Mesto Snina
Snina

Interpelácie poslancov

 

 


 

Interpelácia poslancov z ôsmeho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 06. 2019

 

Anton Vass – cyklotrasa – na Kostrubani treba odstrániť jednu zo zastávok cyklotrasy, pretože je už asi 2 týždne spadnutá.

 

Mgr. Jana Karľová -  poslanci dostali e-mail od p. Ďuďáka. Navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu – JUDr. Dušan Hačko, JUDr. Ján Pčola, JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Michal Štofík, Ing. Daniela Galandová, aby rokovali s p. Ďuďákom ohľadom problematiky urbariátu a RO Rybníky.

 

Ing. Daniela Galandová – ona nie je proti tomu, ak si to takto poslanci odsúhlasia.

 

JUDr. Dušan Hačko – v pracovnej skupine by malo byť viac poslancov.

 

Mgr. Stanislav Jún – cyklochodník na námestí je urobený nešťastne. Treba ho odstrániť a riešiť ho inak.

 

Ing. Daniela Galandová – bola to aktivita vedenia mesta. Od začiatku zadala úlohu riaditeľovi VPS, aby zabezpečil cykloznačenie, aby sa riešila bezpečnosť. Malo to byť však patrične odkonzultované. Budeme sa tým zaoberať, ale nevie, či je vhodné jeho celkové odstránenie. Cyklochodník má zmysel, možno nie v takejto podobe ako je teraz. Pán riaditeľ dodnes nemá povolenie na túto realizáciu.

 

Peter Vološin – padlo tu veľmi vážne obvinenie, takže riaditeľ VPS si sám vymyslel trasu cyklochodníka? Poslanci o tomto vôbec nevedeli. Ako to bolo?

 

Ing. Daniela Galandová – bola to prvá úloha, ktorú stanovila na porade, termín bol do konca júna. Nešlo to cez komisie, zrealizované to bolo bez povolenia, úloha zadaná bola, ale povolenie vydané nebolo. Dokumentácia je stále u nej. Vedela o tom, v akom smerovaní to pôjde, ale detaily nepoznala. Riešila to už s p. riaditeľom. Chyba bola, že si navzájom nevykonzultovali technické veci.

 

Ing. Štefan Janko – vyústenie cyklochodníka priamo na prechod pre chodcov, to nie je určite v poriadku. Takto to je veľmi nebezpečné.

 

 Ing. Ján Alušík – bola to jeho prvá úloha od Ing. Galandovej. Na základe skúseností z minulých rokov oslovili projektantku, ktorá vypracovala 2 varianty, ktoré predložili p. primátorke. Na základe toho bol vypracovaný projekt, ktorý odsúhlasil dopravný inšpektorát, konzultovalo sa to na porade, písomné povolenie síce nebolo, ani vo sne by ho nenapadlo, že to dopadne tak, že sa niečoho dopustil. V projekte bolo jasne uvedené, aké majú byť čiary, kde majú byť, ako ďaleko od seba, akej farby. Vyústenie na prechod pre chodcov - cyklista môže ďalej po prechode pre chodcov pokračovať v jazde po chodníku, pretože tam nie je osadená žiadna dopravná značka.

 

Ing. Daniela Galandová – dokumentácia, ktorú dostala od Ing. Alušíka, bola len výrez výkresu, bez všetkých textových častí. Bola to len informácia o trase, nie o jej prevedení.

 

Mgr. Stanislav Jún – tento cyklochodník treba na náklady VPS odstrániť. Cyklochodník treba vybudovať taký, ako má byť, taký, aký je v ostatných mestách. Takéto projekty majú byť prejednávané na zasadnutí MsZ. Nie je možné, aby poslanci o takom niečom nevedeli,

 

Ing. Daniela Galandová – žiadne dopravné značenie v meste neriešia poslanci, ale prechádzajú cez komisie. Tento dokument však v žiadnej komisii prejednávaný nebol.

 

Ing. Marián Kníž – v roku 2005 v projektovej dokumentácii rekonštrukcie námestia sa s cyklochodníkom počítalo. Mal byť oddelený inou farebnou dlažbou. Projektová dokumentácia sa však prepracovala a tam sa už tento chodník nedal, farebne sa nevyznačil, ale s cyklochodníkom sa počítalo.

 

Mgr. Mária Todáková – zlyhal tu zdravý sedliacky rozum. Občania z bloku vchádzajú priamo na cyklochodník. Môže dôjsť k úrazu.

 

Peter Vološin – v komisii dopravy to prejednané nebolo. Kto dal pokyn na jeho vybudovanie? Nemá pocit, že je to chyba VPS. Veď materiál do komisií dáva úrad, nie VPS a posledné slovo má predsa primátorka. Takže nemalo by to byť odstránené na náklady VPS.

 

Ing. Daniela Galandová – nie je to prvýkrát, že materiály neboli predložené do príslušných komisií. Nevynáša súd, ale v čase realizácie nemal riaditeľ VPS povolenie.

 

Ing. Štefan Janko – otázka stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V jednom z uznesení PSK sa hovorí, že odbor školstva má vstúpiť do rokovania so zástupcami mesta. Mesto už vyvinulo nejakú iniciatívu ohľadom riešenia stredných škôl v meste Snina? Alebo je to len na podnet PSK?

- bol volený nový predseda Slovenského zväzu ľadového hokeja. V iných mestách sa podpisovali memorandá, ktoré mesto Snina už podpísané má. Konalo sa niečo konkrétne v nadväznosti na to naše memorandum, ktoré bolo podpísané minulý rok?

 

Ing. Daniela Galandová – v súvislosti so strednou priemyselnou školou môže bližšie povedať JUDr. Hačko. Na základe jeho požiadavky ona za mesto zareagovala listom aj kvôli tomu, že vnímala silný záujem z radov verejnosti. Zriaďovateľom je síce VÚC, ale ide o naše deti, ktoré tam študujú. Keďže VÚC chce túto školu zrušiť, ona prišla s návrhom, aby VÚC vyvolalo stretnutie, na ktorom by sa rokovalo o možnosti, že zriaďovateľom školy by sa stalo mesto. Jej ide o to, aby sa zastavil tento proces neuváženého rozhodnutia VÚC, ktoré by mesto poslalo ďalej do úpadku. VÚC prijalo uznesenie, v ktorom zaviazali VÚC, mesto Snina a príslušných poslancov za VÚC, aby do roka pripravili návrh racionalizácie stredných škôl v okrese Snina.

 

JUDr. Dušan Hačko – PSK pripravil racionalizáciu, ktorá s nimi nebola odkonzultovaná a od stola rozhodli o zrušení školy. Teraz je nové uznesenie ohľadom prípravy novej podoby racionalizácie stredných škôl, nie sú viazaní žiadnymi rámcami a je teda možné pripraviť takú sieť stredných škôl v okrese Snina, aby občania boli spokojní a študenti mali možnosť kvalitne študovať.

 

Ing. Daniela Galandová -  memorandum – zatiaľ s ním nič nerobila. Oslovíme nové vedenie a budeme sa pýtať na reálne možnosti, čo ďalej.

 

Mgr. Peter Hasin – na umelú trávu osadiť odpadkové koše,

- osadiť odpadkové koše na chodníku smerom do RO Rybníky,

- upozorniť občanov mesta, aby si svoje pozemky kosili a orezávali dreviny,

- na námestí pri veľkom daždi stojí voda po členky, treba s tým niečo robiť.

 

Ing. Daniela Galandová – ľudia by sa mali naučiť jedno, čo si so sebou donesú, tak by to so sebou mali aj odniesť;

- nepokosená tráva a neorezané dreviny – pošleme výzvy.

 

Mgr. Peter Hasin – plot na hlavnej ceste smerom do Stakčína – plot je hrozný, sú na ňom reklamy, je to vstup do mesta a hrozne špatí mest;

- trafostanica pri mliekomate – je v zlom stave, aj mliekomat by možno mal byť umiestnený niekde inde.

 

Ing. Daniela Galandová – mesto skúmalo, kto je vlastníkom tohto oplotenia. Oslovili sme ŽSR a Slovenskú správu ciest, pretože to nie je majetok mesta. Zistili sme, že plot nepatrí nikomu. Požiadame dopravný inšpektorát o vyjadrenie, či sa časť oplotenia ponechá a zvyšok sa môže odstrániť. Reklamy sa z tohto oplotenia do konca júna odstránia.

 

Tomáš Potocký – outdoorové fitnes ihrisko – bude sa niečo také v meste budovať? Teraz je v meste iba jedno, ktoré je postavené svojpomocne a je v dosť dezolátnom stave;

- outdoorové stroje by sa hodili aj na chodník cez topoľovú alej smerom do RO Rybníky.

 

Ing. Daniela Galandová – v jednom projekte sa s tým rátalo, ale tento projekt neprešiel. Tieto veci sa budú riešiť komplexne v rozpočte na budúci rok, ale musí to byť so zabezpečením správy a kamerového systému, bez toho to nepôjde.

 

Mgr. Ľubov Reháková – aj na minulom zasadnutí MsZ, aj na tomto zasadnutí padla pri prejednávaní sociálneho podniku z úst primátorky mesta veta, že nevie, čo bude s aktivačnými prácami. Hoci sú na nich občas sťažnosti, nevie si však predstaviť, keby títo ľudia prestali v meste pracovať. Mesto by potom vyzeralo. Prispievajú k udržiavaniu poriadku v meste, ale má aj veľký sociálny dosah na rodiny, možno aj väčší ako bude mať sociálny podnik. Verí, že zo strany mesta, a ani zo strany štátu nepadne myšlienka, že sa táto činnosť v meste bude redukovať alebo sa zruší.

 

Ing. Daniela Galandová – určite to takto nemyslela. Najlepší z aktivačných pracovníkov prejdú do sociálneho podniku. Aktivačné práce mesto nič nestoja, majú svoj efekt a nie je problém to v meste ponechať. Je tam príspevok z úradu práce, keď sa zapájajú do tejto činnosti. Určite to nechceme zrušiť.

 

Peter Vološin – poďakoval všetkým organizáciám a občanom, ktorí sa zapojili do akcie „Milujem svoje mesto“. Úrad sa tiež do tejto aktivity zapojil a urobil kus roboty;

- na MsR sa dohodlo, že mesto urobí nejaké kroky – vyvolá rokovanie s urbariátom. Udialo sa niečo? 

- je turistická sezóna v RO Rybníky v poriadku, nie je tam nejaký problém? 

- včera bolo pracovné stretnutie na plavárni – občania avizovali, že tam vznikol neoprávnený výdavok na spodnú vodu, pýtal sa na to realizátora stavby. Spodná voda tam síce je, ale realizátor hovoril o tom, že boli robené sondy, počítali s tým, je tam naprojektovaná hydroizolácia  a nič nové tam nevzniklo, takže cena plavárne sa nenavýši;

- požiadal p. primátorku, aby hlavného kontrolóra prizývala ku všetkým rokovaniam a stretnutiam poslancov aj úradu;

- v športovej hale si jeden pán chce prenajať priestor. Mesto mu dalo odpoveď, že bude jeho žiadosť predložená do komisie, potom, že to patrí VPS a rozhodnutie musí dať VPS, tá mu však odpovedala, že je to majetok mesta a odpoveď mu musí dať mesto. 

 

Ing. Daniela Galandová – počas prázdnin bude rokovanie s urbariátom, na ktoré budú pozvaní všetci poslanci. Mesto pripravuje riešenia, ako ďalej pokračovať. Čo sa týka rozsudku ohľadom neplatnosti nájomnej zmluvy z roku 2010 – doteraz mesto oficiálne nič nedostalo. Zisťujeme, v akom je to stave a prečo mesto Snina nebolo prizvané ako účastník konania, keď ide o užívacie práva mesta. Poslanci budú o zistených skutočnostiach informovaní;

- spodná voda v plavárni – nevie, o čom p. Vološin hovoril. Všetky kolízne situácie boli vyriešené tak, že dodávateľ sa musel zariadiť a dodatkom č. 2 bolo ukončené rokovanie, ktorým dodávateľ hľadal pri zmene technických riešení tie najlepšie možnosti, ale zároveň finančne menej náročné. Tým išla cena plavárne niekoľko vyše 100 tis. € dole. Aj zabudnutý objekt teplovodnej prípojky sa vyriešil tak, že v priebehu budúceho týždňa bude podpísaný dodatok s GGE, ktorým táto spoločnosť zabezpečí realizáciu tohto objektu z vlastných zdrojov. Takže stále hľadáme spôsoby, ako nenavyšovať rozpočet plavárne;

- letná turistická sezóna nie je ohrozená.

 

Ing. Ján Alušík – LTS – biokúpalisko funguje s ľuďmi, ktorých dostal zo športovej haly. Niektoré veci ešte dobehujú, ale od júla budú v biokúpalisku už aj plavčíci, objednali terminály, aby sa dalo platiť aj platobnou kartou. Priestor pred informačným centrom chcú zatieniť, aby ľudia nestáli na slnku, keď čakajú na zakúpenie vstupenky. Budú sa snažiť zjednodušiť cenník vstupného do biokúpaliska, pretože je tam veľmi veľa rôznych súm, ktoré podľa jeho názoru nemusia byť. Zo strany VPS robia všetko, aby boli ľudia spokojní;

- čo sa týka prenájmu priestorov v športovej hale - VPS nie je kompetentná prenajímať majetok mesta. Nie je to v jeho kompetencii.

 

Ing. Daniela Galandová – hlavný kontrolór je prizývaný na všetky konania, na ktoré zo zákona musí byť prizývaný. Nie je prizývaný jedine na porady vedenia, čo je jej rozhodnutie. Hlavný kontrolór si svoju prácu robí dobre a možno prehodnotí to, či ho bude prizývať na porady vedenia.

 

Ing. Michal Štofík – čo sa týka prenájmu priestorov v športovej hale, ospravedlnil sa tomuto občanovi a v čo najkratšom čase urobí nápravu.

 

Ing. Marián Kníž – interpelácia poslancov je o niečom úplne inom.  Takže poprosil p. primátorku, aby sa riadila zákon o obecnom zriadení pri tomto bode.

 

MUDr. Peter Kuchtanin – osloviť železnice, aby na priecestí pri Vihorlatskom parku boli osadené závory.

 

Mgr. Jana Karľová – „Milujem svoje mesto“ -  verí, že táto aktivita bude pokračovať. Mohli by sme ju doplniť aj o „Milujem svoje lesy“. Papierová forma predkladania materiálov na MsZ je veľmi náročná na naše lesy. Preto navrhuje, aby sa odbúrala.

 

Ing. Daniela Galandová – väčšine poslancov vyhovuje práve takáto papierová forma. Môžeme to však v spolupráci s poslancami prehodnotiť.

 


 

Interpelácia poslancov zo siedmeho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 05. 2019

 

Ing. Michal Vohar –  cesta pri trhovisku (odbočka z Partizánskej ulice) je v hroznom stave – bude sa s tým niečo robiť? Ten stav spôsobili ťažké nákladné autá, ktoré vyvážali sutinu z bývalého Robotníckeho hotela, ktorý sa prerába na byty. Treba to riešiť so stavebníkom;

- poďakoval p. Turčík, že tohto roku organizuje letné kino v centre mesta.

 

Ing. Daniela Galandová – rekonštrukcia tejto cesty je zaradená v pláne rekonštrukcií. Keďže ešte stále tam prebiehajú rekonštrukčné práce na bytoch, asi nebude efektívne túto cestu rekonštruovať, ale minimálne diery budú zaplátané. Po rekonštrukcii bytov sa uvidí, čo ďalej. Je ťažké dokázať, kto tú cestu rozbil.

 

Mgr. Ľubov Reháková – letné kino – nie je to nič nové, bolo už v minulom volebnom období, ale nebol o to veľký záujem a boli aj sťažnosti od občanov na hluk.

 

Mgr. Peter Hasin – v celom meste sú cesty v dezolátnom stave. Treba to riešiť komplexne;

- nebolo by možné to letné kino presunúť na parkovisko, aby ho ľudia sledovali z auta?

 

MUDr. Marián Regec – pri nemocnici je nedostatok parkovacích miest, hľadá sa nejaké riešenie?

 

Ing. Daniela Galandová – je to dosť komplikované, pretože nemocnica je v areáli historického parku. Hľadajú sa iné riešenia.

 

MUDr. Andrej Kulan – v areáli nemocnice je 60 parkovacích miest. Ďalšie možnosti na rozšírenie parkovacích miest už v areáli nemocnice nie sú. Počul, že v nemocnici bola komisia dopravy, ktorá hľadala riešenie vo výstavbe parkoviska v areáli Historického parku za budovou nemocnice. To však nie je možné, aby parkovisko bolo v historickom parku a taktiež všetky okná pacientov sú otočené do tohto parku. Čo sa týka rozširovania mimo areálu nemocnice - nevidí žiadne východisko, aby sa parkovisko niekde rozšírilo. Ale je to záležitosť mesta.

 

Ing. Daniela Galandová – bol tu návrh na rozšírenie parkovacích miest na Ul. kpt. Nálepku, čo sa však stretlo s nevôľou občanov. Ďalšie stretnutie nebolo.  Bolo by dobré, keby sa členovia komisie dopravy a výstavby združili a riešilo sa parkovanie za nemocnicou v parku s tým, že tam by parkovali iba zamestnanci nemocnice, kde je predpoklad, že tam nebude až taký hluk. Tým by sa uvoľnila časť v areáli nemocnice pre pacientov. Nebola by rada, ak by sa parkovanie riešilo parkovacími kartami.

 

Ing. Štefan Janko – sídl. Komenského – je značené kolmé státie na chodník, autá však parkujú aj pozdĺž cesty, ale nie je tam žiadne značenie. Treba urobiť značenie pozdĺžneho státia, aby bolo parkovanie efektívnejšie.

 

Ing. Daniela Galandová – tieto podnety treba nadnášať na komisie. Ak je požiadavka opodstatnená, dá sa to vyriešiť cez VPS. Ak by bol potrebný projekt od inšpektorátu dopravy, tak aj to zariadi mesto.

 

Peter Vološin – komisia dopravy bola v parku, či by sa tam nedalo urobiť parkovisko, ale najlepšie by bolo urobiť parkovisko na Ul. kpt. Nálepku. Iná možnosť tam naozaj nie je.  S občanmi to treba šetrne prejednať a parkovanie zriadiť iba počas pracovnej doby nemocnice. Myslí si, že by to prinieslo efekt;

- prechádzal cez Partizánsku ulicu, kde musel pred križovatkou dlho čakať. Áut je stále viac a viac, musíme robiť niečo, aby sme v Snine nemali zápchy;

- čo je nové so skládkou?

- prebehli nejaké rokovania s urbariátom? Čo bolo predmetom rokovania? Aký bol výsledok?

 

Ing. Daniela Galandová – urbariát – včera prebehlo pracovné rokovanie za účasti právnych zástupcov oboch strán. ktoré bolo o tom, či je nájomná zmluva platná alebo nie. Mesto tvrdí, že zmluva je platná a nechce sa k tomu viac vracať. Rozoberali sa tri alternatívy riešenia situácie v RO Rybníky – odpredaj, kúpa alebo vytvorenie spoločného podniku. Mesto nemá finančné prostriedky na odkúpenie celého areálu RO Rybníky. Spoločný podnik – nie nevyhnutne ako obchodná spoločnosť, možno je nejaká iná forma fungovania spolupráce – združenie subjektov, partnerská dohoda. Do dvoch týždňov by mali byť navrhnuté alternatívy, ktoré budú predložené na MsR. Ďalšie rokovania sa budú organizovať v dňoch, keď bude zvolávaná MsR. Tohto roku biokúpalisko prevádzkuje VPS.

 

Ing. Ján Alušík – rekonštrukcia ciest a chodníkov – presný časový harmonogram ešte spracovaný nie je. Dokončujú presné kalkulácie a technické riešenia v spolupráci s oddelením výstavby. Predpokladá, že v priebehu mesiaca jún dôjde k podpísaniu zmluvy medzi mestom a VPS a budú vypísané verejné obstarávania na asfaltérske práce a na materiál a v priebehu tretieho a štvrtého štvrťroku sa začne s rekonštrukciou cesty k trhovisku, parkoviska za obchodným centrom, Pčolinskej ulice a Ul. kpt. Nálepku.  Presný harmonogram bude predložený na  najbližšom zasadnutí MsZ;

- skládka TKO – 02. 04. 2019 bolo rozhodnutie odvolacích orgánov, že sa vec vracia na prerokovanie na Inšpekciu životného prostredia do Košíc. Bolo uskutočnené pracovné stretnutie, kde sa všetky veci vyjasnili. Zatiaľ nové konanie rozbehnuté nebolo. Dostali sme z okresného archívu materiál, ktorý hovorí o tom, že tzv. stará skládka je legálna a mala riadne povolenie. So žiadosťou o novú zmenu integrovaného povolenia pôjde aj žiadosť o určenie zodpovednej osoby za tzv. vody vetvy C, aby sa VPS zbavila tejto povinnosti a na tieto veci bude prispievať štát;

- teraz VPS pracuje na prekládke stĺpov vysokého napätia – bola postúpená dokumentácia distribučnej spoločnosti, ktorá túto prekládku do konca tretieho štvrťroku zrealizuje.

 

Ing. Daniela Galandová – na najbližšie zasadnutie MsZ predložiť časový harmonogram prác na rekonštrukciu ciest, chodníkov a parkovísk.

 

MUDr. Peter Kuchtanin – vyjadril svoje rozhorčenie nad tým, že rekonštrukcia chodníkov by sa mala robiť v treťom či štvrtom štvrťroku. To už je lepšie nechať, aby tie diery zalepil sneh.  Je to neskutočné, je to výsmech občanom mesta. Cesty, chodníky a parkoviská sú v dezolátnom stave. Na parkoviskách sú diery a už nie je kde sa vyhnúť. Treba urobiť zrýchlené konanie. Čo sa tam toľko vypočítava? Je to závažný problém, ktorý treba riešiť teraz a nie opravovať to znova pred zimou.

 

Ing. Daniela Galandová – vieme o tom, robíme na tom. Peniaze v rozpočte sú, len musí VPS začať robiť.

 

JUDr. Ladislav Alušík – treba pomenovať, kde to zaspalo, na úrade alebo na VPS? Už začiatkom roka mala byť urobená súťaž a hneď po zídení snehu sa malo začať s rekonštrukciou. Máme skúsenosť z minulosti, že asfalt sa kládol na sneh. Keď sú peniaze v rozpočte schválené, robí to naša firma, prečo je znova také omeškanie?

 

JUDr. Dušan Hačko – Podhorská ulica – na tejto ulici inštalovať spomaľovač;

- cesta na sídl. Komenského za Eskádou – urobiť novú cestu, pretože tam prebieha výstavba;

- RO Rybníky – nepokosená tráva v topoľovej aleji;

- ľudia bývajúci v domoch sa sťažovali, že pri poslednom zvoze odpadu VPS nezobrala čierne vrecia, ktoré mali uložené pri kontajneri, prečo?

 

Ing. Ján Alušík – harmonogram rekonštrukcií bude podrobný, takže tam bude podrobne uvedené, kedy to bolo predložené na VPS. Doteraz nedostal od mesta objednávku a on nemôže skôr začať s realizáciou;  

- čierne vrecia nezbierali preto, lebo sú povykladané aj pri rodinných domoch, kde nikto nebýva, sú pri kontajnerových stanoviskách pri bytových domoch. Preto sa rozhodli, že tieto vrecia zbierať nebudú. Týmto rozhodnutím vyviezli z rodinných domov o 6 ton odpadu menej ako inokedy. Iné firmy vyvezú iba zazmluvnený odpad, teda 120 litrový kontajner. Doteraz sa VPS stále snažila vychádzať v ústrety.

 

JUDr. Dušan Hačko – to je síce pekné, ale čo má s tým robiť človek, ktorý raz za rok vyprodukuje viac odpadu? Kde ho má vyviesť? Potom sa nečudujme, že vznikajú čierne skládky.

 

Ing. Daniela Galandová – každý týždeň je porada vedenia a ona sa až teraz dozvie o čiernych nevyvezených vreciach a o tom, že VPS nemá objednávku od úradu na rekonštrukciu? Takto to ďalej nepôjde.

 

JUDr. Ladislav Alušík – cesta k čističke odpadových vôd – je to úloha z roku 2013, je prijaté aj uznesenie a ľudia sú nespokojní a nešťastní z tejto situácie. Kedy nastane v tom posun? Zápach je tam neznesiteľný, keď sa vyváža kal. Je to náročný problém a vie, že sa to nedá urobiť šmahom ruky. Treba to riešiť a urobiť predprípravu, pretože sa môže vypísať nejaká výzva cez eurofondy, ktorej by sme sa mohli zúčastniť;

- skládka je pozastavená, sme v nulovej polohe – kedy asi bude obnovené povolenie? Každý mesiac mesto stráca z rozpočtu asi 22 tis. €;

- nákup traktora za cca 200 tis. € - z akých zdrojov sa to kúpilo a komu bude slúžiť? Riaditeľ VPS o tomto nemá vedomosť.

 

Ing. Daniela Galandová – most na Tablu – rokovania so zástupcami VVS neboli jednoduché. Uvedomujú si túto situáciu, ale nie sú povinní riešiť túto problematiku. Nie sú to oprávnené náklady pre VVS. Ale mesto sa tým bude zaoberať a bude s VVS ešte raz rokovať. Bude pripravený návrh;

- skládka TKO – nenechávame to len na VPS, aj mesto sa angažuje pri obnove integrovaného povolenia. Koncom roka bude zmena zákona o separovaní a uvidíme, ako sa to prejaví na cenotvorbe. Verí, že nie negatívne pre občanov.  Bude pripravený komplexný materiál.

 

Ing. Marta Mrázová – traktor vrátane prívesu je pre zberný dvor a je súčasťou projektu, ktorý zatiaľ vyhodnotený nebol a traktor sa ešte nekúpil, je urobené iba verejné obstarávanie, súčasťou ktorého je kúpna zmluva, ktorá musela byť zverejnená. 

 

Peter Vološin – keď sa peniaze z rozpočtu mesta pre VPS schválili, tak úrad mal dať hneď objednávku.

 

Ing. Daniela Galandová – topoľová alej nie je pokosená z dôvodu, že momentálne sú podľa harmonogramu kosené iné plochy. Pýtali sa jej ľudia, či budú popri chodníku v tejto aleji vysadené kvety. Nebudú. Z dôvodu, že keď kvety prerastú, padajú na chodník a je to nebezpečné pre korčuliarov. Kvetnaté záhony budú riešené v iných lokalitách.

 

JUDr. Ladislav Alušík – poďakoval, že VPP pracovníci opravili vlakovú zastávku na Table.

 

Ing. Daniela Galandová – bolo to v súčinnosti s VPS.

 


 

Interpelácia poslancov zo šiesteho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 04. 2019

 

Ing. Štefan Janko - kontaktoval ho zástupca rodičov hendikepovaných detí, aby mohli navštevovať školu a úmerne svojej obmedzenosti sa vzdelávať. Rodičia vedia, že tieto deti určite nebudú študovať na strednej škole, ale chcú, aby sa vzdelávali pokiaľ im to umožní ich stav a diagnóza. Absolvoval stretnutie s riaditeľom ZŠ Budovateľská, ktorá vyšla v ústrety. Bol na v MŠ Čsl. armády, ktorá ako jediná v meste má vybavenie a môže prijať takéto deti. A má aj personál, ktorý sa môže týmto deťom venovať. Pamätá mesto na takéto deti? Rodičia ich chcú dať do školy. Je to vec finančná, priestorová aj pedagógov a vôle, že tieto deti chceme niekde umiestniť a nie, že ich musíme strpieť.  P. riaditeľ Paraska je tejto myšlienke naklonený a má zriadenú takúto triedu. Takéto deti prijíma aj cirkevná základná škola. Aj riaditeľka p. Bocková sa takýmto deťom venuje. Tých detí je stále viac a viac.

 

Ing. Daniela Galandová – požiadavku evidujeme. Pôjde o navýšenie finančných prostriedkov na personál. Máme aj písomnú žiadosť. Zatiaľ to úrad neriešil. Bude sa to riešiť v najbližšej zmene rozpočtu.

 

Mgr. Ľubov Reháková – takéto dlhé zasadnutie ešte nebolo. Prosí, aby vedenie neodpovedalo. Trápi ju počet zamestnancov na úrade. P. prednosta povedal, že počet sa nezvyšuje, ale ona má iný názor. P. Čus so svojimi ľuďmi boli v aparáte úradu, teraz sú odčlenení na VPS aj s finančnými prostriedkami. Ako poslankyňa za seba a aj za bývalých poslancov poďakovala za dobrú spoluprácu ľuďom, ktorí k 30. 04. 2019 končia na MsÚ v Snine, ide o Ing. Lýdiu Gičovú a JUDr. Jána Paľovčíka. Títo ľudia a ich tímy za tie roky vykonali kus dobrej práce. Boli to ľudia po odbornej a ľudskej stránke na správnom mieste. Ak sa poslanci na nich obrátili, len v tom najlepšom slova zmysle im to bolo vysvetlené. Spolupráca bola s nimi výborná. Ešte raz im poďakovala a zaželala im v profesijnom a osobnom živote všetko dobré.

 

Ing. Daniela Galandová – pripája sa k tomu. Ing. Gičová odchádza na vlastnú žiadosť.

 

Mgr. Jana Karľová – v bývalej osobitnej škole na Ul. Komenského sú porozbíjané okenné blany a pootvárané okná – treba tento objekt skontrolovať.

 

Peter Vološin – MsZ bolo veľmi dlhé, dáva sa neskoro kvôli občanom. Buď dávať zasadnutie skôr, alebo dávať menej bodov. Ťahať 7 hodín vkuse je dosť veľa.

 

Ing. Daniela Galandová – bolo 23 bodov. Boli v minulosti aj zastupiteľstvá, kedy bolo 50 bodov. Materiály sa preberali na MsR, kde sa mohlo veľa vecí vysvetliť. Veľa sa aj vysvetlilo a opakovane boli predložené aj na tomto zasadnutí. Ona sa zbytočne nevyjadruje dlho k jednotlivým bodom. Alebo nemá odpovedať na otázky, keď sú položené?

 

Peter Vološin – ľudia chcú veľa vecí počuť do kamery, preto sa veľa vecí rozoberá na MsR aj na MsZ. Ak sa s tým nedá nič robiť, tak tu budú poslanci sedieť tak dlho.

 


 

Interpelácia poslancov z piateho zasadnutia MsZ konaného dna 21. 03. 2019

 

Ing. Daniela Galandová – všetky podnety nanesené na MsR dňa 19. 03. 2019 sú v štádiu riešenia. Okrem jamy pri pošte, pretože to nie je náš majetok a v minulosti nám pošta nedala súhlas na to, aby ju mesto opravilo.

 

JUDr. Dušan Hačko – rokovať s bankami, pretože občania na sídlisku I nemajú žiadny bankomat. Mesto by na to mohlo poskytnúť aj nejaký voľný priestor.

 

Mgr. Ľubov Reháková – býva na sídlisku I, vie, že občania to chcú. Ale pred 20 rokmi sa bojovalo, aby tam bol telefónny automat. Na vlastné oči videla, čo s ním robili deti, ako do toho trieskali a kopali. Takže banky veľmi zvážia, či chcú do bankomatu investovať.

 

Ing. Michal Vohar – plánuje mesto na MDD robiť väčšiu akciu – „challenge day“, kde by spolupracovalo so súkromnými ZUŠ-kami, našou ZUŠ, športovými klubmi? Aby sme nevolali skupinu, ktorú deti ani nechcú a nepočúvajú. Treba spolupracovať so subjektami, ktoré od mesta poberajú dotácie, nech sa prezentujú;

- vyhovuje poslancom čas konania MsZ o 15.30 hod.? Nevyhovovalo by to viac, keby sa konalo skôr? 

 

Mgr. Diana Turčík – áno, akcia sa plánuje. Akcia MDD sa bude konať 31. 05. 2019, t. j. piatok. Rokovala už s riaditeľom CVČ. Deti vystúpia doobeda. Oslovia deti druhého stupňa ZŠ. Popoludní  vystúpi Miro Jaroš, toho objednal ešte predchádzajúci riaditeľ. Táto akcia bude spojená s akciou  Víkend otvorených parkov a záhrad. Akcia sa bude konať v Historickom parku. Program je pripravený aj na zlé počasie, aj na dobré počasie.

 

Ing. Daniela Galandová – veľa vystúpení na tento rok bolo zazmluvnených dávno pred nástupom novej riaditeľky do funkcie. Je za to, aby sa v meste robila kultúra, ale nielen nakupovaná. Dlhodobo nám chýba účasť našich detí aj pedagógov na informačných a osvetových podujatiach, ktoré robí kaštieľ. Toto by chcela zlepšiť. Bola na služobnej ceste v partnerskom meste Chust, kde počas krátkeho obdobia išli zaradom tri skupiny detí - školákov v parku, na zámku, v meste. U nich je to bežné, že deti sú každý deň nie iba v škole, ale chodia aj vonku, spoznávajú históriu a pod.. Preto by bola rada, ak by to takto bolo aj u nás. V týchto dňoch sa spúšťa  súťaž pre školy v separovaní odpadu a práve na MDD bude vyhodnotenie tejto súťaže.

 

Mgr Mária Todáková – je možnosť, aby na deň detí mali účinkujúce deti atrakcie zdarma?

 

Ing. Daniela Galandová – nevie si predstaviť, akou formou by sa tie deti odlišovali od ostatných, či sa budú pečiatkovať, ale budeme nad tým uvažovať.

 

JUDr. Ladislav Alušík – uznesenie ohľadom rokovania s VVS  a vybudovaním novej prístupovej cesty k ČOV - situácia je tam už naozaj neúnosná. Ešte v roku 2014 im bolo sľúbené, že sa na tom bude pracovať. Je dobré, že ČOV funguje, ale prevádzkovanie občanov naozaj zaťažuje, hlavne vtedy, keď sa vyváža kal. Odbremenila by sa aj cestná doprava. Preto prosí, aby sa v dohľadnej dobe začali rokovania ohľadom tejto problematiky.

 

JUDr. Ladislav Alušík  - údržba ciest a chodníkov – situácia po zime je zlá – sú výtlky. VPS robila túto zimu údržbu na chodníkoch a chodníky úplne znefunkčnili aj tam, kde bol chodník ešte ako tak funkčný. Žiada, aby poslanci dostali plán opráv a údržby na rok 2019.

 

Ing. Daniela Galandová – plán je už takmer hotový a poslanci ho dostanú. Bude však potrebné navýšiť sumu na opravy o cca 100 tis. €. Budeme však žiadať aj opravy v rámci záručnej doby tam, kde sa to ešte dá. Čo sa týka cesty na Table – rokovanie s p. Babincom už prebehlo. Je realistka. Financovanie samotnej cesty a mosta nie je oprávnený výdavok z fondov EÚ a cez projekt sa teda realizovať nedá. VVS môže mať aj vlastné investície, hradené z vlastných zdrojov, ale toto je vec predstavenstva. Ale vyvolá opätovné rokovanie a bude žiadať, ak bude VVS realizovať nejakú rekonštrukciu či modernizáciu ČOV, aby tú cestu zahrnuli do tohto projektu. Ale cesta ako samostatná realizácia nie je možná.

 

JUDr. Ladislav Alušík – možno bude potrebné robiť nejakú predprípravu v prípade, že vyjde nejaká výzva. Aby sme všetky tie postupy mali už zrealizované. Preto by bolo vhodné, aby z pozície úradu bola urobená nejaká projektová dokumentácia.  Problém je to akútny a ďalej sa tam takto žiť nedá.

 

Ing. Daniela Galandová – vie, že je to problém. Ak sa poslanci uzhodnú, tak úrad pripraví investičný zámer.

 

Mgr. Ľubov Reháková – prečo nie je v programe zaradený bod Interpelácia občanov? Je to nedopatrením? Poslanci dostali vyjadrenie od riaditeľky MŠ na Palárikovej ulici ohľadom výberového konania. V akom je to štádiu?  Cez školy pôjde veľa environmentálnych programov, čo je pekný zámer. Ale aby nebolo, že deti učia svojich rodičov, ale aj opačne, je potrebné, aby rodičia v rámci mesiacov marec – apríl upratali svoje okolie a aby bola promptná súčinnosť aktivačných a VPS pri tomto upratovaní.

 

Ing. Daniela Galandová – posledné interpelácie občanov boli vedené až do osobných osočovaní, preto sa rozhodla tento bod nezaradiť do programu. Každý občan sa môže v zmysle zákona prihlásiť na zasadnutí k prejednávanému bodu. Slovo mu bude dané. Urobila to aj na tomto zasadnutí. Ona iniciovala tieto interpelácie občanov, pretože v minulosti občania nedostávali priestor na vyjadrenie. Ona priestor dáva. Interpelácie budú do programu znova zaradené, avšak bude prísnejšia a bude interpelácie zastavovať, ak budú mať osobný podtón. Žiadosť p. Ižákovej – výberové konanie je vyhlásené, rada školy uskutoční výberové konanie na budúci týždeň.

 

JUDr. Ján Pčola – v pondelok bude predstavenie kandidátov a v stredu bude voľba novej riaditeľky na MŠ Palárikovej. E-mail dostali od p. Tótha. Kto to je?

 

Ing. Daniela Galandová – je to anonymné meno, pretože p. Tóth nie je občanom mesta Snina. Ale mesto preskúmava aj anonymné podania.

 

Peter Vološin – ak sú osobné invektíva, primátorka to môže kedykoľvek zastaviť. Občania sa dožadujú interpelácií. Čo sa týka zvolávania MsZ v čase 15.30 hod. – treba urobiť nejaký kompromis;

- asi 10 domov na Ul. Jesenského nemá osvetlenie – ide o cestu popod les, poprosil o zaradenie tejto investície do rozpočtu mesta;

- poprosil o zaradenie do rozpočtu mesta aj investičnú akciu – chodník na Jesenského ulici smetom od točne po záhradkársku oblasť;

- čo je nové so skládkou tuhého komunálneho odpadu?

 

Ing. Daniela Galandová – začiatok zasadnutí MsZ – jej názor je nemenný, ak chceme, aby mali priestor aj občania. Ale ak sa poslanci dohodnú na inom čase, zmení to;

-  bod Interpelácia občanov bude znova zaradená do programu, aj keď je to nad rámec zákona;

- osvetlenie – dohodne sa s p. riaditeľom VPS na stretnutí, pretože aj ona má zopár miest, kde chýba osvetlenie – pri pravoslávnej drevenej cerkvi, na Perečínskej ulici, kde je malá priemyselná zóna;

- chodník na Ul. Jesenského – na toto nevedela odpovedať. Investičné akcie pôjdu ako celok, aby si poslanci určili priority;

- skládka TKO  - je dohodnuté rokovanie na Ministerstve životného prostredie SR. Takže v krátkej dobe budú poslanci o tom informovaní.

 

Ing. Michal Štofík – zasadnutie MsZ je priestor pre poslancov a primátora. Postavenie občana je v zákone dané jednou vetou. Ak požiada o slovo občan, slovo sa mu môže udeliť. Takže interpelácia občanov je vysoko nad rámec zákona.

 

Peter Vološin – dlhý čas sa bojovalo o to, aby občania mohli na zastupiteľstve vystúpiť. Bolo by dobré, aby sa to zachovalo.

 

JUDr. Ladislav Alušík – interpelácie občanov – rieši sa tu nadbytočná otázka, či áno, či nie. Nikto nemá zámer, že sa občanovi neudelí slovo na MsZ, ak o to požiada. Toto nie je základný problém, ktorý by mal trápiť vedenie mesta a poslancov.

 

Ing. Daniela Galandová – zatiaľ sa robia tematické verejné diskusie. Zaviazala sa, že sa budú robiť verejné diskusie aj po jednotlivých lokalitách, kde si chce vypočuť občanov, čo ich kvári. V krátkej dobe sa to začne realizovať.  

 

Marek Gerboc – požiadal VPS, aby v čase jarného upratovania rozmiestnila na rôzne miesta v meste veľkokapacitné kontajnery, pretože ľudia upratujú a množia sa nám tak čierne skládky.

 

Ing. Daniela Galandová – jarné upratovanie sa robí, ale ľudia nie sú disciplinovaní a odpad netriedia.

 

Ing. Ján Alušík – 22. a 23. 03. je vyhlásené jarné upratovanie – je to už zverejnené na facebooku. Dve osádky budú zbierať nazbieraný a vyhodený odpad. Čo sa týka veľkokapacitných kontajnerov – sú zneužívané aj na to, že sa tam vyhadzuje nebezpečný odpad a teraz odpad vyvážame na cudziu skládku. Nie je problém, aby ľudia akýkoľvek odpad vyviezli na zberný dvor, alebo si za sumu 24,60 € objednali vlečku, ktorú potom VPS vyvezie.

 

JUDr. Ján Pčola – posledná verejná diskusia – problematika kontajnerových stanovísk – vníma to pozitívne, riešenia zo strany občanov boli trefné. Nikto však neotvoril problematiku skládky TKO a vývozu odpadu, pričom mesto mesačne prichádza o značné finančné prostriedky a to vo výške asi 15 tis. €. Mesto navrhuje financovať z vlastných zdrojov opravy kontajnerových stanovísk v sume 1 800,- € + kto by mal záujem zo spoločenstiev, môže dofinancovať vo výške cca 800,- €. Mesto má asi 250 kontajnerových stanovísk a keď sa to vynásobí, tak je to cca 650 tis. €, čo mu príde dosť na obchádzanie problematiky riešenia.  Je rád, že bude diskusia ohľadom rómskej problematiky, pretože to dosť úzko súvisí s problematikou kontajnerových stanovísk;

- problém parkovania v areáli nemocnice – treba sa tomu venovať, pretože je tam nedostatok parkovacích miest.

 

Ing. Daniela Galandová – vieme, že je to problém a riešime to s riaditeľom nemocnice. Je tam historický park a tam by sme potrebovali súhlas pamiatkarov, ak by sme chceli parkovisko rozširovať do parku. Robíme všetko, aby sa táto situácia zlepšila;

- kontajnerové stanoviská – schválené finančné prostriedky na ich rekonštrukciu  budú použité iba na drobné opravy tak, aby boli stanoviská funkčné. Určite nebudú využité na predražené aktivity.  Zámky sa musia vymeniť, zvažuje sa pilotné riešenie – elektronické zamykanie. O dva roky končí projekt monitorovania kontajnerových stanovísk. Chceme vedieť, kto robí neporiadok pri kontajnerových stanoviskách, či sú to rómski spoluobčania alebo domáci a preto sa pripravujeme na projekt, ktorý by toto sledoval.

 

Peter Vološin  - parkovanie pri nemocnici - prehodnotiť parkovanie na Ul. kpt. Nálepku, zmestilo by sa tam možno aj 40 parkovacích miest. Na jednej strane by bol chodník a na druhej strane parkovacie miesta. Parkovanie by mohlo byť obmedzené. Do parku nemáme veľmi kam ísť a situácia je tam už naozaj neúnosná.

 

Ing. Daniela Galandová – treba to riešiť citlivo. Oddelenie výstavby bude iniciovať malé pracovné rokovanie s ľuďmi, ktorí tam bývajú.

 

Mgr. Peter Hasin – kontajnery na šatstvo – v ich okolí je veľký neporiadok, mnohé sú povyvracané, preplnené. Spoločnosť, ktorá ich vlastní, má určite vypracovaný nejaký harmonogram zberu, ale bolo by dobré ich upozorniť, aby kontajnery vyvážali častejšie. Navrhol, aby sa táto spoločnosť dohodla s našou VPS, ak je to možné, aby šatstvo zbierala naša VPS v rámci zberu veľkokapacitného odpadu a spoločnosť by si vyberala šatstvo z VPS;

- neporiadok popri železničnej trati od predajne GVP po prejazd k bývalému Vihorlatu. Tŕnie tam slúži iba k tomu, aby to tam špatilo a pri veľkom vetre sa tam zdržiavajú všetky odpadky. Osloviť železnice aj Urbariát, pretože chodník do RO Rybníky – tiež je tam to tŕnie katastrofálne;

- Štúrova ulica – smerom k novým domom je vysypaný iba makadam – tiež to treba vyasfaltovať;

- bolo by vhodné zriadiť nejaký reklamný priestor na verejnom priestranstve na reklamy pre našich podnikateľov, aby to nebolo na plotoch popri ceste.

 

Ing. Daniela Galandová – ŽSR boli upozornené, je to ich majetok. Mesto to môže vypratať a potom to dať železniciam k náhrade, ale nechce ísť do takýchto aktivít;

- urbariát určite oslovíme;

- čo sa týka kontajnerov na šatstvo, sú hrozné. Skúsime osloviť spoločnosť a budeme sa snažiť o zintenzívnenie zberu šatstva;

- reklamy, budeme sa zaoberať tým, kde by bolo vhodné vytvoriť solídny reklamný priestor.

 

JUDr. Ján Paľovčík – čo sa týka krovia a neporiadku pri železničnej trati – dňa 28. 02. 2019 bola zaslaná výzva na železnice aj s CD nosičom, na ktorom boli fotky, aby to vypratali. Ide o ochranné pásmo železníc a nie je jednoduché poslať tam aktivačných, aby to vyčistili.

 

Ing. Marián Kníž – cesta na Jesenského je v katastrofálnom stave a tak isto aj časť Vihorlatskej ulice. Tieto cesty však patria pod VÚC. Poprosil JUDr. Hačka, aby sa pričinil o to,  aby VÚC tie cesty opravila;

- Rokovací poriadok MsZ – mal byť pripomienkovaný do 18. 03., čo sa neudialo. Jediný JUDr. Hačko ho pripomienkoval, za čo sa mu poďakoval. Preto opakovane poprosil poslancov, aby zaslali svoje pripomienky k tomuto poriadku, aby sa pripravila pracovná verzia, ku ktorej sa poslanci vyjadria;

- upozornil poslancov, že do konca marca treba podať majetkové priznanie;

- upozornil poslancov, aby úradu poskytli svoje fotografie na zverejnenie na web stránke mesta;

- čo sa týka investičných akcií – bude výjazdové zasadnutie MsR, ktorá si to všetko obíde. Na základe toho sa zhodnotí stav a vytvoria sa nejaké priority;

- poprosil konateľov mestských spoločností, aby zvolali dozorné rady.

 

JUDr. Dušan Hačko  -  poďakoval za pochvalu. Vihorlatská ulica – jej rekonštrukcia zo strany VÚC je naplánovaná na budúci rok, ak bude dostatok finančných prostriedkov.

 

JUDr. Ladislav Alušík – treba na budúce MsZ zaradiť do programu materiál ohľadom skládky TKO.

 

Ing. Daniela Galandová – oslovila Ing. Janka, aby predstavil verejnosti plánovanú iniciatívu „Milujem svoje mesto.“

 

Ing. Štefan Janko – úrad PSK požiadal okresné mestá a vyzýval ich na spoluúčasť na akcii, ktorá je festivalom dobrovoľníctva. Bratislava a Prešov to robili minulého roku pod hlavičkou „Milujem svoje mesto“.  Teraz je snaha rozšíriť to na „Milujem svoj kraj“. Mesto Snina cez p. primátorku na to zareagovalo pozitívne. Vedel o tejto akcii a dohodol sa s p. primátorkou, že buď ako poslanec, alebo ako občan dobrovoľník bude účastný na týchto rokovaniach. Rokovanie už bolo 2-krát. Akcia by mala byť v mesiaci máj, keď stredoškoláci maturujú. Do akcie by sa mohli zapojiť stredné školy, základné školy, rôzne inštitúcie a organizácie. Dobrovoľníci bez nároku na odmenu by prišli a pomohli skrášliť a zveľadiť naše mesto. Mesto zabezpečí pracovné prostriedky, náradie, určí zóny, kde sa bude skrášľovať – vyhrabanie trávnika, vyzbieranie odpadkov, vypratanie územia popri potoku, natretie plotov, zábradlí a pod.  V iných mestách sa tieto aktivity stretli s úspechom. Verí, že aj v našom meste sa to ujme a skrášli sa tým naše mesto. 

 

Ing. Daniela Galandová – koordinačný tím bude v krátkej dobe zvolávať stretnutie ohľadom tejto akcie, kde sa budú dávať návrhy na aktivity. Tieto budú prezentované na webovej stránke pre verejnosť, aby sa mohla zapojiť podľa vlastného výberu. Bude treba skoordinovať práce a oslovené budú aj podnikateľské subjekty.

 


 

Interpelácia poslancov zo štvrtého zasadnutia MsZ konaného dňa 26. 02. 2019

 

JUDr. Ladislav Alušík – odkanalizovanie Ul. kpt. Nálepku – v minulom volebnom období mesto odovzdalo majetok VVS v dosť veľkej finančnej hodnote v RO Rybníky. Podmienkou kúpnopredajnej zmluvy bolo, že do dvoch rokov sa začne s odkanalizovaním tejto časti ulice. Kedy sa naplní tento investičný zámer?

 

Ing. Daniela Galandová – podľa informácií, ktoré má od zodpovedného pracovníka VVS, sa s realizáciou začne ešte tento rok.

 

MUDr. Andrej Kulan – v nemocnici sa zdržiavajú bezdomovci, teraz je tam jeden, ktorý sa tam zdržiava deň aj noc. Stále to hlásia na MsP, príslušníci ho vyvedú von, ale on sa stále vráti. Je to už neriešiteľná vec. Bojí sa, aby niečo neurobil zamestnancom, hlavne v nočných hodinách, alebo nepoškodil mestský majetok. Situácia je tam naozaj už nezvládnuteľná. Jeho meno je p. Dolgoš. Treba prijať nejaké opatrenie;

- na Ul. Komenského – oproti autoumyvárni – chodník je v dezolátnom stave;

- verejné diskusie na zasadnutí MsZ – je to potrebné časovo limitovať, aby tieto diskusie neboli také dlhé. Ľudia by mali hovoriť stručne a vecne.

 

Ing. Daniela Galandová – všetci porušujú rokovací poriadok – poslanci aj občania. Rokovací poriadok je v rukách poslancov, treba ho prerobiť, schváliť a dodržiavať,

- chodníky – na najbližšie rokovanie MsR sa pripravuje materiál ohľadom bežnej rekonštrukcie chodníkov, niektoré sa budú riešiť aj formou uplatnenia reklamácie. Pripraví sa aj návrh na investičné akcie.

 

Ing. Jana Makajová – MsP ju o výskyte bezdomovcov na území mesta neinformovala, takže o tom nemá vedomosť. Danú situáciu si preverí a bude ju riešiť v najbližšom čase. 

 

JUDr. Ladislav Alušík – bezdomovcov treba riešiť komplexne, pretože je to naozaj problém. Má osobnú nepríjemnú skúsenosť z nemocnice. Pripravuje sa materiál ohľadom denného stacionára na sídl. I. Možno by bolo vhodné urobiť tam nejaký hygienický priestor, pretože problém je aj ten, ak nemocnica hospitalizuje takéhoto pacienta, je to veľmi nepríjemné. Treba to riešiť pri dennom stacionári, kde by sa dalo aj prenocovať. Ak nie tam, tak treba nájsť iný priestor. Ak sa vieme postarať o psov, treba sa postarať aj o takýchto ľudí,

- rokovací poriadok – treba pripraviť novelu – vystúpenie poslanca je časovo limitované, ale vystúpenie občana nie, toto treba dať do súladu.

 

Marek Gerboc – navrhuje, aby sa zasadnutia MsZ začali skôr, pretože potom trvá zasadnutie do neskorých hodín.

 

JUDr. Ladislav Alušík – RO Rybníky – v akom štádiu je príprava letnej turistickej sezóny?  Uvažuje sa o rokovaní s urbariátom, aby nedošlo ku podobným kolíziám ako v minulosti?

 

Ing. Daniela Galandová – od urbariátu má ústnu garanciu, že tohto roku bude prevádzkovať  biokúpalisko mesto. Prevádzkovanie bude prebiehať tak, ako doteraz, ale bez nejakej väčšej finančnej investície. Čo sa týka rokovaní s urbariátom - v krátkej dobe bude diskusia k tejto problematike, pretože tam bolo viacero variantov riešenia, vytiahne si všetky podklady. Sú to výhľadové veci na rok 2020.

 

JUDr. Ladislav Alušík – má úrad zmapovanú výšku finančných prostriedkov, ktoré treba do biokúpaliska investovať? Už v minulosti bolo prezentované, že ak sa do RO Rybníky nezainvestuje, hygiena nedá povolenie na prevádzkovanie biokúpaliska. 

 

Ing. Daniela Galandová – v rozpočte sú naplánované finančné prostriedky na bežný chod, žiadne peniaze na investičné akcie – výmena trávnika  a podobne.

 

JUDr. Ladislav Alušík – denné stacionáre – ako je zabezpečené financovanie? V minulosti sme dávali finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Malo sa to riešiť koncepčne nejakým VZN alebo stanovením nejakých ekonomických pravidiel, pretože ich je na území mesta viacero. Je zazmluvnené financovanie týchto stacionárov? Keď si pozrel zmluvy z minulého roka, financovanie nebolo rovnaké pre všetky denné stacionáre, čo je pre neho nepochopiteľné.

 

Ing. Daniela Galandová – zmluvu podpísala takú, ako bola pripravená.

 

Ing. Jana Makajová – na denný stacionár na Ul. J. Bottu boli žiadané dve miesta. Na druhý stacionár bolo žiadaných 14 miest. Presné sumy si nepamätá, bolo to robené asi pred troma týždňami. Zmluvy boli odoslané na podpis. Sumy si stanovujú oni podľa ekonomicky oprávnených nákladov a nie je možné to zapracovať do VZN, pretože to ustanovuje zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, kde sú presne určené pravidlá, akým spôsobom sa poskytuje príspevok na prevádzku. V rozpočte na tento rok máme vyčlenených 20 tis. €. 

 

Mgr. Jana Karľová – investičné akcie na rok 2019 máme zverejnené na webovej stránke mesta, ale je tu požiadavka od občanov, ktorí prístup na internet z rôznych dôvodov nemajú, či by nebolo možné tieto investičné akcie zverejniť niekde v meste na prístupnom mieste;

- je potrebné porozmýšľať o tom, či by nebolo možné v jednej škôlke variť diétne jedlá.

 

Ing. Daniela Galandová – s vedúcou organizačného oddelenia budeme riešiť, či je možné okrem úradnej tabule vyčleniť priestor ešte aj niekde inde na zverejňovanie tých informácií, ktoré mesto nie je povinné zverejňovať v zmysle zákona.  Treba to vyhodnotiť, či sa to priestorovo vôbec dá;

- čo sa týka stravovania – varenie diétnych jedál spôsobí zvyšovanie financovania, preto to treba prehodnotiť. Potom bude pripravený návrh v rámci pripravovanej koncepcie rozvoja školstva, ktorú úrad pripravuje na základe požiadavky poslanca MUDr. Regeca.

 

Mgr. Stanislav Jún – navrhuje zmeny otváracej doby biokúpaliska v RO Rybníky, pretože veľa občanov zo Sniny chce, aby bol areál otvorený celoročne. Jeho návrh je, aby bol areál biokúpaliska otvorený aspoň od apríla do októbra. Zvýšil by sa tým počet ľudí v rámci cestovného ruchu.

 

Ing. Daniela Galandová – skúšali sme to počas Vianoc a žiada si to riešiť personálne zabezpečenie. Areál je kamerovo monitorovaný, takže jej návrh bol, aby areál ostal bez dozoru, ale vedúci oddelenia rekreačných a športových služieb má iný názor. Ale budeme sa snažiť to vyriešiť, pretože sa nebránime tomu, aby sa areál otváral počas roka aspoň na víkendy.

 

Tomáš Potocký – nestihol sa vyjadriť k dotáciám. Keďže je členom komisie, ktorá má na starosti prerozdeľovanie dotácií, chce sa opýtať, či sa dotácie budú prerozdeľovať nanovo. Možno by bolo dobré spomenúť tie organizácie, ktoré sú nespokojné s výškou pridelenej dotácie. Dotácia sa navýšila asi u piatich subjektoch a ponížila asi tiež iba u piatich subjektoch. Myslí si, že komisia to rozdelila spravodlivo, nebolo žiadne lobovanie. Bolo tu spomínané aj to, aby sa na komisiu zavolali predstavitelia jednotlivých subjektov. Myslí si však, že poslanci sú volení ľuďmi a je v jeho vlastnom záujme, aby si zistil o subjekte, ktorému chce prideliť dotáciu, čo najviac.

 

Ing. Daniela Galandová – v zmene rozpočtu bola aj dotácia z audiovizuálneho fondu a bola by škoda, keby mesto o ňu prišlo kvôli nezhodám v prerozdelených dotáciách. Chápe, že pre niekoho sú dotácie bytostne dôležité, ale zhruba v polovici marca bude znova zasadnutie MsZ, kde bude materiál predložený opakovane. A je na poslancoch, či sa znova stretnú a prerozdelené dotácie prehodnotia.

 

Peter Vološin – pochválil VPS za pohrebníctvo, pretože úroveň pracovníkov pohrebnej služby je na veľmi vysokej úrovni. Citlivo a fundovane pristupujú k celému priebehu pohrebu. Sú to ľudia na pravom mieste a verí, že sú aj patrične ohodnotení a svoju prácu a poslanie budú takto vykonávať aj naďalej.

 

JUDr. Ladislav Alušík – tiež má veľmi dobrú osobnú skúsenosť s pracovníkmi VPS, čo sa týka pohrebných obradov.  Len sa veľmi hanbí za to, v akých priestoroch sa to realizuje, pretože starý dom smútku je v katastrofálnom stave.  Handrkujeme sa tu na dotáciách a dom smútku, ktorý má mať svoju dôstojnosť a patričné miesto, je z hlbokého socializmu. Treba nájsť vôľu a finančné prostriedky, aby sme v tomto volebnom období dom smútku zrekonštruovali a dali do poriadku aj starú časť cintorína.

 

Ing. Daniela Galandová – poďakovala PhDr. Andráškovi za jeho doterajšiu prácu pre mesto v oblasti kultúry a osvety. Všetkých občanov mesta a poslancov pozvala na verejnú diskusiu, ktorá sa uskutoční 28. 02. 2019 o 16.00 hod. Hlavnou témou budú kontajnerové stanoviská.

 


 

Interpelácia poslancov zo štvrtého zasadnutia MsZ konaného dňa 26. 02. 2019

 

JUDr. Ladislav Alušík – odkanalizovanie Ul. kpt. Nálepku – v minulom volebnom období mesto odovzdalo majetok VVS v dosť veľkej finančnej hodnote v RO Rybníky. Podmienkou kúpnopredajnej zmluvy bolo, že do dvoch rokov sa začne s odkanalizovaním tejto časti ulice. Kedy sa naplní tento investičný zámer?

 

Ing. Daniela Galandová – podľa informácií, ktoré má od zodpovedného pracovníka VVS, sa s realizáciou začne ešte tento rok.

 

MUDr. Andrej Kulan – v nemocnici sa zdržiavajú bezdomovci, teraz je tam jeden, ktorý sa tam zdržiava deň aj noc. Stále to hlásia na MsP, príslušníci ho vyvedú von, ale on sa stále vráti. Je to už neriešiteľná vec. Bojí sa, aby niečo neurobil zamestnancom, hlavne v nočných hodinách, alebo nepoškodil mestský majetok. Situácia je tam naozaj už nezvládnuteľná. Jeho meno je p. Dolgoš. Treba prijať nejaké opatrenie;

- na Ul. Komenského – oproti autoumyvárni – chodník je v dezolátnom stave;

- verejné diskusie na zasadnutí MsZ – je to potrebné časovo limitovať, aby tieto diskusie neboli také dlhé. Ľudia by mali hovoriť stručne a vecne.

 

Ing. Daniela Galandová – všetci porušujú rokovací poriadok – poslanci aj občania. Rokovací poriadok je v rukách poslancov, treba ho prerobiť, schváliť a dodržiavať,

- chodníky – na najbližšie rokovanie MsR sa pripravuje materiál ohľadom bežnej rekonštrukcie chodníkov, niektoré sa budú riešiť aj formou uplatnenia reklamácie. Pripraví sa aj návrh na investičné akcie.

 

Ing. Jana Makajová – MsP ju o výskyte bezdomovcov na území mesta neinformovala, takže o tom nemá vedomosť. Danú situáciu si preverí a bude ju riešiť v najbližšom čase. 

 

JUDr. Ladislav Alušík – bezdomovcov treba riešiť komplexne, pretože je to naozaj problém. Má osobnú nepríjemnú skúsenosť z nemocnice. Pripravuje sa materiál ohľadom denného stacionára na sídl. I. Možno by bolo vhodné urobiť tam nejaký hygienický priestor, pretože problém je aj ten, ak nemocnica hospitalizuje takéhoto pacienta, je to veľmi nepríjemné. Treba to riešiť pri dennom stacionári, kde by sa dalo aj prenocovať. Ak nie tam, tak treba nájsť iný priestor. Ak sa vieme postarať o psov, treba sa postarať aj o takýchto ľudí,

- rokovací poriadok – treba pripraviť novelu – vystúpenie poslanca je časovo limitované, ale vystúpenie občana nie, toto treba dať do súladu.

 

Marek Gerboc – navrhuje, aby sa zasadnutia MsZ začali skôr, pretože potom trvá zasadnutie do neskorých hodín.

 

JUDr. Ladislav Alušík – RO Rybníky – v akom štádiu je príprava letnej turistickej sezóny?  Uvažuje sa o rokovaní s urbariátom, aby nedošlo ku podobným kolíziám ako v minulosti?

 

Ing. Daniela Galandová – od urbariátu má ústnu garanciu, že tohto roku bude prevádzkovať  biokúpalisko mesto. Prevádzkovanie bude prebiehať tak, ako doteraz, ale bez nejakej väčšej finančnej investície. Čo sa týka rokovaní s urbariátom - v krátkej dobe bude diskusia k tejto problematike, pretože tam bolo viacero variantov riešenia, vytiahne si všetky podklady. Sú to výhľadové veci na rok 2020.

 

JUDr. Ladislav Alušík – má úrad zmapovanú výšku finančných prostriedkov, ktoré treba do biokúpaliska investovať? Už v minulosti bolo prezentované, že ak sa do RO Rybníky nezainvestuje, hygiena nedá povolenie na prevádzkovanie biokúpaliska. 

 

Ing. Daniela Galandová – v rozpočte sú naplánované finančné prostriedky na bežný chod, žiadne peniaze na investičné akcie – výmena trávnika  a podobne.

 

JUDr. Ladislav Alušík – denné stacionáre – ako je zabezpečené financovanie? V minulosti sme dávali finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Malo sa to riešiť koncepčne nejakým VZN alebo stanovením nejakých ekonomických pravidiel, pretože ich je na území mesta viacero. Je zazmluvnené financovanie týchto stacionárov? Keď si pozrel zmluvy z minulého roka, financovanie nebolo rovnaké pre všetky denné stacionáre, čo je pre neho nepochopiteľné.

 

Ing. Daniela Galandová – zmluvu podpísala takú, ako bola pripravená.

 

Ing. Jana Makajová – na denný stacionár na Ul. J. Bottu boli žiadané dve miesta. Na druhý stacionár bolo žiadaných 14 miest. Presné sumy si nepamätá, bolo to robené asi pred troma týždňami. Zmluvy boli odoslané na podpis. Sumy si stanovujú oni podľa ekonomicky oprávnených nákladov a nie je možné to zapracovať do VZN, pretože to ustanovuje zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, kde sú presne určené pravidlá, akým spôsobom sa poskytuje príspevok na prevádzku. V rozpočte na tento rok máme vyčlenených 20 tis. €. 

 

Mgr. Jana Karľová – investičné akcie na rok 2019 máme zverejnené na webovej stránke mesta, ale je tu požiadavka od občanov, ktorí prístup na internet z rôznych dôvodov nemajú, či by nebolo možné tieto investičné akcie zverejniť niekde v meste na prístupnom mieste;

- je potrebné porozmýšľať o tom, či by nebolo možné v jednej škôlke variť diétne jedlá.

 

Ing. Daniela Galandová – s vedúcou organizačného oddelenia budeme riešiť, či je možné okrem úradnej tabule vyčleniť priestor ešte aj niekde inde na zverejňovanie tých informácií, ktoré mesto nie je povinné zverejňovať v zmysle zákona.  Treba to vyhodnotiť, či sa to priestorovo vôbec dá;

- čo sa týka stravovania – varenie diétnych jedál spôsobí zvyšovanie financovania, preto to treba prehodnotiť. Potom bude pripravený návrh v rámci pripravovanej koncepcie rozvoja školstva, ktorú úrad pripravuje na základe požiadavky poslanca MUDr. Regeca.

 

Mgr. Stanislav Jún – navrhuje zmeny otváracej doby biokúpaliska v RO Rybníky, pretože veľa občanov zo Sniny chce, aby bol areál otvorený celoročne. Jeho návrh je, aby bol areál biokúpaliska otvorený aspoň od apríla do októbra. Zvýšil by sa tým počet ľudí v rámci cestovného ruchu.

 

Ing. Daniela Galandová – skúšali sme to počas Vianoc a žiada si to riešiť personálne zabezpečenie. Areál je kamerovo monitorovaný, takže jej návrh bol, aby areál ostal bez dozoru, ale vedúci oddelenia rekreačných a športových služieb má iný názor. Ale budeme sa snažiť to vyriešiť, pretože sa nebránime tomu, aby sa areál otváral počas roka aspoň na víkendy.

 

Tomáš Potocký – nestihol sa vyjadriť k dotáciám. Keďže je členom komisie, ktorá má na starosti prerozdeľovanie dotácií, chce sa opýtať, či sa dotácie budú prerozdeľovať nanovo. Možno by bolo dobré spomenúť tie organizácie, ktoré sú nespokojné s výškou pridelenej dotácie. Dotácia sa navýšila asi u piatich subjektoch a ponížila asi tiež iba u piatich subjektoch. Myslí si, že komisia to rozdelila spravodlivo, nebolo žiadne lobovanie. Bolo tu spomínané aj to, aby sa na komisiu zavolali predstavitelia jednotlivých subjektov. Myslí si však, že poslanci sú volení ľuďmi a je v jeho vlastnom záujme, aby si zistil o subjekte, ktorému chce prideliť dotáciu, čo najviac.

 

Ing. Daniela Galandová – v zmene rozpočtu bola aj dotácia z audiovizuálneho fondu a bola by škoda, keby mesto o ňu prišlo kvôli nezhodám v prerozdelených dotáciách. Chápe, že pre niekoho sú dotácie bytostne dôležité, ale zhruba v polovici marca bude znova zasadnutie MsZ, kde bude materiál predložený opakovane. A je na poslancoch, či sa znova stretnú a prerozdelené dotácie prehodnotia.

 

Peter Vološin – pochválil VPS za pohrebníctvo, pretože úroveň pracovníkov pohrebnej služby je na veľmi vysokej úrovni. Citlivo a fundovane pristupujú k celému priebehu pohrebu. Sú to ľudia na pravom mieste a verí, že sú aj patrične ohodnotení a svoju prácu a poslanie budú takto vykonávať aj naďalej.

 

JUDr. Ladislav Alušík – tiež má veľmi dobrú osobnú skúsenosť s pracovníkmi VPS, čo sa týka pohrebných obradov.  Len sa veľmi hanbí za to, v akých priestoroch sa to realizuje, pretože starý dom smútku je v katastrofálnom stave.  Handrkujeme sa tu na dotáciách a dom smútku, ktorý má mať svoju dôstojnosť a patričné miesto, je z hlbokého socializmu. Treba nájsť vôľu a finančné prostriedky, aby sme v tomto volebnom období dom smútku zrekonštruovali a dali do poriadku aj starú časť cintorína.

 

Ing. Daniela Galandová – poďakovala PhDr. Andráškovi za jeho doterajšiu prácu pre mesto v oblasti kultúry a osvety. Všetkých občanov mesta a poslancov pozvala na verejnú diskusiu, ktorá sa uskutoční 28. 02. 2019 o 16.00 hod. Hlavnou témou budú kontajnerové stanoviská.