Prechod na navigáciu Hlavné menu
Mesto Snina

TLAČIVÁ

Kancelária prvého kontaktu

Čestné vyhlásenie

 

 
Generálna plná moc

 

 
Splnomocnenie
 Splnomocnenie.pdf (15.9 kB) Splnomocnenie.pdf (15.9 kB)

 
 splnomocnenie.doc (11.4 kB) splnomocnenie.doc (11.4 kB)

 
Informácie o vydávaní rybárskych lístkov

 

 

Oddelenie sociálnych vecí

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky a nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi

 

 
Potvrdenie školy o plnení povinnej školskej dochádzky

 

 
Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 

 
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

 

Matričný úrad

Upozornenie pre rodičov novonarodených detí

 
Vybavenie dokladov pri narodení dieťaťa

 
Žiadosť o vydanie matričného dokladu

 
Uzavretie manželstva - poučenie pre snúbencov

 
Oznámenie o prijatí predošlého priezviska alebo o upustení od používania spoločného priezviska po rozvode manželstva

 
Správne poplatky

 

Oddelenie právne, správy majetku a služieb

Žiadosť o povolenie/zmenu prevádzkového času

 
Žiadosť o vydanie záväzných stanovísk

 
Žiadosť o vykonanie zápisu do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

 
OZNÁMENIE o konaní jednorázovej akcie

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia k osvedčeniu nehnuteľností

 
Žiadosť o povolenie vyhradeného parkoviska pre občana ZŤP

 
Žiadosť o zápis domu garáže do katastra nehnuteľností

 

 

Oddelenie výstavby, územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych komunikácií, rozkopávky verejného priestranstva a zelene

 

 

 

 
Stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

 
Ohlásenie drobnej stavy

 

 

 

 
Reklamné stavby

 

 

 

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

 

 

 

 

 

 
Návrh na povolenie zmeny užívania stavby

 

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

 

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

 

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 

 
Správne poplatky

 

Oddelenie organizačné a vnútorných vecí

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla

 

 
Súhlas dotknutej osoby

 

 
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

 

 
Informácie

 
Hlásenie trvalého pobytu

 

 
Zrušenie trvalého pobytu

 

 
Hlásenie prechodného pobytu

 

 
Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

 

 
Vydávanie rozhodnutia o pridelení súpisného, orientačného čísla na budovu

 

 
Vydávanie rozhodnutia o zrušení súpisného, orientačného čísla na budovu

 

 

DOTÁCIE

Príloha č. 1 k VZN č. 111/2012

 

 
Príloha č. 2 k VZN č. 111/2012

 

 
Vyúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta

 

 

webygroup

dnes je: 31.5.2015

meniny má: Petrana, Petronela

Dnes má službu:

Lekáreň Centrum
Strojárska

057/762 44 14

ďalšie dni

Pondelok 1.6. - 7.6.
Lekáreň ROZKVET
Študentská 1452

15421506

Úvodná stránka