 09:06:29 01. Otvorenie Za
26.09.19 09:28:41 02. Vystúpenie občanov - Hlasovanie o poslaneckom návrhu JUDr. Alušíka Za
26.09.19 11:25:59 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 09. 2019 – Poslanecký návrh JUDr. Ladislava Alušíka Za
26.09.19 11:40:35 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 09. 2019 – Poslanecký návrh JUDr. Ladislava Alušíka Za
26.09.19 11:43:57 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 09. 2019 – Poslanecký návrh Ing. Mariána Kníža Za
26.09.19 11:44:46 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 09. 2019 Za
26.09.19 11:47:29 04. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2020 – Hlasovanie oposlaneckom návrhu Ing. Mariána Kníža –doplnenie plánu kontrolnej činnosti Za
26.09.19 11:48:22 04. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2020 Za
26.09.19 12:06:37 05. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a prijatých opatreniach Neprítomná
26.09.19 12:34:09 06. VZN mesta Snina o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach konaných na území mesta Snina - Poslanecký návrh Ing. Mariána Knížana zmenu textu VZN Neprítomná
26.09.19 12:35:38 06. VZN mesta Snina o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach konaných na území mesta Snina Neprítomná
26.09.19 13:58:49 07. Doplnok č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina Za
26.09.19 14:00:26 08. Doplnok č. 5 VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina Za
26.09.19 14:13:41 09. VZN mesta Snina o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom na území mesta Snina – Poslanecký návrh Ing. Kníža na zmenu textu VZN Za
26.09.19 14:14:34 09. VZN mesta Snina o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom na území mesta Snina – Poslanecký návrh poslancov: Mareka Gerboca, Petra Vološina, Ing. Štefana JankaaMUDr. Andreja Kulana Za
26.09.19 14:15:50 09. VZN mesta Snina o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom na území mesta Snina Za
26.09.19 14:29:28 10. VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina Za
26.09.19 15:36:01 13. VZN o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina - Poslanecký návrh Mgr. Stanislava Júna Za
26.09.19 15:39:02 13. VZN o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina Za
26.09.19 15:42:25 15. Rekonštrukcia a dobudovanie inžinierskych sietí, miestnych komunikácií, chodníkov, oporných múrov, lávok, mostov, občianskej vybavenosti, regulácia potokov v meste Snina Za
26.09.19 16:13:56 16. Súťaž návrhov pre urbanistické a architektonické riešenie Sídliska I. Za
26.09.19 16:22:26 17. Investičný zámer: Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty v bytovom dome s. č. 2655, Ul. Komenského, Snina Za
26.09.19 16:24:22 18. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Snina pre projekt „Nákup techniky pre zintenzívnenie triedenia kuchynského BRO v meste Snina“ v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32 Za
26.09.19 16:45:40 19. Žiadosť o odpustenie nájmu na 4. Q. za skládku nie nebezpečného odpadu – VPS Snina, s. r. o. - Poslanecký návrh JUDr. Ladislava Alušíka Za
26.09.19 16:55:19 20. Úprava výšky nájomného na rok 2019 pre Nemocnicu Snina, s. r. o. Za
26.09.19 17:26:24 21. Zmena uznesenia MsZ č. 551/2018 zo dňa 18. 10. 2019 Za
26.09.19 17:42:22 22. Návrh šiestej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 6 Za
26.09.19 17:44:06 23. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2019 Za
26.09.19 17:58:00 24. Monitorovacia správa implementácie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 – 2025 za rok 2018 Za
26.09.19 17:59:34 25. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 7/2018 zo dňa 20. 12. 2018 – Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba ich členov Za
26.09.19 18:01:32 26. Zriadenie bezodplatného vecného bremena VSD Za
26.09.19 18:07:32 27. Informácia o rozhodnutiach valného zhromaždenia obchodných spoločností mesta Snina Za
26.09.19 18:10:53 28. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 2588/109, CKN 1476/16 a CKN 1476/17, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Roško Jozef, Rošková Eva, Snina Za
26.09.19 18:14:46 30. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3806/28 a CKN 1225/216, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Macanová Kristína, Snina Za
