Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá

Poznámka: tlačívá uložené s koncovkou .doc sa dajú vypisovať na počítači.

Kancelária prvého kontaktu

 

Matričný úrad

Upozornenie pre rodičov novonarodených detí

Vybavenie dokladov pri narodení dieťaťa

Žiadosť o vydanie matričného dokladu

Uzavretie manželstva - poučenie pre snúbencov

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska alebo o upustení od používania spoločného priezviska po rozvode manželstva

 

Oddelenie právne, správy majetku a služieb

Oznámenie o zrušení prevádzkárne

 

Oddelenie výstavby, územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych komunikácií, rozkopávky verejného priestranstva a zelene

Stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Ohlásenie drobnej stavy

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Návrh na povolenie zmeny užívania stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vyhlásenie o ukončení stavebných prác

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

Vyhlásenie stavebného dozoru

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie potvrdenia o blízkej osobe v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla

 

DOTÁCIE