Obsah

Investičné akcie – začaté v roku 2008

Investičné akcie – začaté v roku 2008

Stavba: Cintorín Snina – I. etapa
V rámci tejto investičnej akcie bol vybudovaný nový cintorín vo východnej časti mesta za areálom firmy Jas. V rámci stavby bol zrealizovaný nový Dom nádeje, urnová stena, pochovávacie plochy, komunikácie a chodníky, parkoviská a napojenie stavby na inžinierske siete. Stavbu realizovala firma EKOSTAV, a.s. Michalovce. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 33 209 156,15 Sk. Stavba bola realizovaná v období 10.2007 – 10.2008 z vlastných zdrojov mesta.

 

Stavba: Revitalizácia parku 1. Mája v Snine
Revitalizácia parku pri kostole
V rámci revitalizácie boli vybudované nové pešie komunikácie v parku na Ul. 1. mája, zrekonštruované pešie komunikácie v parku pri kostole, zrealizovaná rekonštrukcia pomníka padlých v 2. svetovej vojny a zrekonštruovaný pomník padlých v 1. svetovej vojne. Stavbu realizovala firma REKOS, spol. s r.o. Snina. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 3 569 779,50 EUR Stavba bola realizovaná v období 10.2008 -05.2009 z vlastných zdrojov mesta.

 

Stavba: Výmena a oprava zasklených častí budovy Cirkevnej materskej školy sv. Márie Goretti, Ul. 1. mája Snina
V rámci stavebných úprav bola zrealizovaná výmena častí výplňových konštrukcií na schodisku MŠ. Stavbu realizovala firma Ing. Jaroslav Pčola – REINTER, Humenné. Celková cena diela je 199 090,60 Sk. Stavba bola realizovaná v období 11.2007 – 12.2008 z vlastných zdrojov mesta.

 

Stavba: Stavebné úpravy a výmena autobusových čakárni na území mesta Snina
V rámci stavby bola zrealizovaná kompletná výmena autobusových zastávok na území mesta vrátane úpravy spevnených plôch pod jednotlivými čakárňami. Stavbu realizovala firma Verejnoprospešné služby Snina, spol. s r.o. Celková cena diela je 1 283 045,40 Sk. Stavba bola realizovaná v období 10.2008 – 11.2008 z vlastných zdrojov mesta.


Stavba: Rekonštrukcia parkoviska pred Nemocnicou Snina, s.r.o.
V rámci stavby bolo vybudované nové parkovisko vrátane dažďovej kanalizácie pred areálom Nemocnice Snina, s.r.o., zrealizovaná rekonštrukcia jestvujúcich vnútroareálových komunikácii, rozšírenie odstavných plôch v areáli nemocnice a zrealizovaná vrátnica v budove polikliniky. Stavbu realizovala firma TOPSTAV, s.r.o. Snina. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 9 456 056,70 Sk. Stavba bola realizovaná v období 05.2008 – 08.2008 z vlastných zdrojov mesta.

 

Stavba: I/74, križovatka
V rámci stavby bolo zrealizované rozšírenie kruhovej križovatky výstavbou kruhového prstenca a to formou spolufinancovania so Slovenskou správou ciest Bratislava vo výške 377 616,65 Sk.

 

Stavba: Výmena okien a stavebné úpravy Súkromnej materskej školy Ul. vihorlatská 1420/8, Snina
V rámci stavby bola zrealizovaná vymenená poškodených presklenných copilitových stien za plastové okná s domurovkami. Stavbu realizoval Ing. Ján Čabala, Generálu Svobodu 2770, Snina. Celková cena diela je 199 211,- Sk. Stavba bola realizovaná v období 11.2008 – 12.2008 z vlastných zdrojov mesta.

 

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov na území mesta 
Zhotoviteľ - Verejnoprospešné služby Snina, spol. s r.o. – celkový náklad stavby 7 109 tis. Sk, stavba bola realizovaná z vlastných zdrojov mesta
Rozsah:
Ul. študentská – od kostola po križovatku s Ul. Hviezdoslavovou
Ul. J. Kráľa - časť
Ul. strojárska – pred bytovým domom C1
Ul. strojárska – od SAD po križovatku LIDL
Ul. strojárska – pri parkovisku Centrum
Ul. strojárska – pred bytovým domom C3/1, C3/2
Ul. partizánska – pred bytovým domom C3/3
Ul. študentská – od križovatky s Ul. Hviezdoslavovou po križovatku s Ul. partizánskou 
Ul. Hviezdoslavova – prepojenie od J. Kráľa po Ul. strojársku
Ul. študentská – od križovatky s Ul. partizánska po železničné priecestie

 

Stavba: Rekonštrukcia odstavných plôch n území mesta 
Zhotoviteľ – Verejnoprospešné služby Snina, spol. s r.o. – celkový náklad stavby 1 722 tis. Sk, stavba bola realizovaná z vlastných zdrojov mesta
Rozsah:
Ul. Komenského K2, – pri bytovom dome súp. č. 2651
Ul. Komenského K8, pri bytovom dome súp. č. 2558
Ul. Komenského K10, pri bytovom dome súp. č. 2660
Ul. študentská, pri bytovom dome súp. č. 1470
Ul. Palárikova, pri bytovom dome súp. č. 1613
Ul. študentská, pri bytovom dome súp. č. 1454
Ul. vihorlatská, pri bytovom dome súp. č. 1412
Ul. Palárikova, pri bytovom dome súp. č. 1603
Ul. strojárska, pri bytovom dome C2 a trafostanici
Ul. strojárska, pri mestskom úrade
Ul. strojárska, pri starej poliklinike
Ul. Palárikova, pri bytovom dome súp. č. 1605

 

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta 
ZZhotoviteľ - Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš – celkový náklad stavby 13 313 tis. Sk, stavba bola realizovaná z vlastných zdrojov mesta
Rozsah:
Rozsah:
Tabla - Ul. podhorská, Ul. Kollárova Ul. mierová, spojnica Ul. mierovej a Ul. duk. hrdinov, spojnica Ul. Svätoplukovej a Ul. Rastislavovej; 
Ul. Palárikova - cesta k bytovému domu súp. č. 1603; 
Cesta v areáli Vihorlatu k výrobným halám; 
Tabla - spojnica Ul. Kalinčiakova – Ul. podhorská, Ul. Pribinova, Ul. Švermova, Ul. podhorská, ku kaplnke, Ul. Svätoplukova, Ul. Rastislavova, Ul. Jilemnického, Ul. Kollárova