26.09.19 18:16:39 31. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 7051/10, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Šimonová Anna, Snina Za
26.09.19 18:21:16 32. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku zámenou z dôvodu osobitného zreteľa – Weyermann Denisa, Snina Za
26.09.19 18:24:00 33. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 5078/212 a CKN 5078/239 k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Mgr. Kostovčáková Jana a Ing. Kostovčáková Zuzana Za
26.09.19 18:25:45 34. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku zastavaného stavbou -parc. č. CKN 5066/209, k. ú. Snina – Brjančin Vladimír, Dlhé nad Cirochou Za
26.09.19 18:28:08 35. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 1856/262, CKN 1856/263, CKN 1856/264, k. ú. Snina – Rak Vladimír, Raková Marta, Snina Za
26.09.19 18:29:46 36. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj pozemku parc. č. CKN 7063/31, k. ú.Snina – Karaščák Jozef, Karaščák Marián, Snina Za
26.09.19 18:31:09 37. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1968/161, k. ú. Snina – Gáborová Gabriela Za
26.09.19 18:34:31 38. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 3958/184, k. ú. Snina – Petrunčík Ján Za
8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
27.06.19 13:08:39 01. Otvorenie – Hlasovanie za program Za
27.06.19 13:09:23 01. Otvorenie – Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie Za
27.06.19 13:14:31 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 27. 06. 2019 Za
27.06.19 13:16:04 04. VZN mesta Snina o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina Za
27.06.19 13:28:22 05. Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina Za
27.06.19 13:32:14 06. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni – Hlasovanie o poslaneckom návrhu JUDr. Jána Pčolu a Petra Vološina Za
27.06.19 13:32:52 06. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni Za
27.06.19 13:35:41 07. Prevod práv a povinností zo zmluvy na dodanie RTG - prístroja medzi Nemocnicou Snina, s. r. o. a mestom Snina Za
27.06.19 13:39:56 08. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Snine Za
27.06.19 13:47:23 09. Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom: ,,Mestský podnik Snina, s. r. o.“ Za
27.06.19 13:57:15 10. Investičný zámer Rekonštrukcia budov vo vlastníctve mesta Proti
27.06.19 14:01:27 11. Investičný zámer Rekonštrukcia lávky cez Cirochu z Ul. SNP na Ul. Svätoplukovu Za
27.06.19 14:04:12 12. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu príjmov a výdavkov mesta Snina Za
27.06.19 14:16:48 13. Záverečný účet mesta Snina za rok 2018 Za
27.06.19 14:17:36 14. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2019 Za
27.06.19 14:32:12 15. Návrh piatej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 5 Za
27.06.19 14:49:57 16. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 1899/2, k. ú. Snina – Ing. M. Balko, S. Balko, Snina Za
27.06.19 14:52:33 17. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina zámenou pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa – D. Weyerman, Snina Za
27.06.19 14:57:38 18. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 3806/28, 1225/216, k. ú. Snina – K. Macanová, Snina Za
27.06.19 15:02:16 19. Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom a prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu osobitného zreteľa pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Za
27.06.19 15:06:02 20. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5078/214, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Mgr. J. Kuriščák a A. Kuriščáková, Snina Za
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
30.05.19 13:06:11 01. Otvorenie – Hlasovanie za program Neprítomná
30.05.19 13:06:40 01. Otvorenie – Hlasovanie o zložení návrhove komisie Neprítomná
30.05.19 13:22:30 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 30. 05. 2019 Neprítomná
30.05.19 13:27:35 04. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019  Neprítomná
30.05.19 13:28:26 04. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 Neprítomná
30.05.19 14:34:00 05. Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom: ,,Mestský podnik Snina, s. r. o.“ Za
