Obsah

Investičné akcie – začaté v roku 2009

Investičné akcie – začaté v roku 2009

Stavba: Skateboardové ihrisko
V rámci stavby bolo zrealizovaná nová stavby Skateboardového ihriska v parku pri Vihorlate. Stavbu realizovala firma Ing. Pavol Koroľ – KG STAV, Snina. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 59 788,78,- EUR. Stavba bola realizovaná v období 04.2009 – 05.2009 z vlastných zdrojov mesta.

 

Stavba: Rekonštrukcia Základnej školy 1. mája v Snine 
V rámci rekonštrukcie bola na stavbe ZŠ zrealizovaná kompletná výmena výplňových konštrukcií (okná a dvere), zrealizované nové vstupy do pavilónov školy, stavebné úpravy v interiéri školy, zateplenie a nová fasáda školy. Stavba bola spolufinancová z prostriedkov Európskej únie. Stavbu realizovala firma TOPSTAV, s.r.o. Snina. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 981 930,28 EUR. Stavba bola realizovaná v období 04.2009 – 11.2009.

 

Stavba: Stavebné úpravy Skladu biologického odpadu
V rámci stavby boli zrealizované stavebné úpravy skladu biologického odpadu a to chladenie skladu na základe požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Snine. Sklad biologického odpadu je umiestnený v areáli Nemocnice Snina, s.r.o. Stavbu realizovala firma TOPSTAV, s.r.o. Snina. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 14 852,44 EUR. Stavba bola realizovaná v období 05.2010 z vlastných zdrojov mesta.

 

Stavba: Realizácia stavebných úprav budovy športovej haly
V rámci stavby boli zrealizovaná rekonštrukcia palubovky športovej haly, výmena časti povlakových krytín podlahy haly a vonkajší náter fasády športovej haly. Stavbu realizovala firma Ing. Pavol Koroľ – KG STAV, Snina. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 27 399,82 EUR. Stavba bola realizovaná v období 06.2009 – 08.2009 z vlastných zdrojov mesta.

 

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. čsl. armády v Snine 
V rámci stavby bola zrealizovaná rekonštrukcia budovy MŠ a to výmena okien, prestavba sociálnych zariadení MŠ, stavebné úpravy interiérov MŠ, výmena krytiny strechy MŠ, prístupové komunikácie a spevnené plochy v areáli MŠ. Stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie. Stavbu realizovala firma Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 181 501,55 EUR. Stavba bola realizovaná v období 07.2009 – 11.2009.

 

Stavba: Osadenie mobiliáru v starom parku mesta Snina
V rámci stavby boli v starom parku osadené lavičky a smetné koše, umiestnený altánok a zrekonštruovaná časť peších komunikácií. Stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie. Stavbu realizovala firma Ing. Pavol Koroľ – KG STAV, Snina. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 32 446,23 EUR. Stavba bola realizovaná v období 08.2009 – 09.2009.

 

Stavba: Stavebné úpravy telocvične Základnej školy Ul. Komenského 2666/16, Snina 
V rámci stavebných úpravy bola zrealizovaná nová palubová podlaha v telocvični ZŠ, obklady stien telocvične. Stavbu realizovala firma STAVMONT SP Snina, spol. s r.o. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 54 194,80 EUR. Stavba bola realizovaná v období 10.2009 – 12.2009 z vlastných zdrojov mesta.

 

Stavba: Detské ihrisko Snina
V rámci stavby bolo zrealizované nové detské ihrisko vrátane oplotenia za bytovým domom C3 v centre mesta. Stavbu realizovala firma PLAYSYSTÉM, s.r.o. Košice. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 18 724,15 EUR. Stavba bola realizovaná v období 10.2009 – 11.2009 z vlastných zdrojom mesta.

 

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina 
Zhotoviteľ – Verejnoprospešné služby Snina, spol. s r.o. – celkový náklad stavby 295 tis. EUR, stavba realizovaná z vlastných zdrojov mesta.
Rozsah:
Ul. J. Kráľa – dokončenie
Ul. strojárska pri bytovom dome C2
Ul. strojárska – pri MsÚ
Ul. partizánska – pred hotelom Vihorlat
Za mestským kultúrnym strediskom
Ul. strojárska – pred bytovým domom C1 – pri kostole 
Ul. partizánska – k trhovisku

 

Stavba: Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina 
Zhotoviteľ – EUROVIA – Cesty, a.s. Košice ¬– celkový náklad stavby 105 tis. EUR, stavba realizovaná z vlastných zdrojov mesta.
Rozsah:
Odstavné plochy pri bytových domoch D3, D6, D7 a D5
Odstavné plochy pri Bytovom družstve
Odstavné plochy pri MŠ Budovateľská
Odstavné plochy pri MŠ Vihorlatská
Odstavné plochy Komenského, pri potravinách Lojan
Odstavné plochy na Ul. strojárska pri Miškovej

 

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina 
Zhotoviteľ EUROVIA – Cesty, a.s. Košice – celkový náklad stavby 184 tis. EUR, stavba realizovaná z vlastných zdrojov mesta.
Rozsah:
Tabla, cesta od Pilipa po most na Majer
Tabla, Ul. B. Němcovej
Tabla, vstup do škôlky
Ul. J. Kráľa 
Ul. Sládkovičova, od vstupu do NsP po lávku
Ul. Kalinčiakova k železničnému priecestiu
Tabla, slepá ulica ku škôlke 
Ul. budovateľská, od bývalej pošty k bytovému družstvu
Ul. J. Kráľa, za MsÚ
Prístup ku garážam na Ul. Študentskej 
Ul. Sládkovičova, od križovatky SNP po vstup do NsP
Ul. Kollárova
Tabla, spojnica od RD 1972 po Ul. Švermovu
Tabla, Ul. mierová