Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZAČÍNAJÚ SA ZÁPISY PRVÁKOV DO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Typ: ostatné
ZAČÍNAJÚ  SA ZÁPISY PRVÁKOV DO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 1Oznam

V základných školách sa od pondelka 1. apríla začínajú zápisy prvákov pre školský rok 2019/2020. Potrvajú do 30. apríla a týkajú sa detí, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia vek 6 rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť.

            Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Za zanedbanie tejto povinnosti možno rodičovi uložiť pokutu  v priestupkovom konaní do 331,50 eura.

            Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

            Ak rodič nemôže zapísať dieťa do školy v riadnom termíne, napríklad pre chorobu či iné závažné dôvody, je dôležité, aby sa skontaktoval s riaditeľom školy, vysvetlil mu situáciu a dohodol s ním ďalší postup.

Mesto Snina schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Snina č. 129/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. V tomto VZN sa navrhuje, aby sa zápis uskutočnil v priestoroch sekretariátov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina, obvykle v pracovných dňoch v čase od 07.30 hod. do 15.00 hod.

           Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje tieto osobné údaje:

meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

     a)  meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,

     b)  odporúčame rodičom, aby si na zápis priniesli občiansky preukaz, rodný list dieťaťa,       c) v prípade postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Bližšie informácie o zápise detí do 1. ročníka nájdete na webovom sídle jednotlivých  škôl.

 


Vytvorené: 1. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2019 14:13
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta