Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pravidlá súťaže o najlepší videoklip k piesni

Najkrajšie miesto na Zemi

           

 1. Začiatok súťaže je 15. 6. 2017. Uzávierka súťaže je 15. 10. 2017, pri zaslaní poštou sa berie do úvahy najneskorší dátum 15. 10. 2017 na pečiatke pošty.
 2. Súťaže sa môžu zúčastniť profesionáli aj amatéri, bez vekového a národnostného obmedzenia. Zo súťaže budú vyradené videoklipy s obsahom, ktorý by dehonestoval a porušoval občianske práva, navádzal k rasovej neznášanlivosti alebo by sa priečil všeobecným dobrým mravom. Vo videoklipe nesmú byť použité reklamné a propagačné produkty.
 3. Maximálna dĺžka videoklipu je 2 minúty. Hudobný podklad  - pieseň Najkrajšie miesto na  Zemi je možné upraviť na požadovanú dĺžku.
 4. Súťažný videoklip je potrebné doručiť na adresu: Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárska 2060/95, 069 01  Snina, telefón: 0918 490 971, č. dverí 26. Videoklip môžete doručiť  osobne alebo zaslať poštou.
 5. Súčasťou doručenia sú aj osobné údaje súťažiaceho: meno a priezvisko, poštová adresa, dátum narodenia, telefónny a e-mailový kontakt. V prípade skupiny tvorcov sa uvedie kontakt na nimi povereného zástupcu.
 6. Videoklip je potrebné dodať vo formáte : mp4, AVI, MOV; najnižšia požadovaná kvalita videoklipov je Full HD 1920 x 1080; minimálny bit rate 15 Mb /s. Videoklip je potrebné dodať na jednom z uvedených médií: CD, DVD, USB
 7. Médium sa stáva majetkom organizátora súťaže. Súťažiaci súhlasí so zverejnením   a používaním diela  bezodplatne a v neobmedzenom rozsahu  organizátorom súťaže  a MKOS Snina. Súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov.
 8. Súťažné videoklipy bude hodnotiť odborná porota zložená zo zástupcov mesta, odbornej verejnosti a známych osobností. Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže bude v termíne   od 20. 10. 2017 do 20. 11. 2017.
 9. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie ceny za víťazný videoklip bude 25. novembra 2017 na galavečere k 700. výročiu založenia mesta Snina v Dome kultúry Snina.
 10. Víťazný videoklip bude odmenený exkluzívnou cenou a šekom v hodnote 500,- €..
 11. Víťazný videoklip sa stane oficiálnym videoklipom k piesni Najkrajšie miesto na Zemi  a  oficiálnym propagačným materiálom mesta Snina. Bude poslom dobra a pozitívnej energie obyvateľov mesta Snina do celého sveta.