Mesto Snina

IOMO

 

IOMO uľahčuje vybavovanie úradných záležitostí. Ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste rýchlejšie a jednoduchšie. Občania môžu v prevádzkarni IOMO získať výpisy z informačných systémov, úradne skonvertovať dokumenty a listiny alebo využívať ďalšie doplnkové služby. K hlavným výhodám využívania služieb IOMO patrí možnosť získať papierovú formu výstupu použiteľnú na právne úkony.

 

ČO VYBAVÍTE
  • výpis / odpis z registra trestov
  • výpis z listu vlastníctva na nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza kdekoľvek na Slovensku
  • výpis z obchodného registra

 

ČO POTREBUJETE

Výpis / odpis z registra trestov:

Občan SR predloží platný občiansky preukaz alebo cestovný pas vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu.

Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.

Výpis z listu vlastníctva na nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza kdekoľvek na Slovensku:

Občan predloží platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.
O výpis z LV môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti, avšak o výpis z LV s rodným číslom môže požiadať iba vlastník nehnuteľnosti. Získať môžete úplný alebo čiastočný Výpis z listu vlastníctva. Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín.

Výpis z obchodného registra:

Občan predloží platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.
O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania dôvodu. Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje okamžite na počkanie.

 

Rozsah poskytovaných elektronických služieb sa bude neustále rozširovať a vytvárať tak pre občanov používateľský komfort pri využívaní služieb štátu. O rozšírení služieb IOMO na našej prevádzkarni Vás budeme informovať.

 

LEGISLATÍVA

Zákon NR SR č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 

SPRÁVNE POPLATKY

Cenník poplatkov IOMO