Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, sobota 26. 5. 2018
23 °C 13 °C
nedeľa 27. 5. 21/13 °C
pondelok 28. 5. 22/17 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Židovský cintorín

Partnerské mestá

LeskoChust

 

 

Lesko                     Chust


KremenčukŽarošice

Kremenčuk               Žarošice 


SeferihisarSeferihisar


BoguchwalaBoguchwala


Praha 4Tokaj

      Praha 4                   Tokaj

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 14
DNES: 945
TÝŽDEŇ: 6937
CELKOM: 1028249

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o zasadnutí MsZ dňa 14.12.2017

OZNÁMENIE

  V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor mesta, Ing. Štefan Milovčík, tridsiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine  na deň 14. 12. 2017 o 9.00 hod., ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Snine s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Interpelácia občanov
 3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ku dňu 14. 12. 2017
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2018
 5. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 81/2007 o pravidlách rozpočtového procesu mesta Snina
 6. Protest prokurátora - § 27 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
 7. Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 - 4
 8. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
 9. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 130/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Snina
 10. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 137/2017 o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Snina
 11. Schválenie výšky nájomného na rok 2018 pre Nemocnicu Snina, s. r. o.
 12. Vypracovanie Územného plánu mesta Snina
 13. Investičný zámer Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ul. vihorlatskej a budovateľskej v Snine
 14. Investičný zámer Medzihrobové chodníky na novom cintoríne v Snine
 15. Investičný zámer Agility Centrum – Snina
 16. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2018 – 2020
 17. Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2017 – Rozpočtové opatrenie č. 3
 18. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2017
 19. Protokol o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
 20. Informácia o petícii občanov bytového domu Študentská 1464/27 v Snine
 21. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
 22. Zrušenie vecného predkupného práva – výmaz ťarchy – MUDr. Minčič Slávko
 23. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Tokárová Gabriela, Snina
 24. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 11/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba predsedov, podpredsedov a členov
 25. Zrušenie uznesenia MsZ č. 248/2007 zo dňa 13. 12. 2007 – zmluvný prevod nehnuteľností – zámena pozemkov medzi mestom Snina a MVDr. Juškom
 26. Zrušenie uznesenia MsZ č. 148/2015 zo dňa 15. 12. 2015 – zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpa pozemku CKN 1856/166 – Igor Krúpa
 27. Zrušenie uznesenia MsZ č. 238/2016 zo dňa 17. 06. 2016 – zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – Jana Karľová
 28. Zrušenie uznesenia MsZ č. 371/2017 zo dňa 29. 06. 2017 – zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – Miroslav Durňák
 29. Zrušenie uznesenia MsZ č. 370/2017 zo dňa 29. 06. 2017 -  zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpa pozemku CKN 1813/250 – Anna Holotová
 30. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – pozemku vo vlastníctve mesta Snina parc. č. 1393/5
 31. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina
 32. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – pozemku vo vlastníctve mesta Snina
 33. Zmena uznesenia MsZ č. 308/2017 zo dňa 14. 02. 2017 – Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/500 z dôvodu osobitného zreteľa – Autotex,        s. r. o., Budovateľská 2710, Snina
 34. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj časti pozemkov parc. č. EKN 6053 a CKN 1476/3, k. ú. Snina – Rošková Eva a Roško Jozef, Snina
 35. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – pozemku parc. č. CKN 1385/22 a stavby so s. č. 3975, k. ú. Snina
 36. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 3958/1 na Ul. gen. Svobodu v Snine
 37. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1738/10 – Ing. Gerboc Milan, Snina
 38. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj časti pozemku parc. č. EKN 6045, k. ú. Snina – MUDr. Peter Makara, Snina
 39. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 3958/1, k. ú. Snina – Kuruc Ján a Kurucová Mária, Snina
 40. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 3958/1, k. ú. Snina – Kapko Milan a Kapková Ľubica, Snina
 41. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 278/1, 278/4, 278/5, k. ú. Snina – Bednárik Kamil, Humenné
 42. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom pozemku parc. č. CKN 1224/56, k. ú. Snina
 43. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť pozemku parc. č. CKN 142/2, k. ú. Snina
 44. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – pozemok parc. č. CKN 398/110, k. ú. Snina
 45. Kúpa pozemku parc. č. 37/224, k. ú. Snina – Nadácia ART – EAST
 46. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku – kúpa pozemku parc. č. CKN 3415/11,   k. ú. Snina, vo vlastníctve Jaroslava Mackaniča, Snina
 47. Zámer prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – prenájom časti pozemku parc. č. CKN 142/2, k. ú. Snina – MOV plast, s. r. o., Snina, IČO: 44727909
 48. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 2588/121 – BEKY, a. s.
 49. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku zastavaného stavbou – parc. č. CKN 5074/12 – Kasič Michal a Kasičová Magdaléna, Snina
 50. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 2642/55, 2642/56, 5935/65, 5935/66, 5935/67, 5971/128, 2657/13 z dôvodu osobitného zreteľa – KF Snina,     s. r. o.
 51. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5078/64, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Malec Halgašová Lucia a spol.
 52. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/442 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Karľa Jozef, Snina
 53. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 8156/29 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Leitnerová Agáta, Snina
 54. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 2146/19 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Čopíková Adriana, Snina
 55. Prevod hnuteľného majetku mesta – verejný vodovod a verejná kanalizácia vetvy RO Rybníky – VVS, a. s., závod Humenné
 56. Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Snina
 57. Interpelácia poslancov
 58. Záver

Vyvesené: 6. 12. 2017

Dátum zvesenia: 16. 12. 2017

Späť