30.05.19 14:41:03 06. Schválenie vecného predkupného práva v prospech Rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva, Snina Za
30.05.19 15:01:46 07. Členský príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš Za
30.05.19 15:05:58 08. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Snina pre projekt „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 Za
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
25.04.19 14:16:38 01. Otvorenie – Hlasovanie zložení návrhovej komisie Za
25.04.19 14:18:26 01. Otvorenie – Hlasovanie za program Za
25.04.19 15:22:05 03. Vykonanie kontroly platných a účinných nájomných zmlúv Za
25.04.19 15:23:40 03. Vykonanie kontroly hospodárenia na MŠ Palárikova Za
25.04.19 15:24:33 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 25. 04. 2019 Za
25.04.19 15:27:46 05. Doplnok č. 2 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 – 2025 Za
25.04.19 15:38:53 06. Informácia o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu Snina – Doplnku č. 1 Za
25.04.19 15:43:26 07. Odvolanie náčelníka MsP Snina na základe žiadosti o skončení pracovného pomeru Za
25.04.19 17:18:03 08. Schválenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom „Mestský podnik Snina, s. r. o.“ - Hlasovanie o poslaneckom návrhu JUDr. Pčolu a Ing. Janka Za
25.04.19 17:19:52 08. Schválenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom „Mestský podnik Snina, s. r. o.“ Za
25.04.19 17:21:20 09. Spolufinancovanie projektu „Unikátne historické parky – poklady slovensko-poľského pohraničia“ Za
25.04.19 17:24:25 10. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Snina pre projekt „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 Za
25.04.19 17:50:37 11. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Snina pre projekt „Komunitné centrum v meste Snina“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2 Za
25.04.19 19:25:54 13. Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č.4 Za
25.04.19 19:29:56 14. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na prevod nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č. EKN 6045, k. ú. Snina, pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Košice Za
25.04.19 19:55:10 15. Schválenie nájomnej zmluvy – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho milosrdenstva Snina Za
25.04.19 19:58:11 16. Zmluvný prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa – IVMK, s. r. o., Snina Za
25.04.19 20:03:24 17. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – pozemok parc. č. 1121/162 Za
25.04.19 20:18:03 18. Vyhodnotenie plnenia „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022“ za rok 2018  Za
25.04.19 20:18:53 18. Vyhodnotenie plnenia „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022“ za rok 2018 Za
25.04.19 20:20:46 19. Členský príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OO CR HZaHŠ) Za
25.04.19 20:31:15 20. Zrušenie časti uznesenia MsZ č. 550/1998 zo dňa 26. 06. 1998 – odpustenie poplatkov za nájom a teplo Džupinková Anna a stanovenie výšky nájomného Za
25.04.19 20:38:42 21. Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2018 Za
25.04.19 20:56:53 23. Správa o pripravenosti RO Rybníky na sezónu 2019 Za
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
21.03.19 15:37:45 01. Otvorenie – Hlasovanie za program Ospravedlnená
21.03.19 15:38:54 01. Otvorenie – Hlasovanie o zložení návrhovej komisie Ospravedlnená
21.03.19 15:44:17 02. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 21. 03. 2019 Ospravedlnená
21.03.19 16:16:20 03. Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 3 Ospravedlnená
21.03.19 16:19:23 03. Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 3 Ospravedlnená
21.03.19 17:19:08 05. Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Snina Ospravedlnená
21.03.19 17:27:59 06. Zrušenie uznesenia MsZ č. 532/2018 zo dňa 18. 10. 2018 a zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa – stavba so s. č. 1420/8 a zastavaného a priľahlého pozemku, k. ú. Snina – IVMK, s. r. o. Ospravedlnená
21.03.19 17:30:52 07. Postúpenie práv a povinností stavebníka – VVS Košice, a. s. Ospravedlnená
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
26.02.19 16:00:35 01. Otvorenie – Hlasovanie za program Za
