Obsah

Investičné akcie - začaté v roku 2010

Investičné akcie - začaté v roku 2010

Stavba: Revitalizácia kúpalísk v RO Rybníky Snina – Prestavby kúpalísk Dana a Eva na prírodný kúpací biotop
V rámci stavby bola zrealizovaná prestavba jestvujúcich bazénov Jana a Eva na prírodný kúpací biotop, zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení, prezliekacie kabínky, vnútroareálové osvetlenie areálu, kamerový systém, mestský rozhlas. Celková plocha na kúpanie je 3510 m2. Stavbu realizovala firma STAVMONT SP Snina, spol. s r.o. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 1 036 824,73 EUR. Stavba bola realizovaná v období 04.2010 – 10.2010, financovaná z úverových zdrojov mesta.

 

Stavba: Detské ihrisko pri Vihorlate 
V rámci stavby bolo zrealizované nové detské ihrisko vrátane oplotenia vo Vihorlatskom parku. Stavbu realizovala firma PLAYSYSTÉM, s.r.o. Košice. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 17 079,85 EUR. Stavba bola realizovaná v období 06.2010 – 07.2010 z vlastných prostriedkov mesta.

 

Stavba: Bytový dom 2x12 b.j., blok A, blok B
V rámci stavby bolo zrealizovaný nový bytový dom, v ktorom je 24 bytov (4-jednoizbové, 12 dvojizbových a 8 trojizbových bytov), vrátane napojenia stavby na inžinierske siete a prístupovú komunikácia a odstavné plochy. Na stavbu získalo mesto dotáciu od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 310 730,- EUR, dofinancovanie stavby bolo z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava. Stavbu realizovala firma STAVMONT SP Snina, spol. s r.o. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 1 097 404,07 EUR. Stavba bola realizovaná v období 06/2009 – 12/2011.

 

Stavba: Pobrežný ochranný múrik a rozšírenie spevnených plôch 
V rámci stavby bola zrealizovaná protipovodňová ochrana novostavby bytového domu na základe požiadavky SVP, š.p. Povodie Laborca Michalovce a rozšírenie odstavných plôch pred novým bytovým domom na Ul. 1. mája. Stavbu realizovala firma STAVMONT SP Snina, spol. s r.o. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 50 739,99 EUR. Stavba bola realizovaná v období 07.2010 -08.2010 z vlastných prostriedkov mesta.

 

Stavba: Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Snina 
V rámci rekonštrukcie boli vymenené okná v celej budove MsÚ, zrealizované zateplenie a nová fasáda budovy MsÚ, rekonštrukcia prestrešenia vstupu a zrealizované stavebné úpravy v interiéri budovy. Stavbu realizovala firma GMT projekt, spol. s r.o. Bardejov. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 214 844,79 EUR. Stavba bola realizovaná v období 02.2010 – 07.2010 z vlastných zdrojov mesta.

 

Stavba: Prestavba sociálnych zariadení Mestského kultúrneho strediska v Snine 
V rámci stavby bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení na 1. a 2 . nadzemnom podlaží MsKS. Stavbu realizovala firma Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 46 483,16 EUR. Stavba bola realizovaná v období 12.2010 – 01.2011 z vlastných zdrojov mesta.

 

Stavba: Stavebné úprav urnovej steny a oporného múra na starom cintoríne 
V rámci stavby bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia urnovej steny vrátane nových omietok a prekrytia doskami z prírodného kameňa a odstránený starý a zrealizovaný nový oporný múr zo železobetónu. Stavbu realizovala firma Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 41 633,86 EUR. Stavba bola realizovaná v období 10.2010 – 05.2011.

 

Stavba: Stavebné úpravy 9/22 tr. ZŠ Budovateľská Snina 
V rámci stavby bola zrealizovaná výmena okien v jednotlivých pavilónoch ZŠ, zateplenie budovy ZŠ vrátane novej fasády, rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia sociálnych zaradení vrátane realizácie bezbariérových. Stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie. Stavbu realizovala firma Chemkostav a.s. Michalovce. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 599 493,27 EUR. Stavba bola realizovaná v období 04.2010 – 10.2010.

 

Stavba: Stavebné úpravy budovy Nemocnice Snina, s.r.o.
Stavba sa v súčasnosti realizuje.
V rámci stavby bola zrealizovaná prestavba sociálnych zariadení na detskom oddelení, oddelení ARO, rehabilitácií, zrealizovaná rekonštrukcia práčovne a kuchyne, zrealizovaná výmena okien v celej budove nemocnice. V súčasnosti sa realizuje zateplenie stavby vrátane novej fasády a klampiarskych konštrukcií. Stavbu realizuje Lechstav, s.r.o. Prešov, cena diela podľa ZoD je 472 800,- EUR. Stavba má byť ukončená v 12.2011. Stavba sa financuje z úverových zdrojov mesta.

 

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine 
V rámci stavby bola zrealizovaná kompletná výmena okien v celej ZŠ, zrealizované zateplenie vrátane novej fasády, vymenená krytina strechy, zrealizovaná prestavba sociálnych zariadení vrátane realizácie bezbariérových, zrealizovaná rekonštrukcia podláh jednotlivých tried ZŠ. Stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie. Stavbu realizoval firma Chemkostav HSV, a.s. Humenné. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 693 575,16 EUR. Stavba bola realizovaná v období 04.2010 - 06.2011.

 

Stavba: Stavebné úpravy, modernizácia MŠ Budovateľská
V rámci stavby bola zrealizovaná kompletná výmena okien v budove MŠ, zrekonštruované ÚVK, stavebné úpravy interiérov MŠ, zrealizované zateplenie objektov SO 01 a SO 02 vrátane novej fasády, zrealizovaná nová strecha MŠ. Taktiež boli v areáli MŠ osadené nové prvky detského ihriska a to 3 autíčka a kamión. Stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie. Stavbu realizovala firma Stavbu realizovala firma STAVMONT SP Snina, spol. s r.o. Celková cena stavebnej diela je 440 089,99 EUR. Stavba bola realizovaná v období 06.2010 – 07.2011.

 

Stavba: Modernizácia a prístavba ZUŠ v Snine
V rámci stavby bola zrealizovaná prestavba jestvujúcej budovy ZUŠ vrátane výmeny okien, zateplenia, novej fasády a novej strechy a zrealizovaná prístavba tanečnej a koncertnej sály vrátane napojenia objektu na inžinierske siete, nový prístupový chodník a odstavné plochy. Stavbu realizovala firma Eiffage Construction SR, s.r.o. Bratislava, , cena diela podľa ZoD je 1 228 005,15 EUR. Stavba bola realizovaná v období 05.2010 - 08.2011. Stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie.

 

Stavba: Revitalizácia Námestia centrum v Snine

V rámci stavby bola zrealizovaná rekonštrukcia námestia a to nové spevnené plochy a komunikácia, rekonštrukcia verejných WC, tvárnicová trasa, kamerový systém, verejné osvetlenie, nová fontána a odkanalizovanie, nové sadové úpravy a osadený nový mobiliár. 
Stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie. Stavbu realizovala firma Štich, spol. s r.o. Humenné. Stavba bola realizovaná v období 07.2010 – 07.2011. Celková cena stavebnej diela je 2 437 810,34 EUR.

 

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina

Zhotoviteľ – Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné – celkový náklad stavby 158 014,09 EUR, stavba realizovaná z vlastných zdrojov mesta.
Rozsah:
Chodníky cez most na ul. SNP
Ul. študentská, od železničného priecestia po políciu 
Ul. študentská a Ul. Strojárska, pri kostole popri kamennom múre
Ul. Komenského, pred bytovým domom K13
Ul. študentská, Ul. partizánska, popri priemyslovke po železničné priecestie
Ul. partizánska, pred pivárňou Maroco po križovatku Ul. strojárska
Pred reštauráciou Herkules – Džupinka
Ul. Jesenského, od mosta dole
Ul. Sládkovičova, od Ranča po mostík Daľkovského potoka
Ul. Komenského, prepojenie chodníkov pri býv. objekte plynoslužobne
Ul. Palárikova, pri greckokatolíckom kostole

 

Zhotoviteľ stavby Stavomont SP Snina, spol. s r.o. - celkový náklad stavby 24 098,48 EUR, stavba realizovaná z vlastných zdrojov mesta.
Rozsah:
Rekonštrukcia prístupového chodníka v areáli RO Rybníky Snina

Zhotoviteľ stavby Verejnoprospešné služby Snina, spol. s r.o. – celkový náklad stavby 42 507,54 EUR, stavba bola realizovaná z vlastných zdrojov mesta.
Rozsah:
Rekonštrukcia chodníka na Ul. študentskej, Ul. čsl. armády – Sídl. 1
Prepojenia chodníka na Ul. stakčínskej (autobusová zastávka)
Prepojenie chodníkov na námestí Centrum

 

 

Stavba: Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina 
Zhotoviteľ – Inžinierske stavby, a.s. Košice – celkový náklad stavby 166 tis. EUR, stavba realizovaná z vlastných zdrojov mesta.
Rozsah:
Odstavné plochy pri bytovom dome C1
Odstavné plochy pri byt. dome C2 
Odstavné plochy na Ul. Strojárskej pri trafe, pri MsÚ 
Odstavné plochy na Ul. Študentskej - pri bytovom dome 1440 
Odstavné plochy na ul. Komenského - pri bytovom dome 2665 
Odstavné plochy na U. 1. mája medzi byt. domom 2056 a 2058
Asfaltová plocha tenisového ihriska

 

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina 
Zhotoviteľ EUROVIA – Cesty, a.s. Košice – celkový náklad stavby 207 tis. EUR, stavba realizovaná z vlastných zdrojov mesta.
Rozsah:
Majer, Ul. Puškinova + chodníky
Majer, Ul. Hurbanova, časť
Majer, Ul. Šafárikova - chodníky 
Ul. budovateľská, od prevádzky Polard po križovatku k bytovému domu 
Ul. Sládkovičova, od reštaurácie Ranč po Daľkovský potok