Mesto Snina

Nevyhnutná okamžitá pomoc občanovi v náhlej núdzi

 

Za účelom preklenutia mimoriadne nepriaznivej životnej situácie môže mesto poskytnúť občanovi nevyhnutnú okamžitú pomoc občanovi v náhlej núdzi, ktorá je spôsobená:

 • živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou krízovou udalosťou, ak príjem jednotlivcov a rodín nepresahuje 1,5-násobom sumy životného minima,
 • úmrtím blízkeho rodinného príslušníka, ktorému žiadateľ preukázateľne zabezpečoval pohreb, ak príjem jednotlivcov a rodín nepresahuje 1,2-násobok sumy životného minima,
 • nástupom do zariadenia poskytujúceho sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách, ak príjem občana nepresahuje 1,5-násobok sumy životného minima,
 • obdobím, kedy je občan preukázateľne bez príjmu (napr. je evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podal si žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, o ktorej ešte nebolo právoplatne rozhodnuté),
 • ťažkým zdravotným postihnutím s cieľom podpory sociálneho začlenenia takejto osoby do spoločnosti, ak príjem jednotlivcov a rodín nepresahuje 1,2-násobok sumy životného minima.

Podmienky pre poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi:

 • žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta Snina,
 • poberanie dávky v hmotnej núdzi, resp. príjem vo výške stanoveného životného minima,
 • v prípade úmrtia blízkeho rodinného príslušníka zabezpečenie pohrebu,
 • pri nástupe do sociálneho zariadenia potvrdenie daného zariadenia,
 • potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že občan požiadal o dávku v hmotnej núdzi a o jej nároku ešte nebolo právoplatne rozhodnuté, alebo potvrdenie sociálnej poisťovne, že občan požiadal o dôchodok, ktorý mu ešte nebol vyplatený,
 • ťažko zdravotne postihnutý občan s preukazom fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom označený červenou čiarou, v prípade podpory sociálneho začlenenia.

Podané žiadosti o nevyhnutnú okamžitú pomoc občanovi v náhlej núdzi sú prejednávané na Bytovej, sociálnej a zdravotníckej komisii, ktorá vydáva stanovisko o odporúčaní a o výške príspevku, resp. o neodporúčaní priznania príspevku. 

 
POTREBNÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o poskytnutie JD a NOP   PDF   DOC
Potvrdenie školy o plnení povinnej školskej dochádzky   PDF   DOC
VZN č. 123/2014

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21

Bc. Mariana Kicošová
Bc. Mariana Kicošová
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: mariana.kicosova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.