26.02.19 16:01:24 01. Otvorenie – Hlasovanie o zložení návrhovej komisie Neprítomná
26.02.19 16:52:21 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 02. 2019 Za
26.02.19 17:07:59 04. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina Za
26.02.19 17:09:34 05. Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Snine a členov komisií pri MsZ v Snine Za
26.02.19 17:11:21 06. Doplnok č. 4 k Organizačnému poriadku Mestskej polície Snina Za
26.02.19 17:47:30 07. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 2 Proti
26.02.19 18:33:01 08. Menovanie riaditeľa Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina Zdržala sa
26.02.19 19:07:53 09. Zrušenie uznesenia MsZ č. 12/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina Za
26.02.19 19:18:33 10. Informatívna správa k neukončeným pasívnym súdnym sporom Mesta Snina Nehlasovala
26.02.19 19:19:31 10. Informatívna správa k neukončeným pasívnym súdnym sporom Mesta Snina Za
26.02.19 19:26:02 11. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 1121/162 vo vlastníctve mesta Snina Za
26.02.19 19:28:12 12. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/261 – Kolesár Milan a spol., Snina Za
26.02.19 19:51:51 13. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj pozemku parc. č. CKN 7051/4, k. ú. Snina – Šimonová Anna, Snina Za
26.02.19 19:58:57 15. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodov osobitného zreteľa – odpredaj pozemku v podiele 1/3 parc. č. CKN 501/1. k. ú. Snina – NOTAX CONSULTING, s. r. o., Humenné Za
26.02.19 20:01:33 16. Zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5078/214, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného Zreteľa – Mgr. Kuriščák Ján a Anna, Snina Nehlasovala
26.02.19 20:03:13 17. Zmluvný prevod nehnuteľného majetku mesta priamym predajom vo vlastníctve mesta – SUPTRANS G.T.M, s. r. o., Snina Za
26.02.19 20:07:59 19. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II Za
3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
31.01.19 15:43:26 01. Otvorenie – Hlasovanie za program Za
31.01.19 15:44:31 01. Otvorenie – Hlasovanie o zložení návrhovej komisie Za
31.01.19 16:03:44 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 Za
31.01.19 16:12:59 04. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 31. 01. 2019 Za
31.01.19 16:16:04 05. Orientačný časový harmonogram zasadnutí MsR a MsZ na rok 2019 Za
31.01.19 16:18:31 07. Doplnok č. 1 k Smernici o odmeňovaní členov Zboru pre občianske záležitosti mesta Snina v súvislosti s vykonávaním obradov a slávností na území mesta Snina Za
31.01.19 17:15:52 08. Prijatie úveru na financovanie investičného zámeru „Plaváreň Snina“ Za
31.01.19 17:36:17 09. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 1 Za
31.01.19 17:39:12 10. Prenájom nehnuteľného majetku – pozemku parc. č. CKN 5971/129 z dôvodu osobitného zreteľa - OZ ENGY, 1. mája 748, Snina IČO: 42 030 111 Za
31.01.19 17:41:50 11. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností - pozemkov parc. č. CKN 5078/252 a CKN 5078/248 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Lempeľ Zdenko a Lempeľová Nikola, Snina Za
31.01.19 18:04:31 13. Investičný zámer Komunitné centrum v meste Snina Za
31.01.19 18:06:35 13. Investičný zámer Komunitné centrum v meste Snina Za
31.01.19 18:36:52 14. Interpelácia poslancov Za
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
20.12.18 14:09:26 01. Otvorenie – Hlasovanie za program Za
20.12.18 14:10:27 01. Otvorenie – Hlasovanie o zložení návrhovej komisie Za
20.12.18 14:13:58 02. Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva Za
20.12.18 14:15:19 03. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov Za
20.12.18 14:16:29 04. Schválenie sobášiacich Zdržala sa
20.12.18 14:19:05 05. Odvolanie a menovanie členov dozorných rád obchodných spoločností mesta Zdržala sa
20.12.18 14:22:27 06. Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Snine a členov komisií pri MsZ v Snine Za
20.12.18 14:34:17 07. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba ich členov – Hlasovanie o poslaneckom návrhu Antona Vassa Za
20.12.18 14:39:07 07. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba ich členov Za
20.12.18 14:43:22 08. Doplnok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií MsZ v Snine Za