Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Investičné akcie - začaté v roku 2011

P. č. Názov stavby Zhotoviteľ stavby Celkové stavebné náklady stavby vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie v EUR Spôsob financovania Termín realizácie Rozsah prác
1. Dom pokojnej staroby Snina EURO-BUILDING, a.s. Bratislava 1 716 708 EÚ + ŠR + vlastné zdroje mesta 12.2011 - 12.2013 kompletná prestavba bývalého hotela Družba na dom sociálnych služieb vrátane zariadenia kuchyne a interiérového vybavenia
2. Detské ihrisko RO Rybníky Snina PLAYSYSTÉM, s.r.o. Košice 53 005 vlastné zdroje mesta 04.2011 - 05.2011 nové detské ihrisko vrátane troch fitness zariadení a prístupových chodníkov
3. Spevnené plochy pod parkové lavičky a smetné koše v RO Rybníky Snina a pri športovej hale Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 4 126 vlastné zdroje mesta 04.2011 - 05.2011 spevnené plochy pre namontovanie mobiliáru
4. Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v meste Snina BIOCLAR, a.s. Bratislava 1 180 374 + strojné zariadenie 678 504 EÚ + ŠR + vlastné zdroje 06.2011 - 01.2012 nový areál centra na zhodnocovanie BRO v areáli firmy Energy a.s. Snina vrátane dodávky technologickej časti. V RC sa zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad formou fermentácie, výsledný produkt je kompost.
5. Chodník na Ul. Sládkovičovej, 1. a 2. etapa Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 99 188 vlastné zdroje mesta 04.2011 - 08.2011 nový jednostranný chodník zrealizovaný formou pokládky zámkovej dlažby v celkovej dĺžke cca 700 bm
6. Rekonštrukcia telocvične ZŠ P. O. Hviezdoslava Stavomont SP Snina, s.r.o. 33 150 vlastné zdroje mesta 12. 2011 - 02.2012 nová palubová podlaha, zrekonštruovaná elektroinšalácia a vykurovanie, nové maľby a nátery
7. Detské ihriská na území mesta Snina - detské ihrisko Tabla, detské ihrikso Palárikova PLAYSYSTÉM, s.r.o. Košice 41 100 vlastné zdroje mesta 11.2011 - 02.2012 dve detské ihriská na území mesta vrátane oplotenia. Na Ul. Palárikovej bol osadený aj nový basketbalový kôš.
8. Klimatizácia a vetranie bloku Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné 21 220 vlastné zdroje mesta 11.2011 - 02.2012 klimatizácia a vetranie operačných sál na gynekologicko-pôrodníckom a chirurgickom oddelení
9. Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina DÚHA, a.s. Prešov 93 729 vlastné zdroje mesta 09.2011 - 12.2011 rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch na Ul. Palárikovej 1428, na Ul. Študentskej vo dvore bytového domu č. 1443 a na Ul. Čsl. armády pri bytovom dome č. 1596
10. Rekonštrukcia miestnych komunikácii na území mesta Snina FEDAN, s.r.o. Zlatá Baňa 91 526 vlastné zdroje mesta 07.2011 - 09.2011 rekonštrukcia miestnych komunikácii v lokalite Majer a to Ul. Hurbanovej formou pokládky asfaltobetónu vrátane vyasfaltovania chodníkov, časti Ul. budovateľská a Ul. študentskej od križovatky s Ul. vihorlatskou po križovatku s Ul. budovateľskou