Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

DOTÁCIE V SNINE JEDNODUCHO A TRANSPARENTNE

Typ: ostatné
Predkladáme k verejnej diskusii s občanmi NÁVRH Dotačného systému mesta Snina.

Dotácie sú citlivá téma, nakoľko dotácie mesta sú témou, ktorej občania dlhodobo venujú pozornosť a prejavujú nespokojnosť s tým, ako sú prideľované – ide predsa o verejné zdroje. Žiadatelia o dotácie, ktorých činnosti a aktivity sú pre mesto prínosom, poukazujú na zbytočnú administratívnu záťaž ako pri žiadosti samotnej, tak aj pri vyúčtovaní. V súčasnosti prebieha vypracovanie nového VZN, preto otvárame túto verejnú diskusiu s cieľom dať priestor zapojiť sa širšej verejnosti so svojimi návrhmi k zlepšeniu. Verejnej diskusii predchádzalo stretnutie s potenciálnymi žiadateľmi, ktorým sme predstavili základné body nášho návrhu.

V duchu vyššie zmieneného sme sa v rámci návrhu snažili o zjednodušenie žiadosti a zavedenie transparentných kritérií hodnotenia.

ZJEDNODUŠENIE žiadosti:

- odstránenie duplicity dokladov (to, čo je možné nájsť vo verejne prístupných databázach navrhujeme odstrániť zo žiadosti)
- online žiadosť
- online monitoring aktivít

Pre lepšiu TRANSPARENTNOSŤ navrhujeme:

- vytvorenie 1 odbornej hodnotiacej komisie

V súčasnosti žiadosti hodnotí viac komisií, to znamená, že členovia každej hodnotia aj pri najlepšej svojej viere subjektívne, a tým činom žiadosti posudzované v jednej komisií sú hodnotené inak ako v druhej komisii. Subjektívnosť hodnotenia sa odstrániť nedá, ale vytvorenie 1 komisie dokáže zabezpečiť, aby všetky žiadosti boli hodnotené rovnakými ľuďmi, čo je krok k objektívnosti.

- minimalizovanie konfliktu záujmov

Sme malé mesto, a úprimne si treba priznať, že podozrenia z konfliktu záujmov sú prirodzenou súčasťou komunity, kde sa takmer každý s každým pozná, prípadne sú v príbuzenskom vzťahu. Aj to je dôvod, prečo navrhujeme 1 komisiu, t. j. je väčšia šanca obsadiť ju ľuďmi, ktorí nebudú v priamom konflikte záujmov. Náš návrh na jej zloženie je: 3 zástupcovia existujúcich komisií, ktorí nie sú v konflikte záujmov, 1 zástupca mesta, 1 – 2 ľudia z radov verejnosti, prípadne zvážiť  zaradenie do komisie i niekoho úplne nezávislého, napr. niekoho z odbornej verejnosti.

- hodnotiace kritéria

Činnosti a aktivity žiadateľov sú veľmi rôznorodé, je ťažké porovnávať celoročnú činnosť napr. športového klubu s jednorázovou aktivitou iného žiadateľa. Preto sme sa snažili navrhnúť také kritéria, ktoré sú pre všetky žiadosti spoločné:

Cieľ a očakávaný prínos

Súlad s prioritami mesta – Popíšte, s ktorými prioritami a ako súvisia činnosti uvedené v žiadosti.

Zapojenie verejnosti – Kto je cieľová skupina, aká je jej početnosť, napr. počet aktívnych členov vašej organizácie atď.

Zapojenie znevýhodnených skupín (Napr. práca s rôznymi vekovými skupinami a ich prepájanie – deti, mládež, dôchodcovia, marginalizované skupiny, zdravotne znevýhodnení, atď.)

Udržateľnosť a kontinuita - (Aké úspechy ste dosiahli v minulosti, aký mali prínos, účasť na podujatiach – uveďte konkrétne podujatia a výsledky z podujatí, ako môžu činnosti a aktivity pokračovať v budúcnosti atď.)

Propagácia – (Akou formu a spôsobom bude zabezpečená propagácia vašej činnosti, projektov, aktivít, vrátane prezentácie mesta Snina atď.)

Financovanie a rozpočet – (Uveďte celkový rozpočet a z akých zdrojov je zabezpečené spolufinancovanie, uveďte zdroj/výšku v EUR, hodnotí sa prehľadnosť, primeranosť a reálnosť financovania.)

Navrhované kritéria sú zapracované už v žiadosti. Cieľom je, aby ten, kto žiadosť podával mal už od začiatku informáciu o tom, čo bude hodnotené a ako. Po prijatí žiadosti a kontrole formálnej časti, odborná hodnotiaca komisia pridelí body položkám v žiadosti (Bodovanie 1 - 5 bodov za každú oblasť, maximálny počet 35 bodov) a navrhne výšku dotácie, ktorú schvália, tak ako i doteraz, poslanci mesta.

Pri spracovávaní tohto návrhu sme sa inšpirovali dotačnými systémami z iných miest a konzultovali sme s nimi ich skúseností – odporúčania sú také, že každé mesto má svoje vlastné potreby, ciele, priority, a preto nie je možné „skopírovať“ systém z iného mesta ako jediné možné riešenie.

V tomto roku preto nenavrhujeme naviazanosť hodnotiacich kritérií priamo na výšku dotácie. Dôvod je ten, že dotácie sú pre mnohých žiadateľov kľúčové a nesprávne kritéria by mohli ublížiť či sťažiť činnosť. Našou snahou je predstaviť taký systém, ktorý umožní prednostne podporovať činnosti, podujatia a akcie usporiadané na území mesta, ktoré budú prínosom pre, čo najväčší počet obyvateľov – ide predsa v prvom rade o prerozdeľovanie ich financií. Navrhujeme preto, v tomto roku zaviesť kritéria s cieľom vyskúšať a overiť, či tieto kritéria sú vhodné pre našich žiadateľov.

Do budúcna počítame i s vyhodnocovaním a kontrolou efektivity vynaložených prostriedkov, ich súlad so strategickými cieľmi mesta a dopadom na zvyšovanie kvality života občanov.

Vzhľadom na to, že v uplynulých dňoch bola ukončená kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu SR za obdobie rokov 2016 – 2018, v rámci ktorej bola uskutočnená aj kontrola dotácií, na základe zistení kontroly aj odporúčaní aktuálne pripravujeme návrh opatrení, ktoré budú zapracované do nového VZN.

Veríme, že tento náš návrh prejde riadnou a otvorenou diskusiou verejnosti a budeme radi, ak sa doň zapojí čo najširšie publikum ako za občanov, tak i žiadateľov, ale i našich poslancov, ktorí ako občanmi zvolení zastupitelia sú tí, ktorí budú rozhodovať.

Plne si uvedomujeme citlivosť tejto témy, veríme však, že dokážeme v našom meste i o téme akou sú dotácie a ich prerozdeľovanie diskutovať pokojne a s cieľom priniesť , čo najlepší systém, ktorý umožní žiadateľom sústrediť  sa na obsah a prínos ich aktivít a činností v súlade s prioritami mesta pre lepší život v našom meste.

Vaše návrhy,  pripomienky a zlepšenia môžete posielať cez tento odkaz.


Príloha

Vytvorené: 14. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 8. 2019 07:46
Autor: