Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PLAVÁREŇ SNINA - AKTUÁLNY STAV K 8. JANUÁRU 2019

Typ: ostatné
PLAVÁREŇ SNINA - AKTUÁLNY STAV K 8. JANUÁRU 2019

PLAVÁREŇ SNINA - AKTUÁLNY STAV K 8. JANUÁRU 2019

Realizovaná plaváreň patrí k investíciám, ktorá rozdeľuje Sninčanov. Jedni hovoria, že tu už mala dávno stáť, iní, že nám ju vôbec netreba. Názory proti plavárni pramenia najmä z  oprávnených obáv zo zlej demografickej krivky, ale aj nie pozitívnej ekonomickej situácie občanov mesta a regiónu.

ČO TOMU PREDCHÁDZALO

Približne pred rokom sa uskutočnili prvé rokovania s projektantom, na základe ktorých bola neskôr verejnosti predstavená vizualizácia a projekčné riešenie výstavby plavárne. 

Mestské zastupiteľstvo v Snine schválilo dňa 18. októbra 2018 uznesením č. 536/2018 viacročný rozpočet mesta Snina na roky 2019 – 2021. Súčasťou schváleného rozpočtu bola aj výstavba krytej plavárne. Za daný materiál hlasovali poslanci Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass a Peter Vološin.

29. októbra minulého roka sa na pôde Mestského úradu v Snine uskutočnilo odovzdanie staveniska stavby „Plaváreň Snina“ zhotoviteľovi, ktorým je firma Reinter, s.r.o. Humenné. So samotnými prípravnými prácami sa začalo 5. novembra 2018. Celková cena za realizáciu stavby, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania, je 5 865 431,50 eur, z toho 1. etapa je vo výške 4 854 341,36 eur a 2. etapa vo výške 1 011 090,14 eur.

KROKY NOVÉHO VEDENIA

Ešte v decembri minulého roka primátorka Sniny Ing. Daniela Galandová iniciovala rokovanie so zástupcom zhotoviteľa stavby o možnostiach vypustenia niektorých finančne nákladných položiek rozpočtu, u ktorých je to technicky možné. Tento proces ešte nie je ukončený. Za účelom zistenia hospodárnosti vysúťaženého rozpočtu začalo mesto rokovania so Znaleckým ústavom technickej univerzity v Košiciach o vypracovaní odborného kontrolného rozpočtu.

Minulý štvrtok 3. januára 2019 zasadala komisia pre výber ponúk na financovanie úveru na výstavbu krytej plavárne menovaná primátorkou v zložení Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Ing. Michal Vohar a Ing. Dana Mariničová. Úver vo výške 3, 655 mil. eur bude predmetom schvaľovania v rámci programu ďalšieho mestského zastupiteľstva, ktoré je plánované na 31. januára 2019. Úverové zaťaženie mesta v roku 2019 pri prijatí nového úveru na plaváreň bude pri predpokladaných bežných príjmoch k 31.12.2018 vo výške 38 %.

HĽADANIE ĎALŠÍCH ZDROJOV FINANCOVANIA

Úver vo výške 3, 655 mil. eur nebude stačiť na dokončenie diela. Ďalšími možnosťami financovania výstavby plavárne sú predplatené nájomné Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 300 000 eur a príjmy z predaja nehnuteľností. Predchádzajúce zastupiteľstvo schválilo zámer predaja nehnuteľnosti - objektu MŠ Vihorlatská v predpokladanej sume 210 000 eur. Primátorka neuvažuje o ďalšom odpredaji nehnuteľností a akcií či podielov mesta tak, ako to bolo uvádzané v schválenom viacročnom rozpočte mesta Snina. Útvar regionálneho rozvoja MsÚ v súčasnej dobe pripravuje podklady k žiadosti o dotáciu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci avizovanej „Výzvy pre región 2019“.  Jej prípadné získanie by značne pomohlo vylepšiť finančné zaťaženie v súvislosti s touto investíciou. Na druhej strane aj prípadné navýšenie úveru, ktoré je možné zrealizovať v roku 2020 až do výšky 2 mil. eur, bude pre mesto znamenať zvýšenie úverovej zaťaženosti na 48 %. V súlade s pravidlami použitia návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách je pre naše mesto možné úverové zaťaženie do výšky 50 %.

NA TOMTO PRACUJEME

V súčasnosti pripravuje finančné oddelenie mesta finančný plán výstavby a prevádzky objektu krytej plavárne, ktorý bude odteraz samozrejmosťou už pred schvaľovaním podobných finančne náročných investícií. Dokument bude podkladom pre schvaľovanie 3, 655 mil. úveru plánovaného na zasadnutí zastupiteľstva dňa 31. januára 2019. Finančný plán bude spracovaný variantne, s rôznou výškou vstupného, tak, aby boli poslancom zastupiteľstva, ale aj širokej verejnosti známe nároky na rozpočet mesta. Už onedlho bude zverejnený na webovej stránke mesta.

V krátkej dobe bude mesto k tejto problematike zvolávať verejné zhromaždenie občanov. O presnom termíne a mieste jeho konania Vás budeme včas informovať.

 

 

 


Vytvorené: 9. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2019 08:59
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta