Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

AKTUALITY Z MsÚ

Typ: ostatné
Pracovná porada riaditeľov škôl, účtovníčok a vedúcich školských jedální

V pondelok 11. februára sa uskutočnila pracovná porada riaditeľov základných a materských škôl, účtovníčok a vedúcich školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorá bola zameraná na prípravu návrhu  doplnku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta (VZN) č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Pracovnú poradu viedla Jaroslava Miková, referentka útvaru školstva a regionálneho rozvoja MsÚ.

Doplnok č. 3 k VZN súvisí s novelou zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára tohto roka. Táto novela sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Mesto Snina určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca, vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

            Uvedený materiál bol pred pripravovaným pracovným stretnutím zaslaný v elektronickej podobe všetkým základným a materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na pripomienkovanie a jeho definitívna podoba bude súčasťou predkladaných materiálov zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine dňa 26. februára.


Vytvorené: 11. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 2. 2019 12:49
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta