Mesto Snina

Interpelácie poslancov

Text interpelácie Dátum podania  Interpeláciu podal Na interpeláciu odpovedal Text odpovede
Požadujem predložiť sumár všetkých podaných a schválených projektoch napr. k dátumu 31. 07. 2021 s výškou podpory a výškou spolufinancovania. 20.7.2021 Ing. Štefan Janko Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD. vedúca oddelenia strategického rozvoja 10 (pdf)
Informácia týkajúca sa umiestnenia závor na železničnom priecestí na Strojárskej ulici 24.6.2021 MUDr. Peter Kuchtanin Ing. Marcela Miková, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Marián Kníž, zástupca primátorky mesta 9 (pdf)
Informácia týkajúca sa Nového cintorína – časový plán a v akej je to fáze. 29.4.2021 JUDr. Dušan Hačko Ing. Marcela Miková, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP 8 (pdf)
Aká výška finančných prostriedkov vykázaná ako skutočné plnenie rozpočtu za rok 2018, 2019, 2020 a 2021 na mzdy a odvody v rámci rozpočtu Všeobecné verejné služby, výkonné a zákonodarné orgány, z toho mestský úrad  bola zúčtovaná z vlastných príjmov mesta a aká výška bola zúčtovaná z iných zdrojov? 22.4.2021 Peter Vološin Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia 7 a 7.1. (pdf)
Rozsah prác a ich ceny, ktoré boli vykonané pri rekonštrukcii Domu smútku na Starom cintoríne. 25.3.2021 Peter Vološin JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb 6 (pdf)
Navýšil sa počet pracovníkov na mestskom úrade za ostatné 2 roky o 13? 18.2.2021 Peter Vološin Mgr. Katarína Regulová, referentka právneho oddelenia 5 (pdf)
Aký je celkový rozpočet plavárne od jej začiatku realizácie? 24.9.2020 JUDr. Ladislav Alušík Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia 4  a 4.1. (pdf)
O aké postúpené pohľadávky na úseku tepelného hospodárstva Sukmont Teplo sa jedná? 24.9.2020 JUDr. Ladislav Alušík Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia 3 (pdf)
Nezvažuje úrad urobiť obchodnú  súťaž na odpredaj nevymožiteľných pohľadávok? 24.9.2020 JUDr. Ladislav Alušík Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia 2 (pdf)
Je možné uplatniť si záruku na strechu nemocnice? 24.9.2020 MUDr. Marián Regec Ing. Marcela Miková, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
JUDr. Martin Barna, vedúci právneho oddelenia
1 (pdf)