Prechod na navigáciu Hlavné menu
Mesto Snina

Prednosta

foto

      Prednosta Mestského úradu v Snine 

 

      Ing. Jana Rosičová

 

          Kontakt:

       Strojárska 2060/95

       069 01 Snina

       1. poschodie, č. dv.  12

       tel: 057/756 1816

       fax: 057/762 3743

       mobil: 0905 471 898

       e-mail: jana.rosicova@snina.sk
 

    

Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:

 • riadi, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu,
 • priamo riadi vedúcich jednotlivých oddelení a pracovníkov útvaru regionálneho rozvoja,
 • zostavuje pracovné náplne priamo riadených pracovníkov,
 • schvaľuje tuzemské pracovné cesty pre priamo riadených pracovníkov,
 • zabezpečuje správny chod mestského úradu,
 • koordinuje odbornú a metodickú činnosť mestského úradu,
 • zabezpečuje plnenie rozpočtu mestského úradu,
 • vykonáva odborné práce v koncepčnej a riadiacej činnosti,
 • posudzuje materiály predkladané na zasadnutie orgánov mesta,
 • kontroluje hospodárne využitie a využívanie finančných prostriedkov,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s inými orgánmi a inštitúciami v prospech rozvoja mesta a zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy,
 • spolupracuje s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • koordinuje činnosti týkajúce sa ochrany a hospodárenia s majetkom mesta,
 • je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívnoprávnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú štatútom mesta alebo týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi, prípadne iným pracovníkom mesta,
 • prispieva k skvalitňovaniu kvalifikačnej úrovne pracovníkov mestského úradu,
 • v súčinnosti s primátorom organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne, prípadne iných živelných pohrôm a havárií,
 • podpisuje písomností vyhotovené oddeleniami mestského úradu,
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor.
   

 

 


 

webygroup

dnes je: 29.5.2015

meniny má: Vilma

Dnes má službu:

Lekáreň Centrum
Strojárska

057/762 44 14

ďalšie dni

Pondelok 1.6. - 7.6.
Lekáreň ROZKVET
Študentská 1452

15406135

Úvodná stránka